Codul penal al Republicii Estonia

Tudorel TOADER

Codul penal a fost adoptat la data de 6 iunie 2001 şi a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2002. Codul penal este structurat pe două părţi – Partea generală (art. 1-873) şi Partea specială (art. 88-451).

Partea generală (art. 1-873)

Principalele particularităţi în raport de Codul penal român, se referă la următoarele:

Tipuri de infracţiuni. Infracţiunile se împart în infracţiuni grave şi delicte.

Infracţiunea gravă este infracţiunea prevăzută de prezentul Cod, infracţiune pentru care, în cazul persoanelor fizice, pedeapsa principală este amenda penală sau închisoarea, iar în cazul persoanelor juridice, amenda penală.

Delictul este infracţiunea prevăzută de prezentul Cod sau de altă lege, infracţiune pentru care pedeapsa principală este amenda, închisoarea corecţională sau anularea dreptului de a conduce un vehicul.

Momentul comiterii faptei. Se consideră că fapta este comisă în momentul în care făptuitorul a acţionat sau avea obligaţia legală să acţioneze. Nu se va lua în considerare momentul producerii urmării faptei.

Răspunderea pentru omisiune. În cazul în care o persoană are obligaţia legală de a acţiona, persoana va răspunde pentru omisiune.

Intenţia. Intenţia este premeditată, directă şi indirectă.

Conflictul de obligaţii. Nu este ilegală fapta care încalcă o obligaţie legală, dacă persoana trebuie să îndeplinească simultan mai multe obligaţii legale şi îi este imposibil să le îndeplinească pe toate, dar persoana face tot ce-i stă în putere să îndeplinească o obligaţie care este cel puţin la fel de importantă ca obligaţia încălcată.

Pedeapsa cu amendă. Pentru infracţiuni, instanţa poate dispune o pedeapsă cu amendă cuprinsă între 30 şi 150 zile-amendă. Instanţa va calcula valoarea zilei-amendă aplicate pedepsei amenzii pe baza venitului zilnic mediu al făptuitorului. În cazul persoanelor juridice, instanţa poate decide o pedeapsă cu amendă cuprinsă între 4.000 şi 16.000.000 euro.

Interzicerea exercitării dreptului de a deţine animale. Pentru comiterea unei fapte interzise prin lege împotriva unui animal, instanţa poate decide, ca pedeapsă complementară, aplicarea interzicerii deţinerii oricăror animale sau a animalelor din anumite specii.

Munca neremunerată în folosul comunităţii. Dacă instanţa stabileşte pedeapsa detenţiei sau pedeapsa închisorii pentru un termen de până la doi ani sau pune în executare o sentinţă de închisoare cu suspendare, o poate înlocui cu munca neremunerată în folosul comunităţii. Detenţia sau închisoarea va fi înlocuită cu munca neremunerată în folosul comunităţii numai cu consimţământul condamnatului.

Înlocuirea pedepsei închisorii cu supravegherea electronică. În cazul în care instanţa decide aplicarea pedepsei închisorii de până la şase luni, măsura închisorii poate fi înlocuită cu supravegherea electronică. O zi de închisoare corespunde unei zile de supraveghere electronică. Închisoarea va fi înlocuită cu supravegherea electronică numai cu acordul condamnatului. În cazul în care un condamnat nu se supune supravegherii electronice, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce i-au fost trasate, ofiţerul supraveghetor poate emite un avertisment scris condamnatului sau instanţa poate decide executarea pedepsei cu închisoarea aşa cum a fost aceasta stabilită înainte de înlocuire. În cazul în care persoana condamnată îşi retrage consimţământul pentru aplicarea supravegherii electronice înainte de expirarea termenului pedepsei, instanţa va decide aplicarea pedepsei cu închisoarea aşa cum a fost aceasta stabilită înainte de înlocuire.

Înlocuirea amenzii cu detenţia sau munca în folosul comunităţii. În cazul în care un condamnat nu plăteşte amenda penală la care a fost condamnat, instanţa va înlocui pedeapsa amenzii, în limita părţii rămase neplătite, cu detenţie sau, cu consimţământul condamnatului, cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii.

Supravegherea electronică. Supravegherea electronică este obligaţia impusă unui condamnat, pentru o durată de timp stabilită de instanţă, de a se supune monitorizării respectării unor restricţii ale libertăţii de mişcare sau interdicţiei consumului de narcotice sau substanţe psihotrope sau alcool, monitorizare efectuată prin intermediul unui dispozitiv electronic ataşat corpului condamnatului şi care permite determinarea locaţiei condamnatului sau determinarea consumului de narcotice sau substanţe psihotrope sau alcool. Tipul dispozitivelor de supraveghere electronică va fi ales de consilierul de probaţiune.

Eliberarea înainte de termen, din cauza unei boli în stadiu terminal a persoanei condamnate. În cazul în care persoana condamnată suferă de o boală în stadiu terminal, instanţa poate libera persoana de obligaţia executării pedepsei.

Partea specială (art. 88-451)

Maternitatea surogat ilegală. Transferul unui ovul străin sau al unui embrion sau făt creat din acesta unei femei a cărei intenţie de a da spre adopţie copilul după naştere se cunoaşte se pedepseşte. Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte.

Supravegherea neautorizată. Observarea unei alte persoane în scopul colectării informaţiilor referitoare la o astfel de persoană de către o persoană, fără dreptul legal de a se angaja în supraveghere, se pedepseşte.

Efectuarea ilegală de cercetări pe oameni. Efectuarea de cercetări medicale sau ştiinţifice asupra unei persoane, fără consimţământul acesteia, sau care, înainte de a-şi exprima acest consimţământ, nu a fost notificată cu privire la eventualele pericole esenţiale care rezultă din cercetare, se pedepseşte. Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Convingerea unei persoane de a dona organe sau ţesuturi. Obţinerea în mod ilegal a consimţământului unei persoane pentru îndepărtarea organelor, ţesuturilor sau celulelor sale, dacă fapta nu conţine elementele necesare altei infracţiuni, se pedepseşte.

Împiedicarea sau dispersarea violentă a unei adunări publice legal organizate. Împiedicarea sau dispersarea violentă a unei adunări publice legal organizate se pedepseşte. Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Modificarea rudeniei în linie descendentă. Înlocuirea copilului altcuiva sau a propriului copil cu copilul unei alte persoane, în scopul de a modifica rudenia în linie descendentă a copilului, se pedepseşte.

Expunerea minorilor la acte de cruzime. Predarea, afişarea sau punerea, cu bună ştiinţă şi în orice alt mod, la dispoziţia unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani, a unor materiale sau reproduceri ale acestora în care sunt promovate acte de cruzime sau uciderea sau torturarea unui animal în prezenţa unei astfel de persoane, fără un motiv întemeiat sau expunerea, cu bună ştiinţă şi în orice alt mod, a unei astfel de persoane la acte de cruzime se pedepseşte.

Incitarea minorului la consumul de alcool. Incitarea de către un adult a unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani la consumul de băuturi alcoolice se pedepseşte.

Organizaţii neconstituţionale. Deţinerea calităţii de membru al unei organizaţii permanente formate din trei sau mai multe persoane care îşi împart o serie de sarcini între ele, care a fost constituită cu intenţia de a înfăptui acte de violenţă îndreptate împotriva Republicii Estonia sau formarea, conducerea sau recrutarea de membri pentru o astfel de organizaţie constituie infracţiune şi se pedepseşte. Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte.

Defăimarea sau insultarea unor persoane care beneficiază de imunitate internaţională. Defăimarea sau insultarea unei persoane care beneficiază de imunitate internaţională sau a unui membru al familiei unei astfel de persoane se pedepseşte. Dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte.

Cruzimea faţă de animale. Comiterea unui act interzis asupra unor animale, într-un loc public sau prin cruzimi, se pedepseşte.

Tulburarea ordinii publice prin adunări neautorizate. Organizarea unei adunări publice neautorizate sau instigarea la participarea la o astfel de adunare se pedepseşte.

Insultarea organelor care exercită autoritatea de stat. Insultarea organelor care exercită autoritatea de stat aflate în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte.

Calomnierea organelor care exercită autoritatea de stat. Calomnierea organelor care exercită autoritatea de stat aflate în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte.

Apeluri false la numărul de urgenţă. Efectuarea, cu bună ştiinţă, de apeluri false la numărul de urgenţă pentru a solicita intervenţia echipajelor de salvare, a poliţiei, a ambulanţei sau a oricăror servicii de intervenţii pentru situaţii de urgenţă sau solicitarea, cu bună ştiinţă, a intervenţiei unui vehicul cu un echipaj de intervenţie se pedepseşte.

Nedeclararea unei naşteri sau a unui deces. Nedeclararea unei naşteri sau a unui deces la oficiul stării civile, în termenul prevăzut de lege în acest scop, se pedepseşte.

Defăimarea instanţei. Defăimarea instanţei sau în legătură cu participarea la actul de justiţie se pedepseşte.

Aducerea de acuzaţii false. Fapta unui procuror de a aduce acuzaţii false unei persoane nevinovate, de a încheia o înţelegere în cadrul unei învoieli sau emiterea, cu bună ştiinţă, a unei dispoziţii ilegale privind administrarea unui tratament psihiatric coercitiv se pedepseşte.

Luarea cu bună ştiinţă, de către un judecător, a unei hotărâri ilegale. Fapta unui judecător de a lua, cu bună ştiinţă, o hotărâre ilegală se pedepseşte.

Organizarea de activităţi nepermise de regulamentul de ordine interioară într-o unitate de detenţie sau participarea la astfel de activităţi se pedepseşte.

Confiscarea şi vânzarea ilegală şi cu bună ştiinţă a unui bun patrimonial de către un executor judecătoresc. Fapta executorului judecătoresc de a confisca şi vinde ilegal un bun, într-o măsură semnificativă, se pedepseşte.

Infracţiuni de corupţie în sectorul privat. Luarea de mită în sectorul privat. Fapta de a pretinde, promite sau accepta promisiunea unor bani sau alte foloase, săvârşită de o persoană abilitată să desfăşoare activităţi economice în interesul unei persoane de drept privat, care acţionează ca arbitru pentru sine sau un terţ, în schimbul folosirii calităţii deţinute, se pedepseşte.

Conducerea sistematică a vehiculului de către o persoană fără drept de conducere. Conducerea autovehiculelor, a vehiculelor de teren sau a tramvaielor de către persoane fără dreptul de a conduce autovehiculele sau tramvaiele din categoria corespunzătoare, dacă este săvârşită sistematic, se pedepseşte.

Codul penal al Republicii Estonia1)

Partea I

Partea Generală

Capitolul 1

Principii generale

Art. § 1. Limitele aplicării Părţii generale a Codului penal

(1) Prevederile Părţii generale a Codului penal reglementează aplicarea sancţiunilor pentru infracţiunile prevăzute în Partea specială a prezentului Cod şi în alte legi.

(2) În sensul prezentului Capitol, legea penală înseamnă prezentul Cod sau orice lege care prevede o pedeapsă pentru o infracţiune.

Art. § 2. Legalitatea incriminării

(1) Nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută în lege ca infracţiune la data când a fost săvârşită.

(2) O persoană va fi sancţionată pentru o faptă dacă fapta respectivă întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, este comisă cu încălcarea legii, iar persoana în cauză este vinovată de comiterea faptei.

(3) Nimeni nu va fi pedepsit de mai multe ori pentru aceeaşi infracţiune, indiferent dacă pedeapsa a fost impusă în Estonia sau în altă ţară.

(4) Fapta nu va fi incriminată prin analogie.

Art. § 3. Tipuri de infracţiuni

(1) Infracţiunea este fapta incriminată prin prezentul Cod sau prin altă lege.

(2) Infracţiunile se împart în infracţiuni grave şi delicte.

(3) Infracţiunea gravă este infracţiunea prevăzută de prezentul Cod, infracţiune pentru care, în cazul persoanelor fizice, pedeapsa principală este amenda penală sau închisoarea, iar în cazul persoanelor juridice, amenda penală.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(4) Delictul este infracţiunea prevăzută de prezentul Cod sau de altă lege, infracţiune pentru care pedeapsa principală este amenda, închisoarea corecţională sau anularea dreptului de a conduce un vehicul.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(5) În cazul în care o persoană comite o faptă care întruneşte simultan elementele constitutive ale unui delict şi ale unei infracţiuni, atunci persoana respectivă va fi pedepsită doar pentru infracţiune. Dacă nu se impune nicio pedeapsă pentru infracţiune, atunci persoana se pedepseşte pentru delict.

Art. § 4. Grade ale infracţiunilor

(1) Infracţiunile sunt calificate şi simple.

(2) Infracţiunea calificată este infracţiunea pentru care pedeapsa maximă prevăzută de prezentul Cod pentru persoane fizice este închisoarea de la peste cinci ani până la detenţiunea pe viaţă. Infracţiunea comisă de o persoană juridică se consideră a fi infracţiune calificată în cazul în care pedeapsa maximă prevăzută de prezentul Cod în cazul persoanelor fizice pentru aceeaşi faptă este închisoarea de la peste cinci ani până la detenţiunea pe viaţă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(3) Infracţiunea simplă este infracţiunea pentru care pedeapsa prevăzută de prezentul Cod este închisoarea pentru o perioadă de până la cinci ani sau amenda penală.

(4) Atenuarea sau agravarea pedepsei, în temeiul prevederilor Părţii generale a prezentului Cod nu va modifica gradul de gravitate al faptei penale.

Art. § 5. Aplicarea legii penale în timp

(1) Pedeapsa se va aplica în temeiul legii aflate în vigoare în momentul comiterii faptei.

(2) Legea care înlătură sau reduce răspunderea penală sau în alt fel uşurează situaţia unei persoane va avea efect retroactiv asupra persoanei care nu a fost pedepsită pentru respectiva faptă printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Legea care înlătură răspunderea penală ori elimină sau reduce pedeapsa cu închisoarea va avea efect retroactiv asupra persoanei care execută sau urmează să înceapă executarea unei pedepse cu închisoarea în temeiul unei hotărâri definitive. În astfel de cazuri, pedeapsa se reduce la pedeapsa maximă prevăzută de noua lege pentru fapta similară sau, dacă fapta nu mai este incriminată, persoana în cauză va fi eliberată din închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(3) Legea care incriminează o faptă, măreşte pedeapsa sau în alt fel înrăutăţeşte situaţia unei persoane nu va avea efect retroactiv.

(4) Infracţiunile împotriva umanităţii şi infracţiunile de război vor fi pedepsite indiferent de timpul comiterii faptei.

Art. § 6. Teritorialitatea legii penale

(1) Legea penală estoniană se aplică faptelor comise pe teritoriul Estoniei.

(2) Legea penală estoniană se aplică faptelor comise pe sau împotriva navelor sau aeronavelor înregistrate în Estonia, indiferent de locul în care se află nava sau aeronava în momentul comiterii infracţiunii sau de legea penală a statului pe teritoriul căruia s-a comis fapta.

Art. § 7. Personalitatea legii penale [RT I 2004, 46, 329 - intrare în vigoare 01.07.2004]

(1) Legea penală estoniană se aplică faptelor comise în afara teritoriului Estoniei, dacă respectiva faptă constituie o infracţiune în conformitate cu legea penală estoniană şi se pedepseşte în locul comiterii faptei sau dacă nu există posibilitatea aplicării legii penale în locul comiterii faptei şi dacă:

1) fapta este comisă împotriva unui cetăţean estonian sau a unei persoane juridice estoniene sau

2) făptuitorul este cetăţean estonian în momentul comiterii faptei sau dobândeşte cetăţenia estoniană după comiterea faptei sau este un străin care a fost deţinut în Estonia şi nu este extrădat.

[RT I 2004, 46, 329 - intrare în vigoare 01.07.2004]

(2) Legea penală estoniană se aplică:

1) faptei comise în afara teritoriului Estoniei, dacă respectiva faptă constituie o infracţiune, în temeiul legii penale estoniene şi făptuitorul este membru al forţelor armate aflat în exerciţiul funcţiei;

2) în cazul oferirii, acceptării sau mijlocirii de gratuităţi sau mite sau traficului de influenţă, comise în afara teritoriului Estoniei, dacă respectiva faptă este comisă de sau la comiterea căreia participă un cetăţean estonian, de un funcţionar estonian sau de o persoană juridică estoniană sau de un străin care a fost deţinut în Estonia şi care nu a fost extrădat.

[RT I, 05.07.2013, 2 - intrare în vigoare 15.07.2013]

Art. § 8. Aplicabilitatea legii penale în cazul faptelor împotriva drepturilor protejate internaţional

Indiferent de legea locului unde este comisă o faptă, legea penală estoniană se aplică oricăror fapte comise în afara teritoriului Estoniei, dacă fapta respectivă este incriminată în temeiul obligaţiilor internaţionale asumate de Estonia.

[RT I, 05.07.2013, 2 - intrare în vigoare 15.07.2013]

Art. § 9. Aplicabilitatea legii penale în cazul faptelor împotriva drepturilor protejate în Estonia

(1) Indiferent de legea locului unde este comisă o faptă, legea penală estoniană se aplică oricăror fapte comise în afara teritoriului Estoniei dacă, în conformitate cu legea penală estoniană, fapta reprezintă o infracţiune calificată şi dacă fapta:

1) aduce atingere vieţii sau sănătăţii populaţiei Estoniei;

2) afectează exercitarea autorităţii de stat sau capacitatea de apărare a Estoniei; sau

3) aduce pagube mediului înconjurător.

(2) Indiferent de tipul infracţiunii, legea penală estoniană se aplică faptelor care aduc pagube mediului înconjurător şi care sunt comise în zona economică estoniană sau în apele internaţionale, în conformitate cu normele şi drepturile prevăzute de dreptul maritim internaţional în cazul navelor sub pavilion străin.

[RT I 2008, 1, 1 - intrare în vigoare 14.01.2008]

Art. § 10. Momentul comiterii faptei

Se consideră că fapta este comisă în momentul în care făptuitorul a acţionat sau avea obligaţia legală să acţioneze. Nu se va lua în considerare momentul producerii urmării faptei.

Art. § 11. Locul comiterii faptei

(1) Se consideră că fapta a fost comisă în locul în care:

1) persoana a acţionat;

2) persoana avea obligaţia legală să acţioneze;

3) s-a produs urmarea care constituie un element necesar al infracţiunii sau

4) conform presupunerii persoanei, urmarea care constituie element constitutiv al infracţiunii ar fi trebuit să se producă.

(2) Fapta de complicitate se consideră a fi comisă în locul în care:

1) autorul a comis infracţiunea;

2) a acţionat complicele;

3) complicele avea obligaţia legală să acţioneze sau

4) conform presupunerii complicelui, urmarea care constituie element constitutiv al infracţiunii ar fi trebuit să se producă.

(3) În cazul în care un complice la o infracţiune comisă într-un alt stat comite un act de complicitate pe teritoriul Estoniei şi actul respectiv este pedepsit de legea penală estoniană, iar fapta comisă de autor este incriminată la locul comiterii acesteia sau legea penală nu se poate aplica la locul comiterii faptei, atunci legea penală estoniană se aplică în cazul complicelui.

Capitolul 2

Infracţiunea

Secţiunea 1

Elementele constitutive ale infracţiunii

Art. § 12. Elementele constitutive ale infracţiunii

(1) Elementele constitutive ale infracţiunii sunt cele stabilite în descrierea faptei penale, prevăzută în Partea specială a prezentului Cod sau în alte legi.

(2) Elementele laturii obiective a infracţiunii sunt acţiunile sau inacţiunile prevăzute de lege şi, în cazurile prevăzute de lege, urmările care se găsesc în relaţie de cauzalitate cu astfel de acţiuni sau inacţiuni. Pe lângă acestea, legea poate prevedea şi alte elemente obiective constitutive ale infracţiunii.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(3) Elementele laturii subiective a infracţiunii sunt intenţia sau neglijenţa. Legea poate prevedea un motiv, un scop sau alte elemente subiective constitutive ale infracţiunii.

Art. § 121. Pagube materiale cauzate de faptă sau de amploarea faptei

În cazul în care se prevede că unul dintre elementele necesare ale infracţiunii este producerea unor pagube materiale sau amploarea faptei poate fi cuantificată pecuniar, atunci dimensiunea pagubei sau a faptei este apreciată pecuniar, astfel:

1) pagube sau o amploare a faptei care depăşesc 4.000 euro înseamnă pagube semnificative;

2) pagube sau o amploare a faptei care depăşesc 40.000 euro înseamnă pagube mari;

3) pagube sau o amploare a faptei care depăşesc 400.000 euro înseamnă pagube deosebit de mari.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 13. Răspunderea pentru omisiune

(1) În cazul în care o persoană are obligaţia legală de a acţiona, persoana va răspunde pentru omisiune.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(2) În cazul infracţiunilor prin omisiune, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

Art. § 14. Răspunderea persoanei juridice

(1) În cazurile prevăzute de lege, o persoană juridică poate fi trasă la răspundere pentru o faptă comisă în interesul persoanei juridice respective de organismele sale, un membru al acestora sau de o persoană cu funcţie de conducere sau de un reprezentant legal.

[RT I 2008, 33, 200 - intrare în vigoare 28.07.2008]

(2) Urmărirea penală a persoanei juridice nu exclude urmărirea penală a persoanei fizice care a comis infracţiunea.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică statului, organizaţiilor internaţionale, administraţiei locale sau persoanelor juridice de drept public.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 15. Fapte săvârşite cu intenţie şi din culpă

(1) Doar faptele săvârşite cu intenţie vor fi pedepsite ca infracţiuni, cu excepţia cazurilor în care prezentul Cod prevede pedeapsa penală pentru o faptă comisă din culpă.

(2) O faptă se consideră a fi comisă cu intenţie şi în cazul în care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni pentru care se prezumă intenţia cu privire la faptă, iar neglijenţa este considerată ca fiind suficientă cu privire la producerea unor urmări grave.

(3) Şi faptele săvârşite cu intenţie, şi faptele săvârşite din culpă sunt incriminate ca delicte.

Art. § 16. Intenţia

(1) Intenţia este premeditată, directă şi indirectă.

(2) Se consideră că persoana a comis o faptă cu intenţie premeditată atunci când scopul persoanei a fost de a crea împrejurări care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii şi a ştiut că se produc astfel de împrejurări sau cel puţin a prevăzut producerea respectivelor împrejurări. De asemenea, se consideră că persoana a săvârşit o faptă cu intenţie premeditată în cazul în care persoana a presupus că împrejurările care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sunt condiţii preliminare esenţiale pentru atingerea scopului.

(3) Se consideră că persoana a comis o faptă cu intenţie directă atunci când persoana prevede cu bună ştiinţă împrejurările care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii şi doreşte sau cel puţin acceptă realizarea împrejurărilor respective.

(4) Se consideră că persoana a comis o faptă cu intenţie indirectă atunci când persoana prevede producerea împrejurărilor care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii şi acceptă producerea respectivelor împrejurări.

Art. § 17. Necunoaşterea împrejurărilor care constituie elemente constitutive ale infracţiunii

(1) Se consideră că persoana care, la momentul săvârşirii unei fapte, nu are cunoştinţă că o anume împrejurare constituie element constitutiv al unei infracţiuni nu a comis fapta cu intenţie. Într-un astfel de caz, persoana va fi sancţionată pentru o faptă comisă din culpă, în cazurile prevăzute de lege.

(2) Persoana care, la momentul săvârşirii unei fapte, îşi asumă în mod eronat o anume împrejurare care constituie element constitutiv al unei infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsă mai uşoară va răspunde penal pentru fapta a cărei comitere a intenţionat-o.

(3) Necunoaşterea legii nu înlătură intenţia sau culpa.

Art. § 18. Culpa

(1) Culpa poate fi prin imprudenţă sau prin neglijenţă.

(2) Se consideră că o persoană a comis o faptă din culpă în cazul în care, acţionând din neatenţie sau iresponsabilitate, prevede producerea circumstanţelor care constituie elementul necesar al unei infracţiuni, dar caută să evite producerea respectivelor circumstanţe.

(3) Se consideră că o persoană a săvârşit o faptă din neglijenţă în cazul în care persoana nu prevede producerea împrejurărilor care constituie elemente ale infracţiunii, dar ar fi trebuit să prevadă producerea acestora, în cazul în care ar fi acţionat cu atenţie şi cu conştiinciozitate.

Art. § 19. Răspunderea pentru consecinţe grave

O persoană va răspunde pentru consecinţe grave prevăzute de lege, în cazul în care produce respectivele consecinţe cel puţin din culpă.

Art. § 20. Făptuitori

Făptuitorii sunt autori şi participanţi.

Art. § 21. Autorul

(1) Autorul este persoana care comite o infracţiune fără ajutor sau profitând de o altă persoană.

(2) În cazul în care cel puţin două persoane convin să comită o infracţiune împreună, fiecare dintre ei va răspunde în calitate de autor (coautori). Se consideră că o infracţiune are mai mulţi autori şi în cazul în care mai multe persoane comit împreună şi prin consens o faptă care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Art. § 22. Participantul

(1) Participanţii sunt instigatori şi complici.

(2) Instigatorul este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească cu intenţie o faptă penală.

(3) Complicele este persoana care, cu intenţie, asigură asistenţă fizică, materială sau morală pentru o faptă penală comisă de altă persoană.

(4) Cu excepţia cazurilor prevăzute de articolul 24 din prezentul Cod, fapta participantului se sancţionează în temeiul aceloraşi prevederi legale care atrag răspunderea penală a autorului.

(5) În cazul complicilor, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

Art. § 221. Tentativa de instigare la comiterea unei fapte penale, consimţământul la propunerea de a săvârşi o faptă penală şi acordul de a participa la comiterea unei fapte penale în calitate de coautor

(1) Tentativa de instigare la comiterea unei fapte penale, consimţământul la propunerea de a săvârşi o faptă penală şi acordul de a participa la comiterea unei fapte penale în calitate de coautorse pedepsesc în cazul infracţiunilor prevăzute la Capitolele 8, 9, 13, 18 şi 22 şi la Secţiunile 2, 4 şi 5 din Capitolul 15 din prezentul Cod pentru care se prevede pedeapsa maximă de minim doisprezece ani închisoare sau detenţiunea pe viaţă.

(2) O persoană răspunde pentru activităţile prevăzute în prezentul articol doar dacă cel puţin unul dintre participanţii la activităţile prevăzute în alineatul (1) al prezentului articol comite o faptă suplimentară cu intenţia de a promova începerea comiterii unei fapte penale.

(3) Cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 24 din prezentul Cod, persoana care comite o tentativă de instigare la o faptă penală va fi pedepsită în temeiul aceloraşi prevederi legale care stabilesc răspunderea penală a autorului.

(4) În cazurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, instanţa va aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod sau va elibera persoana de la executarea pedepsei, în temeiul prevederilor articolului 26 alineatul (2) din prezentul Cod.

[RT I 2008, 52, 289 - intrare în vigoare 01.01.2009]

Art. § 23. Comiterea delictelor

În cazul delictelor, se pedepsesc penal doar cele prevăzute mai jos.

Art. § 24. Caracteristici personale speciale

(1) Caracteristicile personale speciale reprezintă împrejurările care sunt elemente constitutive ale infracţiunii prevăzute în Partea specială a prezentului Cod sau în altă lege care stabileşte caracteristicile personale, scopurile sau motivele unui făptuitor.

(2) În cazul în care un participant nu întruneşte caracteristicile personale speciale care, în conformitate cu legea, constituie condiţii prealabile pentru răspunderea penală a autorului, în cazul participantului se vor aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

(3) Caracteristicile personale speciale prevăzute de lege şi care agravează, atenuează sau exclud răspunderea penală se aplică doar în cazul făptuitorului care întruneşte astfel de caracteristici personale speciale.

Art. § 25. Tentativa

(1) Tentativa constă într-un act intenţionat întreprins în scopul de a comite o infracţiune.

(2) Se consideră că tentativa începe în momentul în care persoana, în conformitate cu reprezentarea asupra faptei pe care o are respectiva persoană, începe nemijlocit comiterea infracţiunii.

(3) În cazul în care fapta este comisă prin inducerea în eroare a unei alte persoane, se consideră că tentativa a început în momentul în care persoana în cauză pierde controlul asupra evenimentelor ori în momentul în care intermediarul începe comiterea nemijlocită a infracţiunii, în conformitate cu reprezentarea asupra faptei pe care o are respectiva persoană.

(4) În cazul unei fapte cu mai mulţi autori, se consideră că tentativa a început în momentul în care cel puţin unul dintre autori începe nemijlocit săvârşirea infracţiunii, în conformitate cu acordul celorlalţi autori.

(5) În cazul unei omisiuni, se consideră că tentativa a început în momentul în care persoana nu întreprinde o acţiune necesară pentru prevenirea urmărilor care sunt elemente constitutive ale infracţiunii.

(6) În cazul tentativei, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

Art. § 251. Incriminarea tentativei de comitere a unui delict

Tentativa de delict se pedepseşte în cazurile prevăzute de prezentul Cod sau de alte legi.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 26. Imposibilitatea tentativei

(1) Tentativa este imposibilă atunci când nu poate fi dusă la îndeplinire din cauza inadecvării subiectului sau obiectului infracţiunii sau din cauza inadecvării obiectului sau metodei folosite pentru comiterea infracţiunii.

(2) Instanţa poate hotărî neimputabilitatea faptei sau poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod dacă, din cauza unei afecţiuni mintale, persoana incriminată nu înţelege că tentativa este imposibilă.

Secţiunea a 2-a

Cauze justificative

Art. § 27. Fapta penală

O faptă este penală dacă întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de lege, iar răspunderea penală pentru faptă nu este înlăturată de prezentul Cod, de altă lege sau de cutuma internaţională.

Art. § 28. Legitima apărare

(1) O faptă nu este penală în cazul în care, prin acţiunile sale împotriva drepturilor legale ale atacatorului şi fără a depăşi limitele legitimei apărări, persoana combate un atac ilegal direct sau iminent la adresa drepturilor sale sau ale unei alte persoane.

(2) Se consideră că o persoană a depăşit limitele legitimei apărări în cazul în care, cu intenţie premeditată sau directă, acţionează în autoapărare folosind mijloace care sunt în mod vădit disproporţionate faţă de pericolul prezentat de atac sau dacă, cu intenţie premeditată sau directă, cauzează atacatorului vătămări vădit excesive.

(3) Existenţa posibilităţii de a evita atacul sau de a solicita ajutorul unei alte persoane nu exclude dreptul la legitimă apărare.

Art. § 29. Starea de necesitate

Nu este ilegală fapta persoanei care săvârşeşte fapta cu scopul de a înlătura un pericol direct sau iminent la adresa drepturilor sale sau ale unei alte persoane, mijloacele folosite de persoana în cauză pentru înlăturarea pericolului sunt necesare pentru îndepărtarea pericolului, iar interesele protejate sunt în mod vădit de mai mare importanţă decât interesele vătămate. La determinarea importanţei intereselor se vor lua în considerare importanţa drepturilor legale, nivelul pericolului la adresa acestora şi pericolul rezultat din faptă.

Art. § 30. Conflictul de obligaţii

Nu este ilegală fapta care încalcă o obligaţie legală, dacă persoana trebuie să îndeplinească simultan mai multe obligaţii legale şi îi este imposibil să le îndeplinească pe toate, dar persoana face tot ce-i stă în putere să îndeplinească o obligaţie care este cel puţin la fel de importantă ca obligaţia încălcată.

Art. § 31. Eroarea cu privire la împrejurările care elimină caracterul ilegal al faptei

(1) Nu este ilegală fapta săvârşită cu intenţie dacă, în momentul săvârşirii faptei, persoana presupune în mod greşit existenţa unor împrejurări care exclud ilegalitatea faptei. În astfel de cazuri, persoana va fi sancţionată pentru fapta comisă din culpă, în situaţiile prevăzute de lege.

(2) Persoana care, în momentul săvârşirii unei fapte, nu cunoaşte împrejurările care, în mod obiectiv, elimină caracterul ilegal al faptei va răspunde pentru tentativă. În astfel de cazuri, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

Secţiunea a 3-a

Vinovăţia

Art. § 32. Principiul vinovăţiei

(1) O persoană va fi sancţionată pentru săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală doar dacă persoana este vinovată de săvârşirea faptei. O persoană este vinovată de săvârşirea unei fapte dacă persoana are capacitate penală şi nu există circumstanţe prevăzute de lege care să elimine vinovăţia.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(2) Un făptuitor va fi pedepsit în conformitate cu vinovăţia proprie, indiferent de vinovăţia altor făptuitori.

Art. § 33. Capacitatea penală

Persoana are capacitate penală dacă, în momentul comiterii faptei, are capacitate mintală şi are vârsta de minim paisprezece ani.

Art. § 34. Capacitatea mintală

O persoană nu are capacitate mintală dacă, în momentul săvârşirii faptei, nu este capabilă să înţeleagă caracterul ilegal al faptei sau nu are capacitatea de a acţiona în temeiul unei astfel de înţelegeri din cauza unei / unui:

1) boli mintale;

2) afecţiuni mintale severe, temporare;

3) handicap mintal;

4) debilităţi mintale sau

5) alte afecţiuni mintale severe.

Art. § 35. Capacitatea mintală redusă

În cazul în care capacitatea unei persoane de a înţelege caracterul ilegal al faptei sale sau de a acţiona în temeiul acestei înţelegeri este substanţial redusă din una dintre cauzele prevăzute la articolul 34 din prezentul Cod, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezenta lege.

Art. § 36. Starea de intoxicaţie

Starea de intoxicaţie cauzată intenţionat sau din culpă nu elimină vinovăţia.

Art. § 37. Capacitatea penală a persoanei juridice

Persoanele juridice cu capacitate juridică pasivă au capacitate penală.

Art. § 371. Excluderea vinovăţiei persoanei juridice

Se consideră că persoana juridică a acţionat fără vinovăţie dacă o faptă săvârşită de un reprezentant al său a fost inevitabilă pentru persoana juridică.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 38. Excluderea vinovăţiei în caz de culpă

Persoana care săvârşeşte o faptă din culpă se consideră că a acţionat fără vinovăţie dacă persoana, din cauza capacităţilor sale mintale sau fizice, este incapabilă să înţeleagă ce se aşteaptă din partea sa sau este incapabilă de a acţiona în temeiul acestei înţelegeri.

Art. § 39. Eroarea cu privire la ilegalitatea faptei

(1) Se consideră că o persoană a acţionat fără vinovăţie dacă persoana nu are capacitatea de a înţelege caracterul ilegal al faptei sale şi nu poate evita eroarea.

(2) Dacă făptuitorul poate evita eroarea, instanţa poate aplica prevederile articolului 60 din prezentul Cod.

Art. § 40. Desistarea

(1) O persoană nu este vinovată în cazul în care abandonează tentativa în mod voluntar, în unul dintre cazurile prevăzute la articolele 41, 42 sau 43 din prezentul Cod.

(2) Abandonul voluntar al tentativei nu exclude vinovăţia pentru o faptă care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni consumate.

(3) Se consideră că o persoană a abandonat voluntar tentativa dacă, conform înţelegerii sale asupra faptei, urmările faptei pot în continuare să se producă, dar persoana decide să abandoneze tentativa, indiferent de împrejurările aflate dincolo de intenţia persoanei.

Art. § 41. Desistarea de la tentativa incompletă

(1) Se consideră că autorul a abandonat tentativa incompletă în cazul în care întrerupe săvârşirea infracţiunii.

(2) Tentativa este incompletă atunci când persoana nu a întreprins încă toate acţiunile care, conform înţelegerii sale asupra faptei, sunt necesare pentru consumarea infracţiunii.

Art. § 42. Desistarea de la tentativa completă

(1) Se consideră că autorul a abandonat o tentativă completă dacă împiedică producerea rezultatului infracţiunii. Dacă tentativa completă nu este suficientă pentru săvârşirea infracţiunii consumate, se consideră că autorul a abandonat tentativa dacă acesta face eforturi reale de a împiedica producerea rezultatelor infracţiunii.

(2) Tentativa este completă atunci când persoana, conform înţelegerii sale asupra faptei, a făcut tot ce-i stă în putinţă pentru a consuma infracţiunea.

Art. § 43 Desistarea de la tentativă în cazul faptelor cu autori multipli

În cazul în care la tentativă participă mai mulţi autori, se consideră că persoana care împiedică producerea rezultatului infracţiunii este cea care a abandonat tentativa. În cazul în care, indiferent de acţiunile făptuitorului, rezultatele se produc sau nu, se consideră că făptuitorul a abandonat tentativa dacă acesta depune eforturi reale de a împiedica producerea rezultatelor.

Art. § 431. Desistarea de la tentativa de instigare la comiterea infracţiunii şi consimţământul la comiterea infracţiunii

(1) Persoana care a comis o tentativă de instigare la săvârşirea unei infracţiuni, a consimţit la o propunere de comitere a unei infracţiuni sau a fost de acord să comită o infracţiune este eliberată de vinovăţie, dacă, în mod voluntar:

1) întrerupe instigarea unei alte persoane la comiterea unei infracţiuni şi previne posibilul pericol de săvârşire a faptei;

2) se desistează de la consimţământul dat la comiterea unei infracţiuni sau

3) împiedică comiterea infracţiunii la care şi-a dat acordul.

(2) În cazul în care, indiferent de acţiunile persoanei, infracţiunea a fost săvârşită sau săvârşirea acesteia a fost împiedicată, se consideră că persoana s-a desistat numai dacă a depus eforturi reale de a împiedica săvârşirea infracţiunii.

[RT I 2008, 52, 289 - intrare în vigoare 01.01.2009]

Capitolul 3

Tipuri şi termene de pedeapsă

Secţiunea 1

Pedepse principale aplicabile pentru infracţiuni

Art. § 44. Pedeapsa cu amendă

(1) Pentru infracţiuni, instanţa poate dispune o pedeapsă cu amendă cuprinsă între 30 şi 150 zile-amendă.

(2) Instanţa va calcula valoarea zilei-amendă aplicate pedepsei amenzii pe baza venitului zilnic mediu al făptuitorului. Instanţa poate reduce valoarea zilei-amendă în cazul unor circumstanţe speciale sau poate creşte valoarea zilei-amendă în funcţie de nivelul de trai al făptuitorului. Ziua-amendă aplicată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a zilei-amendă. Valoarea minimă a zilei-amendă se stabileşte la 10 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 – în vigoare de la 01.01.2015]

(3) Venitul zilnic mediu va fi calculat pe baza venitului impozitat cu taxa pe venit perceput de făptuitor în anul precedând anul începerii urmăririi penale a făptuitorului sau, dacă datele pentru acel an nu sunt disponibile, se folosesc datele pentru anul precedent acestuia, minus impozitul pe venit.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(4) Zilele-amendă se vor calcula cu o precizie de zece centime de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - în vigoare de la 01.01.2011]

(5) Dacă la momentul comiterii faptei persoana nu împlinise optsprezece ani, instanţa poate impune o amendă penală de la treizeci până la o sută cincizeci zile-amendă. Nu se va amenda penal persoana sub optsprezece ani, dacă aceasta nu percepe un venit independent.

(6) Pedeapsa amenzii poate fi impusă, ca pedeapsă accesorie, împreună cu închisoarea, cu excepţia cazului în care pedeapsa cu închisoarea a fost înlocuită cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii.

(7) Pedeapsa amenzii nu poate fi impusă, ca pedeapsă accesorie, împreună cu o amendă în limita bunurilor.

(8) În cazul persoanelor juridice, instanţa poate decide o pedeapsă cu amendă cuprinsă între 4.000 şi 16.000.000 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(9) În cazurile prevăzute în Partea specială a prezentului Cod, instanţa poate impune unei persoane juridice o pedeapsă cu amenda, valoarea acesteia fiind calculată ca procent din cifra de afaceri a persoanei juridice în timpul anului financiar precedând anul începerii urmăririi penale sau, în cazul în care persoana juridică nu a avut activitate pe toată durata anului respectiv, se calculează pe baza cifrei de afaceri din anul începerii urmăririi penale. În acest caz, limita superioară a pedepsei amenzii nu va depăşi limita superioară a pedepsei amenzii prevăzute în alineatul (8) din prezentul articol.

[RT I 2010, 8, 34 - în vigoare de la 27.02.2010]

Art. § 45. Închisoarea

(1) Pentru infracţiuni, instanţa poate impune o pedeapsă cu închisoarea pentru un termen cuprins între 30 de zile şi 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.

(2) Pedeapsa închisorii pentru o durată mai mare de zece ani sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se vor aplica persoanelor care nu împliniseră vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii faptei.

Art. § 46. Dizolvarea persoanei juridice

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Pedepse principale impuse pentru delicte

Art. § 47. Amendă

(1) Pentru delicte, instanţa sau un organism care întreprinde proceduri extra-judiciare poate aplica o amendă cuprinsă între trei şi trei sute unităţi-amendă. O unitate-amendă este baza valorică a unei amenzi şi este egală cu 4 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) instanţa sau un organism care întreprinde proceduri extra-judiciare poate aplica persoanelor juridice care comit delicte amenzi cuprinse între 100 şi 400.000 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - în vigoare de la 15.03.2007]

Art. § 48. Detenţia corecţională

Pentru delicte, instanţa poate stabili pedeapsa detenţiei corecţionale pe o durată de până la treizeci de zile.

Art. § 481. Interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule ca pedeapsă principală

(1)Instanţa sau un organism care întreprinde proceduri extra-judiciare poate impune, ca pedeapsă principală, interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule pe o perioadă de până la doi ani pentru delicte legate de încălcarea regulilor de siguranţă în trafic sau a regulilor de operare a vehiculelor cu motor, a aeronavelor, a vaselor, tramvaielor sau materialului rulant. Interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule nu poate fi impusă, simultan, ca pedeapsă principală şi complementară.

(2) O persoană nu poate fi privată de dreptul de a conduce un vehicul motorizat dacă aceasta utilizează respectivul vehicul din motive de handicap motor.

[RT I 2008, 54, 304 - în vigoare de la 27.12.2008]

Secţiunea a 3-a

Pedepse complementare aplicate persoanelor fizice pentru infracţiuni

[RT I 2005, 40, 311 - în vigoare de la 01.10.2005]

Art. § 49. Interzicerea dreptului de a ocupa anumite funcţii

Pentru infracţiuni legate de abuzul în funcţie oficială sau profesională sau încălcarea îndatoririlor oficiale, instanţa poate impune, ca pedeapsă complementară, interzicerea angajării în anumite funcţii sau a exercitării activităţii în anumite domenii până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 491. Încălcarea interdicţiei de angajare

(1) Pentru fraudă, abuz de încredere, darea sau facilitarea dării de mită, trafic de influenţă, abuz de încredere în funcţie publică sau infracţiuni economice, instanţa poate decide aplicarea, ca pedeapsă complementară, a interzicerii angajării pentru o perioadă de la un an până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Persoana căreia instanţa îi aplică interdicţia angajării nu va avea dreptul să deţină, să reprezinte, să fie membră a unor organe de conducere ale unei persoane juridice, lichidator sau mandatar al unei persoane juridice sau să participe la managementul unei persoane juridice, în orice fel, pe durata indicată de instanţă.

[RT I 2008, 52, 288 - în vigoare de la 22.12.2008]

Art. § 50. Interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule

(1) Pentru infracţiuni legate de încălcarea regulilor de siguranţă în trafic sau a regulilor de operare a vehiculelor cu motor, a aeronavelor, a vaselor, a tramvaielor sau a materialului rulant, se poate aplica pedeapsa cu interzicerea exercitării dreptului de a conduce, ca pedeapsă complementară:

1) până la trei ani, prin decizia instanţei, în cazul infracţiunilor prevăzute de Codul penal;

2) până la un an, prin decizia instanţei sau a unui organism ce efectuează proceduri extra-judiciare, în cazul delictelor minore prevăzute de lege.

(2) O persoană nu poate fi privată de dreptul de a conduce un vehicul motorizat dacă aceasta utilizează respectivul vehicul din motive de handicap motor.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 51. Interzicerea exercitării dreptului de a deţine arme sau muniţie

Pentru infracţiuni legate de folosirea sau uzul de arme sau muniţie, instanţa poate decide, cu titlul de pedeapsă complementară, lipsirea făptuitorului de dreptul de a cumpăra, depozita, furniza, transporta şi purta arme sau muniţie pentru o perioadă de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 52. Interzicerea exercitării drepturilor de pescuit sau vânătoare

Pentru delicte legate de încălcarea drepturilor de a pescui sau a vâna, instanţa poate decide, cu titlul de pedeapsă complementară, lipsirea făptuitorului de dreptul de a pescui sau a vâna pentru o perioadă de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 521. Interzicerea exercitării dreptului de acces la secrete de stat şi informaţii clasificate ale statelor străine şi a dreptului de a procesa accesul la secrete de stat şi informaţii clasificate ale statelor străine

Pentru delicte legate de încălcarea cerinţelor Legii cu privire la secretele de stat şi informaţiile clasificate ale statelor străine, instanţa sau un organism efectuând proceduri extra-judiciare poate impune lipsirea de dreptul de acces la secrete de stat şi informaţii clasificare ale statelor străine şi interzicerea dreptului de a procesa accesul la secrete de stat şi informaţii clasificate ale statelor străine ca pedeapsă complementară aplicată unui făptuitor pe o perioadă de până la un an.

[RT I 2007, 16, 77 - în vigoare de la 01.01.2008]

Art. § 522. Interzicerea exercitării dreptului de a deţine animale

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Pentru comiterea unei fapte interzise prin lege împotriva unui animal, instanţa poate decide, ca pedeapsă complementară, aplicarea interzicerii deţinerii oricăror animale sau a animalelor din anumite specii:

1) pentru o perioadă de până la cinci ani, în cazul infracţiunilor;

2) pentru o perioadă de până la trei ani, în cazul delictelor minore.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 53. Amenda în limita bunurilor

(1) Dacă instanţa condamnă o persoană pentru infracţiuni şi impune pedeapsa închisorii pentru un termen de peste trei ani sau pedeapsa detenţiunii pe viaţă, instanţa poate, în cazurile prevăzute de lege, să impună o pedeapsă complementară conform căreia făptuitorul este condamnat să plătească o sumă mergând până la valoarea integrală a bunurilor acestuia.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Amenda în limita bunurilor poate fi impusă, ca pedeapsă complementară, pentru infracţiuni comise înainte de 1 februarie 2007.

[RT I 2007, 2, 7 - în vigoare de la 01.02.2007]

Art. § 54. Expulzarea

(1) Dacă o instanţă condamnă un cetăţean al unui stat străin pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi aplică o pedeapsă cu închisoarea, instanţa poate impune expulzarea cu interzicerea intrării pe teritoriul eston pentru o perioadă de până la zece ani, ca pedeapsă complementară pentru făptuitor. Dacă soţia/soţul sau copilul minor al făptuitorului/făptuitoarei locuieşte legal cu acesta/aceasta în aceeaşi familie în Estonia, instanţa îşi va motiva hotărârea impunerii expulzării.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Expulzarea nu va fi impusă unui cetăţean al unui stat străin care avea mai puţin de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) Expulzarea cu interzicerea intrării timp de zece ani poate fi impusă, ca pedeapsă complementară, cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor familiilor acestora dacă şederea acestor persoane în Estonia constituie o ameninţare pentru ordinea publică sau securitatea naţională.

[RT I, 17.12.2015, 3 - în vigoare de la 27.12.2015]

(4) Dacă făptuitorul/făptuitoarea sau un membru al familiei acestuia/acesteia este cetăţean al Uniunii Europene cu reşedinţa în Estonia pe baza dreptului de şedere permanentă, expulzarea şi interzicerea intrării pe teritoriul eston pot fi aplicate numai dacă persoana în cauză constituie o ameninţare semnificativă pentru ordinea publică sau o ameninţare pentru securitatea naţională. Dacă făptuitorul este cetăţean al Uniunii Europene şi a domiciliat în Estonia permanent pe durata ultimilor zece ani consecutivi, expulzarea şi interzicerea intrării pe teritoriul eston se pot aplica numai în cazul în care persoana constituie o ameninţare pentru securitatea naţională.

[RT I, 17.12.2015, 3 - în vigoare de la 27.12.2015]

Art. § 55. Termenul pedepsei complementare

(1) În cazul în care se ia decizia aplicării unei pedepse complementare prevăzute de articolele 49 - 522 din prezentul Cod, împreună cu pedeapsa lipsirii de libertate sau a închisorii, pedeapsa complementară se extinde la întreaga durată a pedepsei principale şi suplimentar faţă de termenul stabilit prin hotărârea judecătorească sau decizia organului de efectuare a procedurilor extrajudiciare.

[RT I 2007, 23, 119 - în vigoare de la 02.01.2008]

(2) Termenul pedepsei interzicerii intrării pe teritoriul eston, aplicate complementar faţă de pedeapsa expulzării prevăzută de articolul 54 din prezentul Cod se va calcula începând cu data expulzării făptuitorului.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Secţiunea a 4-a

Pedepse complementare la infracţiuni săvârşite de persoane juridice

[RT I 2007, 16, 77 - în vigoare de la 01.01.2008]

Art. § 551. Pedepse complementare aplicabile persoanelor juridice

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Persoanelor juridice li se pot aplica următoarele pedepse complementare:

1) lipsirea de dreptul de a procesa secrete de stat şi informaţii clasificate ale statelor străine în condiţiile prevăzute în articolul 521 al prezentului Cod;

2) interzicerea deţinerii de animale în condiţiile prevăzute la articolul 522 al prezentului Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Capitolul 4

Aplicarea pedepsei

Secţiunea 1

Bazele aplicării pedepselor

Art. § 56. Fundamentarea pedepsei

(1) Pedeapsa va fi stabilită în funcţie de vinovăţia persoanei. În vederea aplicării pedepsei, instanţa sau organismul ce desfăşoară proceduri extra-judiciare va lua în considerare circumstanţele agravante şi pe cele atenuante, posibilitatea convingerii făptuitorului în a nu mai comite fapte de natură penală în viitor, precum şi interesele protejării ordinii publice.

[RT I 2003, 83, 557 - în vigoare de la 01.01.2004]

(2) Pedeapsa închisorii poate fi aplicată numai dacă obiectivele pedepsei nu pot fi obţinute printr-o pedeapsă mai puţin oneroasă. Dacă un articol din Partea specială a prezentului Cod prevede, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, alte pedepse mai puţin oneroase, instanţa îşi va motiva decizia în cazul aplicării pedepsei cu închisoarea.

Art. § 57. Circumstanţe atenuante

(1) Următoarele constituie circumstanţe atenuante:

1) prevenirea consecinţelor dăunătoare ale faptei şi oferirea de asistenţă victimei imediat după comiterea faptei;

2) oferirea voluntară de compensaţii pentru prejudiciul creat;

3) prezentarea în scopul mărturisirii faptei, sincerele remuşcări sau asistenţa activă în detectarea faptei;

4) comiterea faptei din pricina unei situaţii personale dificile;

5) comiterea faptei sub ameninţare sau teroare sau datorită unor relaţii de dependenţă de natură familială, financiară sau de serviciu;

6) comiterea faptei într-o stare de provocare intensă, cauzată de un comportament ilegal;

7) comiterea faptei de către o persoană însărcinată sau cu o vârstă înaintată;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

8) comiterea faptei în excedarea limitelor auto-apărării.

9) concilierea cu victima.

[RT I 2007, 11, 51 - în vigoare de la 18.02.2007]

(2) Pot fi luate în considerare la aplicarea pedepsei şi alte circumstanţe pe lângă cele enumerate în mod specific în alineatul (1) al acestui articol.

Art. § 58. Circumstanţe agravante

Următoarele constituie circumstanţe agravante:

1) interesul propriu sau alte motive de bază;

2) comiterea faptei cu deosebită cruzime sau aplicarea de tratamente degradante victimei;

3) comiterea faptei cu intenţie contra unei persoane cu vârsta mai mică de optsprezece ani, însărcinate, cu o vârstă înaintată, necesitând asistenţă sau având un handicap mintal grav;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

4) comiterea faptei contra unei persoane aflate în relaţie de dependenţă de natură financiară sau de serviciu cu făptuitorul sau contra unei persoane din cercul familial prezent sau precedent al făptuitorului sau contra unei persoane care locuieşte împreună cu făptuitorul sau se află în alte relaţii de natură familială cu făptuitorul;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

5) comiterea faptei în timpul unei stări de urgenţă sau de război;

6) comiterea faptei profitând de un accident public sau de un dezastru natural;

7) comiterea faptei într-o manieră prezentând pericol pentru public;

8) antrenând consecinţe grave;

9) comiterea faptei cu scopul facilitării sau disimulării unei alte infracţiuni;

10) comiterea faptei în grup;

11) folosirea unei uniforme oficiale sau a unei legitimaţii pentru a facilita comiterea infracţiunii;

12) comiterea faptei contra unui minor prin abuz de putere sau încredere;

13) comiterea faptei contra unei persoane de către un adult, în prezenţa unui minor.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 59. Interzicerea luării repetate în considerare a circumstanţelor agravante sau atenuante

Circumstanţele agravante sau atenuante prevăzute de articolele 57 şi 58 din prezentul Cod nu vor fi luate în considerare în aplicarea pedepsei, dacă sunt descrise de lege ca reprezentând elemente constitutive ale unei infracţiuni.

Art. § 60. Reducerea pedepsei în cazurile prevăzute de lege

(1) În cazurile specificate în Partea generală din prezentul Cod, instanţa poate reduce pedeapsa unei persoane în urma aplicării procedurii prevăzute de alineatele (2)-(4) ale prezentului articol.

(2) Rata maximă de reducere a pedepsei nu va depăşi două treimi din pedeapsa maximă prevăzută de lege.

(3) Rata minimă de reducere a pedepsei va fi rata minimă a tipului de pedeapsă corespunzător, prevăzut în Partea generală a prezentului Cod.

(4) Dacă Partea specială din prezentul Cod prevede detenţiunea pe viaţă ca pedeapsă pentru o infracţiune, la reducerea pedepsei se va impune o pedeapsă pentru o durată de la trei la cincisprezece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 601. Desistarea

Instanţa poate aplica prevederile cuprinse în articolul 60 sau poate anula pedeapsa aplicată unei persoane dacă fapta comisă întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, dar persoana abandonează voluntar comiterea faptei sau elimină riscul în orice alt mod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 61. Aplicarea pedepsei mai puţin oneroase decât termenul sau rata minimă

(1) Luând în considerare circumstanţe speciale, instanţa sau un organism ce efectuează proceduri extra-judiciare poate aplica o pedeapsă mai uşoară decât termenul sau rata minimă prevăzute de lege.

(2) Dacă termenul minim al pedepsei închisorii prevăzut în Partea specială din prezentul Cod este de cel puţin cinci ani, pedeapsa cu închisoarea nu va fi aplicată decât pentru un termen de mai puţin de un an.

Art. § 62. Aplicarea pedepselor principale şi complementare

Aceeaşi infracţiune se pedepseşte cu o pedeapsă principală şi una sau mai multe pedepse complementare.

Art. § 63. Aplicarea pedepsei principale pentru infracţiuni multiple

(1) Dacă o persoană comite o faptă ce include elementele constitutive ale mai multor infracţiuni, se va aplica persoanei acea pedeapsă bazată pe prevederile legale ce prevăd cea mai grea pedeapsă.

(2) Dacă o persoană comite mai multe fapte ce întrunesc elementele constitutive ale mai multor infracţiuni şi respectiva persoană nu a mai fost pedepsită pentru niciuna dintre aceste infracţiuni, se va aplica o pedeapsă separată pentru fiecare infracţiune şi pedeapsa rezultantă va fi aplicată conform prevederilor articolului 64 din prezentul Cod.

(3) Dacă o persoană comite mai multe fapte ce întrunesc elementele constitutive ale mai multor delicte, se va impune o pedeapsă separată pentru fiecare delict.

[RT I 2002, 56, 350 - în vigoare de la 01.09.2002]

Art. § 64. Aplicarea unei pedepse rezultante

(1) În cazul pedepselor principale de acelaşi tip, pedeapsa rezultantă se va aplica prin adăugarea unui spor la cea mai mare dintre pedepsele individuale stabilite sau doar prin aplicarea celei mai mari pedepse.

(2) Dacă una dintre pedepsele principale stabilite este amenda penală, aceasta va fi executată independent, cu excepţia cazului prevăzut la alineatul (4) al prezentului articol.

(3) Pedeapsa rezultantă nu va depăşi suma pedepselor individuale impuse sau rata maximă a celei mai mari pedepse prevăzute de articolul corespunzător din Partea specială a prezentului Cod.

(4) Dacă pedeapsa detenţiunii pe viaţă este una dintre pedepsele stabilite de instanţă, se va aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă ca pedeapsă rezultantă.

(5) Pedepsele complementare de diferite tipuri vor fi executate independent.

[RT I 2002, 56, 350 - în vigoare de la 01.09.2002]

Art. § 65. Aplicarea ulterioară a pedepsei rezultante

(1) Dacă, după pronunţarea unei condamnări, se dovedeşte că făptuitorul a comis o altă infracţiune înainte de pronunţarea condamnării, se va stabili o pedeapsă rezultantă conform procedurii prevăzute în articolul 64 din prezentul Cod. Pedeapsa executată parţial sau complet pentru condamnarea precedentă va fi dedusă din pedeapsa rezultantă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Dacă un făptuitor comite o altă infracţiune după pronunţarea condamnării, dar înainte ca pedeapsa să fie executată complet, partea neexecutată a pedepsei, stabilită prin hotărârea precedentă de condamnare, va fi adăugată la pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune, conform prevederilor articolului 64 alineatele (2), (4) şi (5) din prezentul Cod. În acest caz, pedeapsa rezultantă nu va depăşi termenul maxim al tipului de pedeapsă considerat.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) În cazul în care oricare dintre pedepsele care compun pedeapsa rezultantă în temeiul alineatului (1) al prezentului articol a fost înlocuită sau condamnatul a fost liberat condiţionat, instanţa stabileşte pentru a doua oară, după stabilirea pedepsei rezultante, procedura de executare a acestora fie prin înlocuirea acestora, fie prin liberarea condiţionată a condamnatului sau prin aplicarea pedepsei rezultante, în conformitate cu prevederile articolului 56 din prezentul Cod. În cazul în care oricare dintre pedepsele care compun pedeapsa rezultantă nu este însoţită de închisoare efectivă, se va stabili închisoarea efectivă drept pedeapsă rezultantă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 66. Executarea pedepsei în fracţii

(1) Dacă instanţa a decis aplicarea unei amenzi penale, aplicarea detenţiei sau aplicarea pedepsei închisorii pentru un termen de până la şase luni, instanţa, în considerarea situaţiei familiale şi a activităţilor profesionale ale făptuitorului şi stării sale de sănătate, poate hotărî ca executarea pedepsei amenzii să fie făcută cu plata în rate sau ca executarea pedepsei privative de libertate să fie realizată pe fracţii de timp. Instanţa va determina durata pedepselor privative ce urmează a fi suportate consecutiv sau valoarea ratelor în cazul amenzii penale. Durata detenţiei sau a închisorii ce va fi suportată consecutiv va fi de minim două zile.

(2) O instanţă sau un organism care efectuează proceduri extra-judiciare poate hotărî, pentru motive întemeiate, aplicarea unei o amenzi plătibile în rate.

(3) Termenul de executare a amenzii plătibile în rate, a detenţiei sau a închisorii ce va fi suportată în fracţii de timp nu poate depăşi un an.

Art. § 67. Calculul termenelor de pedeapsă

(1) Termenul pedepsei închisorii va fi calculat în ani, luni şi zile.

(2) Termenul pedepsei detenţiei va fi calculat în zile. O zi de detenţie este echivalentă cu douăzeci şi patru de ore.

(3) Termenul pedepsei retragerii dreptului de a conduce vehicule, impusă ca pedeapsă principală şi ca pedeapsă complementară, va fi calculat în ani şi luni.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 68. Luarea în considerare a reţinerii şi a detenţiei

(1) Reţinerea, inclusiv timpul petrecut în arest preventiv şi reţinerea în vederea predării, va fi inclusă în termenul pedepsei. O zi de arest preventiv va corespunde unei zile de închisoare sau a trei zile-amendă penală.

[RT I 2004, 54, 387 - în vigoare de la 01.07.2004]

(2) Dacă o persoană este reţinută în cursul procedurilor pentru delicte, reţinerea va fi inclusă în termenul pedepsei. Douăzeci şi patru de ore de reţinere reprezintă echivalentul unei zile de detenţie sau a zece puncte amendă.

Secţiunea a 2-a

Înlocuirea închisorii sau detenţiei cu munca neremunerată în folosul comunităţii

[RT I 2010, 44, 258 - în vigoare de la 01.01.2012]

Art. § 69. Munca neremunerată în folosul comunităţii

(1) Dacă instanţa stabileşte pedeapsa detenţiei sau pedeapsa închisorii pentru un termen de până la doi ani sau pune în executare o sentinţă de închisoare cu suspendare stabilită în urma procedurii prevăzute de articolul 73 sau 74 din prezentul Cod, instanţa o poate înlocui cu munca neremunerată în folosul comunităţii. O zi de detenţie sau închisoare corespunde unei ore de muncă în folosul comunităţii, iar durata minimă este de cinci ore. Detenţia sau închisoarea va fi înlocuită cu munca neremunerată în folosul comunităţii numai cu consimţământul condamnatului.

(2) Durata pedepsei muncii în folosul comunităţii nu va depăşi opt ore pe zi. Dacă un condamnat efectuează muncă în folosul comunităţii în timpul liber disponibil, ca salariat sau student, durata muncii în folosul comunităţii nu va depăşi patru ore pe zi. Condamnatul nu va fi remunerat pentru munca în folosul comunităţii.

(3) Când instanţa decide aplicarea pedepsei cu munca în folosul comunităţii, va determina termenul executării acesteia, fără a depăşi douăzeci şi patru de luni în cazul infracţiunilor şi douăsprezece luni în cazul delictelor minore. Instanţa poate suspenda pedeapsa muncii în folosul comunităţii pentru motive de boală sau situaţie familială a făptuitorului, pe perioada satisfacerii stagiului militar obligatoriu, a serviciului militar alternativ sau a serviciului militar în rezervă de către făptuitor. La suspendarea termenului şi determinarea noului termen, instanţa va ţine cont de termenul general de muncă în folosul comunităţii prevăzut pentru fapta respectivă.

(4) În timpul executării pedepsei muncii în folosul comunităţii, condamnatul va respecta măsurile de supraveghere şi îşi va îndeplini obligaţiile ce îi sunt trasate, conform prevederilor articolului 75 din prezentul Cod. Dacă persoanei condamnate i se impune obligaţia de a participa la un program social prevăzut de articolul 75 alineatul (2) punctul 8) din prezentul Cod, orele de muncă în folosul comunităţii vor fi considerate a fi îndeplinite în limita a 30 de ore prin participarea la programul social.

(5) Legislaţia care reglementează protecţia muncii şi sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă se aplică şi condamnaţilor care execută muncă în folosul comunităţii. Dacă este necesar, înainte de a înlocui pedeapsa detenţiei sau închisorii prin muncă în folosul comunităţii, instanţa poate cere examinarea medicală a condamnatului pentru a se asigura că starea de sănătate a acestuia îi permite efectuarea de muncă în folosul comunităţii.

(6) Dacă un condamnat evadează în timpul executării muncii în folosul comunităţii, dacă nu se supune măsurilor de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile trasate, autoritatea de resort poate emite o notificare scrisă, avertizând condamnatul că instanţa poate impune obligaţii suplimentare acestuia, conform prevederilor articolului 75 alineatul (2) din prezentul Cod, poate prelungi termenul de executare a muncii în folosul comunităţii, ţinând cont de termenul general prevăzut la alineatul (3) al prezentului articol pentru efectuarea de muncă în folosul comunităţii sau poate aplica pedeapsa detenţiei sau închisorii stabilite pentru condamnatul în cauză. În cazul aplicării pedepsei detenţiei sau închisorii, sentinţa va fi considerată a fi executată în limita muncii în folosul comunităţii efectuate de condamnat, o oră de muncă în folosul comunităţii corespunzând unei zile de detenţie sau închisoare. În cazul aplicării pedepsei detenţiei pentru un termen mai mic de zece zile, sentinţa va fi considerată a fi executată în limita orelor muncii în folosul comunităţii efectuate de condamnat, proporţional cu detenţia impusă.

(7) Dacă un condamnat comite încă o infracţiune pe durata efectuării pedepsei muncii în folosul comunităţii, instanţa decizând condamnarea la închisoare, partea de muncă în folosul comunităţii decisă precedent şi neexecutată va fi înlocuită după algoritmul prevăzut în alineatul (6) al prezentului articol. Pedeapsa rezultantă va fi stabilită conform prevederilor articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Secţiunea a 21-a

Înlocuirea pedepsei închisorii cu controlul electronic sau cu tratamentul

[RT I, 15.06.2012, 2 - în vigoare de la 01.06.2013]

Art. § 691. Înlocuirea pedepsei închisorii cu supravegherea electronică

(1) În cazul în care instanţa decide aplicarea pedepsei închisorii de până la şase luni, măsura închisorii poate fi înlocuită cu supravegherea electronică. O zi de închisoare corespunde unei zile de supraveghere electronică. Închisoarea va fi înlocuită cu supravegherea electronică numai cu acordul condamnatului.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) În cazul în care un condamnat nu se supune supravegherii electronice, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce i-au fost trasate, ofiţerul supraveghetor poate emite un avertisment scris condamnatului sau instanţa poate decide executarea pedepsei cu închisoarea aşa cum a fost aceasta stabilită înainte de înlocuire. În cazul în care persoana condamnată îşi retrage consimţământul pentru aplicarea supravegherii electronice înainte de expirarea termenului pedepsei, instanţa va decide aplicarea pedepsei cu închisoarea aşa cum a fost aceasta stabilită înainte de înlocuire.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) În cazul în care persoana condamnată comite o altă infracţiune după pronunţarea unei hotărâri de condamnare, dar înainte de executarea completă a acesteia, partea de pedeapsă rămasă neexecutată din hotărârea judecătorească precedentă se va adăuga pedepsei stabilite prin noua hotărâre de condamnare, conform articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod, iar perioada petrecută sub supravegherea electronică nu va fi inclusă în pedeapsa executată.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 692. Înlocuirea pedepsei închisorii cu tratamentul

(1) În cazul în care instanţa decide pedeapsa închisorii pe o perioadă cuprinsă între şase luni şi doi ani pentru comiterea unei fapte de către o persoană din pricina unei tulburări mintale tratabile sau controlabile, instanţa poate înlocui închisoarea cu obligaţia tratamentului.

(2) Prevederile alineatului (1) al prezentului articol se pot aplica numai ca înlocuire parţială în cazul tratamentelor complexe pentru delincvenţii sexuali.

(3) Prevederile alineatului (1) al prezentului articol se pot aplica ca şi cerinţă prealabilă pentru eliberarea condiţionată.

(4) Pedeapsa închisorii este înlocuită de tratament numai cu acordul scris al persoanei, exprimat după ce acesteia i s-au explicat toate efectele tratamentului.

(5) Perioada tratamentului va fi de minimum optsprezece luni şi de maximum trei ani.

[RT I, 26.02.2014, 1 - în vigoare de la 08.03.2014]

(6) În înţelesul prezentei legi, tratamentul desemnează:

1) tratamentul dependenţei la dependenţii de droguri pentru persoanele care au săvârşit o infracţiune din pricina dependenţei de droguri; [RT I, 26.02.2014, 1 - în vigoare de la 08.03.2014]

2) tratamentul complex al delicvenţilor sexuali adulţi pentru persoanele care au comis o infracţiune din pricina unei tulburări de orientare sexuală.

(7) Tratamentul constă în administrarea unui tratament în regim de internare sau ambulatoriu unui condamnat cu obiectivul de a trata sau controla tulburarea mintală care a stat la baza comiterii infracţiunii.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(8) Pe durata tratamentului, condamnatul va respecta măsurile de supraveghere şi îşi va îndeplini obligaţiile ce i-au fost trasate, conform prevederilor articolului 75 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(9) În cazul în care persoana condamnată evadează de sub tratament, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce i-au fost trasate, ofiţerul supraveghetor poate emite un avertisment scris condamnatului sau instanţa poate decide obligaţii suplimentare pentru condamnat, conform prevederilor articolului 75 alineatul (2) al prezentului Cod şi poate supune, suplimentar, condamnatul la supravegherea electronică cu consimţământul acestuia sau poate dispune executarea pedepsei cu închisoarea stabilită în cazul condamnatului. În cazul în care un condamnat îşi retrage consimţământul pentru aplicarea tratamentului înainte de finalul perioadei de tratament sau în cazul în care tratamentul este suspendat, la recomandarea unui medic, din cauza efectelor secundare ale tratamentului sau din cauza unor alte indicaţii medicale, instanţa va dispune executarea pedepsei închisorii de către condamnat.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(10) În cazul în care persoana condamnată comite o nouă infracţiune pe durata tratamentului şi instanţa pronunţă o hotărâre de condamnare la executarea pedepsei cu închisoarea, administrarea tratamentului va înceta şi se va trece la executarea pedepsei rezultante, conform prevederilor articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod. [RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(11) Tratamentul va fi finanţat conform procedurii prevăzute în Legea organizării serviciilor de sănătate.

[RT I, 15.06.2012, 2 - în vigoare de la 01.06.2013]

Secţiunea a 3-a

Înlocuirea pedepsei amenzii sau a pedepsei amenzii în limita bunurilor

Art. § 70. Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, munca în folosul comunităţii sau tratamentul dependenţei

[RT I, 23.02.2011, 2 - în vigoare de la 05.04.2011]

(1) În cazul în care un condamnat nu plăteşte amenda penală la care a fost condamnat, instanţa va înlocui pedeapsa amenzii cu pedeapsa închisorii sau, cu consimţământul condamnatului, cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii, conform procedurii prevăzute la articolul 69 din prezentul Cod sau cu tratamentul dependenţei de droguri prevăzut la articolul 692 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Trei zile-amendă de amendă penală corespund unei zile de închisoare.

(3) În cazul înlocuirii amenzii penale cu închisoarea, termenul minim va fi de zece zile.

Art. § 71. Înlocuirea amenzii în limita bunurilor cu pedeapsa închisorii

(1) În cazul în care un condamnat nu plăteşte amenda în limita bunurilor la care a fost condamnat, instanţa va înlocui pedeapsa amenzii în limita bunurilor cu pedeapsa închisorii. Cincizeci zile-amendă la valoarea minimă pentru o amendă în limita bunurilor corespund unei zile de închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) În cazul înlocuirii amenzii în limita bunurilor cu închisoarea, termenul minim al pedepsei cu închisoarea va fi de treizeci de zile, iar termenul maxim va fi de cinci ani.

Art. § 72. Înlocuirea amenzii cu detenţia sau munca în folosul comunităţii

(1) În cazul în care un condamnat nu plăteşte amenda penală la care a fost condamnat, instanţa va înlocui pedeapsa amenzii, în limita părţii rămase neplătite, cu detenţie sau, cu consimţământul condamnatului, cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii, conform procedurii prevăzute la articolul 69 din prezentul Cod.

[RT I 2010, 44, 258 - în vigoare de la 01.01.2012]

(2) Zece puncte amendă corespund unei zile de detenţie. În cazul în care amenda impusă condamnatului este cuprinsă între trei şi nouă puncte amendă, amenda va fi echivalată cu o zi de detenţie, înlocuibilă cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii.

[RT I 2010, 44, 258 - în vigoare de la 01.01.2012]

(3) În cazul înlocuirii amenzii cu detenţia, termenul minim de detenţie va fi de o zi.

Capitolul 5

Scoaterea de sub efectul executării pedepsei

Art. § 73. Suspendarea executării pedepsei

(1) În cazul în care instanţa, ţinând cont de împrejurările comiterii infracţiunii şi de personalitatea condamnatului, consideră că executarea pedepsei închisorii pentru un termen dat sau plata cuantumului amenzii imputată persoanei condamnate este nerezonabilă, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la alineatele (4) sau (5) ale prezentului articol, pedeapsa impusă nu va fi executată parţial sau total, cu condiţia ca persoana condamnată să nu comită, cu intenţie, noi infracţiuni pe perioada termenului de încercare stabilit de instanţă.

(2) În cazul în care instanţa decide că pedeapsa închisorii sau amenzii penale impuse este parţial neexecutată, instanţa va determina partea de închisoare sau amendă penală ce va fi suportată sau plătită imediat şi partea de închisoare sau amendă penală a cărei executare va fi suspendată condiţionat. Durata pedepsei cu închisoarea ce va fi executată imediat de o persoană care, la momentul comiterii infracţiunii, avea vârsta sub optsprezece ani este de maximum 30 zile.

(3) Termenul de încercare va fi stabilit pentru o perioadă de la unu la cinci ani.

(4) În cazul în care persoana condamnată comite o nouă infracţiune pe perioada termenului de încercare şi este condamnată la pedeapsa închisorii, se va stabili pedeapsa rezultantă, conform prevederilor articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod. În cazul în care noua infracţiune a fost comisă din culpă, instanţa poate dispune liberarea condiţionată de sub executarea pedepsei rezultante pentru a doua oară. În cazul în care noua infracţiune a fost comisă cu intenţie, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei pentru a doua oară cu supunerea condamnatului la măsura supravegherii electronice, conform procedurii prevăzute de articolul 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod. În cazul în care este dispusă o condamnare la pedeapsa închisorii, instanţa poate înlocui pedeapsa închisorii cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii, conform procedurii prevăzute la articolul 69 din prezentul Cod.

(5) În cazul în care persoana condamnată comite o nouă infracţiune pe perioada termenului de încercare şi este condamnată la pedeapsa amenzii penale, se va aplica pedeapsa rezultantă, conform prevederilor articolului 65 alin. (2) din prezentul Cod. În astfel de cazuri, instanţa poate decide neexecutarea pedepsei stabilite pentru precedenta infracţiune şi poate decide aplicarea pedepsei amenzii stabilite pentru noua faptă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 74. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

(1) În cazul în care instanţa, ţinând cont de împrejurările comiterii infracţiunii şi de personalitatea condamnatului, găseşte că executarea de către condamnat a pedepsei cu închisoare pentru termenul stabilit este nerezonabilă, poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Cu excepţia cazurilor specificate la alineatele (4)-(6) ale prezentului articol, pedeapsa stabilită nu va fi aplicată complet sau parţial în cazul în care condamnatul nu comite o nouă infracţiune pe durata termenului de încercare stabilit de instanţă şi respectă măsurile de supraveghere şi obligaţiile ce îi sunt impuse pe perioada suspendării sub supraveghere, conform articolului 75 din prezentul Cod. Obligaţia supravegherii electronice prevăzute de articolul 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod poate fi impusă condamnatului în cazul prevăzut la alineatul (4) al prezentului articol.

(2) În cazul în care instanţa decide că pedeapsa închisorii indicată în hotărâre este parţial neexecutată, va determina partea din pedeapsa închisorii ce va fi suportată imediat şi partea ce va fi suspendată sub supraveghere. Durata pedepsei închisorii ce se va executa imediat de către condamnatul care, la momentul comiterii infracţiunii, avea o vârstă mai mică de optsprezece ani nu va depăşi 30 zile.

(3) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi impusă pentru o perioadă de la şase luni la trei ani.

(4) Dacă pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere un condamnat nu respectă măsurile de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce i-au fost impuse, consilierul de probaţiune îl poate avertiza în scris sau instanţa poate impune obligaţii suplimentare celor deja stabilite, conform prevederilor articolului 75 alineatul (2) din prezentul Cod, poate extinde perioada probaţiunii cu un an sau poate cere executarea pedepsei.

(5) În cazul în care persoana condamnată comite o nouă infracţiune în timpul perioadei de supraveghere a executării pedepsei şi este condamnată la pedeapsa închisorii, se va aplica pedeapsa rezultantă conform prevederilor articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod. În cazul în care noua infracţiune a fost comisă din culpă, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru a doua oară, dispunând aplicarea măsurii supravegherii electronice, conform procedurii prevăzute de articolul 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod. În cazul în care este pronunţată o hotărâre de condamnare la pedeapsa închisorii, instanţa poate înlocui pedeapsa închisorii cu pedeapsa muncii în folosul comunităţii, conform procedurii prevăzute la articolul 69 din prezentul Cod.

(6) În cazul în care un condamnat comite o nouă infracţiune în timpul perioadei de supraveghere a libertăţii condiţionate şi este pedepsit cu amendă penală, se va aplica pedeapsa contopită conform prevederilor articolului 65 articolul (2) din prezentul Cod. În acest caz instanţa poate decide să nu fie executată pedeapsa impusă pentru infracţiunea precedentă şi să ordone executarea separată a amenzii penale impuse pentru noua faptă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 75. Măsurile de supraveghere şi obligaţiile

(1) În timpul supravegherii în libertate condiţionată, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

1) să locuiască la domiciliul stabilit de instanţă;

2) să se prezinte pentru control la serviciul de probaţiune, la intervalele de timp stabilite de consilierul de probaţiune;

3) să se supună supravegherii de către consilierul de probaţiune la domiciliul stabilit de instanţă şi să furnizeze consilierului de probaţiune informaţii cu privire la îndeplinirea obligaţiilor condamnatului şi la mijloacele sale de subzistenţă;

4) să obţină permisiunea consilierului de probaţiune înainte de a părăsi localitatea de reşedinţă de pe teritoriul Estoniei pe o perioadă mai lungă de cincisprezece zile;

[RT I, 20.12.2012, 3 - în vigoare de la 01.01.2013]

5) să obţină permisiunea consilierului de probaţiune înainte de a schimba reşedinţa, locul de muncă sau locul de studii;

6) să obţină permisiunea consilierului de probaţiune înainte de a părăsi teritoriul Estoniei şi de a locui în afara teritoriului Estoniei.

[RT I, 20.12.2012, 3 - în vigoare de la 01.01.2013]

(2) Ţinând cont de împrejurările comiterii infracţiunii şi de personalitatea făptuitorului, instanţa poate impune condamnatului următoarele obligaţii pe perioada libertăţii condiţionate:

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

1) repararea daunelor cauzate de infracţiune până la o dată stabilită de instanţă;

2) să nu consume alcool;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

21) să nu deţină sau să nu utilizeze substanţe narcotice sau psihotrope;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

3) să nu deţină, să nu poarte sau utilizeze arme;

4) să caute un loc de muncă, să termine studii de educaţie generală sau profesională până la o dată stabilită de instanţă;

5) să urmeze tratamentul prescris, în cazul în care condamnatul a consimţit prealabil să urmeze un astfel de tratament;

6) să îndeplinească obligaţia menţinerii;

7) să nu frecventeze locuri indicate de instanţă sau să nu comunice cu persoanele indicate de instanţă;

8) să participe la programe sociale;

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

9) să se supună supravegherii electronice, în cazul în care condamnatul a consimţit prealabil să fie supravegheat astfel.

[RT I 2010, 44, 258 - în vigoare de la 01.01.2011]

(3) O instanţă poate reduce sau anula obligaţiile impuse unui condamnat pe perioada suspendării condiţionate sub supraveghere sau poate impune obligaţii suplimentare condamnatului, conform prevederilor alineatului (2) al prezentului articol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(4) În cazul în care un condamnat promite să îşi îmbunătăţească conduita şi îşi asumă obligaţii, altele decât cele enumerate la alineatul (2) al prezentului articol, instanţa le poate aproba ca obligaţii.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(5) Obligaţia respectării cerinţelor de supraveghere enumerate la alineatul (1) al prezentului articol va fi suspendată pe durata executării parţiale a pedepsei cu închisoare.

(6) În cazul în care un condamnat a respectat timp de cel puţin şase luni, în timpul perioadei de suspendare condiţionată sub supraveghere, cerinţele de supraveghere ce i-au fost trasate pe baza alineatelor (1)-(4) ale prezentului articol şi şi-a îndeplinit obligaţiile impuse, o instanţă poate elibera condamnatul de sub respectarea mai departe a măsurilor de supraveghere şi de îndeplinirea obligaţiilor impuse pentru perioada de suspendare condiţionată sub supraveghere a executării pedepsei. În acest caz, condamnatul va fi ţinut să se abţină de la comiterea de noi fapte penale până la finalul termenului de încercare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 751. Supravegherea electronică

(1) Supravegherea electronică este obligaţia impusă unui condamnat, pentru o durată de timp stabilită de instanţă, de a se supune monitorizării respectării unor restricţii ale libertăţii de mişcare sau interdicţiei consumului de narcotice sau substanţe psihotrope sau alcool, monitorizare efectuată prin intermediul unui dispozitiv electronic ataşat corpului condamnatului şi care permite determinarea locaţiei condamnatului sau determinarea consumului de narcotice sau substanţe psihotrope sau alcool. Tipul dispozitivelor de supraveghere electronică va fi ales de consilierul de probaţiune.

(2) Înainte de aplicarea supravegherii electronice, instanţa va cere, în funcţie de necesitate, examinarea medicală a condamnatului pentru a verifica dacă starea de sănătate a condamnatului îi permite acestuia să fie supus supravegherii electronice.

(3) Perioada aplicării supravegherii electronice poate fi stabilită:

1) în cazul unei infracţiuni de gradul al doilea sau al unei infracţiuni de gradul întâi din culpă, de la o lună la şase luni;

2) în cazul unei infracţiuni comise cu intenţie de gradul întâi, de la o lună la doisprezece luni.

(4) Perioada de supraveghere electronică curge de la data la care a fost ataşat dispozitivul de supraveghere electronică pe corpul condamnatului.

(5) Instanţa poate prelungi sau scurta termenul de supraveghere electronică impus unui condamnat, ţinând cont de restricţiile prevăzute la alineatul (3) punctul 2) din prezentul articol.

(6) În cazul în care un condamnat îşi retrage consimţământul pentru aplicarea supravegherii electronice înainte de finalizarea perioadei de supraveghere electronică, instanţa va pune în executare pedeapsa care nu a fost încă executată.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 76. Liberarea condiţionată sub supraveghere

(1) Instanţa poate dispune liberarea condiţionată sub supraveghere a unei persoane condamnate condamnat pentru o infracţiune de gradul al doilea sau pentru o infracţiune de gradul întâi săvârşită din culpă, în cazul în care aceasta a ispăşit deja:

1) cel puţin o treime, dar nu mai puţin de patru luni din termenul pedepsei impuse şi acceptă supravegherea electronică prevăzută de articolul 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod; sau

2) cel puţin jumătate, dar nu mai puţin de patru luni din termenul pedepsei impuse.

(2) Instanţa poate dispune liberarea condiţionată sub supraveghere a unei persoane condamnate pentru infracţiuni de gradul întâi săvârşite cu intenţie, în cazul în care aceasta a ispăşit deja:

1) cel puţin jumătate, dar nu mai puţin de patru luni din termenul pedepsei impuse şi acceptă supravegherea electronică prevăzută de articolul 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod; sau

2) cel puţin două treimi, dar nu mai puţin de patru luni din termenul pedepsei impuse.

(3) O persoană condamnată nu va fi liberată condiţionat sub supraveghere în cazul în care aceasta a fost condamnat la cel puţin doi ani de închisoare şi mai are de executat cel puţin două luni din termenul pedepsei impuse.

(4) Pentru a decide liberarea condiţionată sub supraveghere, instanţa va ţine cont de împrejurările comiterii infracţiunii, de personalitatea condamnatului, de istoricul său personal şi de comportamentul avut în timpul executării pedepsei, de condiţiile sale de trai şi de consecinţele pe care le poate avea liberarea condiţionată asupra condamnatului.

(5) Se va stabili o perioadă de supraveghere în limita părţii rămase neexecutate din termenul pedepsei, dar nu mai puţin de şase luni. Persoana condamnată va fi supravegheată pe timpul liberării condiţionate sub supraveghere, conform prevederilor articolului 75 din prezentul Cod, dar nu mai mult de douăzeci şi patru de luni.

(6) În cazul în care un condamnat este liberat condiţionat în baza alineatului (1) punctul 2) sau alineatului (2) punctul 2) din prezentul articol, instanţa poate impune obligaţia suplimentară, cu consimţământul acestuia, de a se supune supravegherii electronice, conform articolului 75 alineatul (2) punctul 9) din prezentul Cod.

(7) În cazul în care un condamnat aflat sub supraveghere nu respectă cerinţele de supraveghere, nu îşi îndeplineşte obligaţiile impuse sau nu se supune supravegherii electronice, consilierul de probaţiune poate avertiza în scris condamnatul sau instanţa poate impune obligaţii suplimentare, în conformitate cu prevederile articolului 75 alineatul (2) din prezentul Cod, poate prelungi termenul de supraveghere a libertăţii condiţionate până la finalul perioadei de probaţiune sau poate pune în executare pedeapsa rămasă neexecutată.

(8) În cazul în care un condamnat comite o nouă infracţiune intenţionată în timpul perioadei de supraveghere şi este condamnat la închisoare, partea neexecutată din pedeapsa precedentă va fi executată. În acest caz, se va aplica pedeapsa rezultantă conform prevederilor articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod.

(7) O instanţă poate prelungi sau scurta termenul de supraveghere electronică impus unui condamnat, ţinând cont de restricţiile prevăzute la alineatul (3) punctul 2) din prezentul articol.

(8) În cazul în care un condamnat îşi retrage consimţământul pentru aplicarea supravegherii electronice înainte de finalizarea perioadei de supraveghere electronică, instanţa va pune în executare pedeapsa care nu a fost încă executată.

Art. § 761. Eliberarea condiţionată a condamnatului care era minor la momentul comiterii faptei penale

(1) Instanţa poate libera condiţionat un condamnat care avea o vârstă mai mică de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii:

1) în cazul unei infracţiuni de gradul al doilea sau al unei infracţiuni de gradul întâi comise din culpă, în cazul în care acesta a executat cel puţin o treime din termenul pedepsei impuse, dar nu mai puţin de patru luni;

2) în cazul unei infracţiuni de gradul întâi comise cu intenţie, în cazul în care acesta a executat deja cel puţin jumătate din termenul pedepsei impuse, dar nu mai puţin de patru luni.

(2) Instanţa liberează condiţionat un condamnat care avea o vârstă mai mică de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii, în cazul unei infracţiuni de gradul al doilea sau al unei infracţiuni de gradul întâi comise din culpă, în cazul în care acesta a executat deja cel puţin jumătate din termenul pedepsei impuse, dar nu mai puţin de patru luni.

(3) Prevederile articolului 76 din prezentul Cod se aplică în cazul în care se decide liberarea condiţionată şi se impun măsuri de supraveghere şi obligaţii, iar persoana condamnată nu le respecte sau comite o nouă infracţiune intenţionată pe perioada termenului de încercare.

(4) În cazul în care instanţa a pus în executare, în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul (7) din Codul de procedură penală, partea de pedeapsă ce nu a fost executată, cerinţa eliberării obligatorii prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol nu se aplică.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 77. Liberarea condiţionată în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă

(1) În cazul în care o persoană a fost condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, instanţa poate libera condiţionat persoana condamnată în cazul în care aceasta a executat deja treizeci de ani din pedeapsă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) În cazul liberării condiţionate a unei persoane condamnate în baza alineatului (1) al prezentului articol se va ţine cont de prevederile articolului 76 alineatul (4) din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) Supravegherea va fi cerută pentru o perioadă de la cinci la zece ani.

(4) În cazul în care o persoană comite o nouă infracţiune intenţionată pe durata perioadei de supraveghere, aceasta va executa pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

Art. § 78. Calculul perioadei de supraveghere

Perioada de supraveghere începe de la:

1) pronunţarea hotărârii instanţei, în cazurile prevăzute de articolele 73 şi 74 din prezentul Cod, cu excepţia măsurilor de supraveghere a liberării condiţionate prevăzute la articolul 75 din prezentul Cod, a căror aplicare va începe de la punerea în aplicare a hotărârii instanţei;

2) intrarea în vigoare a deciziei instanţei, în cazurile prevăzute la articolele 76, 761 şi 77 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 79. Eliberarea înainte de termen, din cauza unei boli în stadiu terminal a persoanei condamnate

(1) În cazul în care persoana condamnată suferă de o boală în stadiu terminal, instanţa poate libera persoana de obligaţia executării pedepsei. În acest caz, instanţa va ţine cont de circumstanţele comiterii infracţiunii, de personalitatea condamnatului şi de natura bolii.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) În cazul în care persoana condamnată avea discernământ la momentul comiterii infracţiunii, dar, înainte sau după pronunţarea deciziei de către instanţă, devine bolnav mintal sau îşi pierde discernământul sau suferă de o altă tulburare mintală gravă şi persoana devine incapabilă să înţeleagă caracterul ilegal al faptelor sale sau să acţioneze ca atare, instanţa va libera persoana de obligaţia executării pedepsei. În acest caz, instanţa se va conforma prevederilor articolului 86 din prezentul Cod.

(3) În cazul în care o persoană corespunzând descrierii din alineatele (1) sau (2) ale prezentului articol îşi recapătă sănătatea înainte de expirarea unui termen limită prevăzut la articolul 82 din prezentul Cod, instanţa poate pune în executare pedeapsa sau partea rămasă neexecutată a pedepsei.

Art. § 80. Liberarea în cazul persoanelor rănite grav în urma unei fapte penale

În cazul în care o persoană condamnată este rănit grav ca urmare a comiterii unei infracţiuni care se pedepseşte cu închisoarea pentru o perioadă de până la cinci ani, instanţa poate libera persoana de obligaţia executării pedepsei.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Capitolul 6

Termenele de prescripţie

Art. § 81. Prescripţia răspunderii penale

(1) Nicio persoană nu poate fi condamnată sau pedepsită pentru o faptă penală în cazul în care următoarele perioade au fost depăşite între comiterea infracţiunii şi rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti corespunzătoare:

1) zece ani, în cazul unei infracţiuni de gradul întâi;

2) cinci ani, în cazul unei infracţiuni de gradul doi.

(2) Faptele de agresiune, genocid, infracţiunile împotriva umanităţii, infracţiunile de război şi infracţiunile pentru care se prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă nu se prescriu.

(3) Delictele se prescriu dacă a trecut un termen de doi ani între comiterea lor şi rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede o perioadă de prescripţie de trei ani.

(4) În cazul unei fapte în formă continuată, termenele de prescripţie se vor calcula de la data comiterii ultimei acţiuni sau inacţiuni. În cazul infracţiunilor în formă continuă, termenele de prescripţie se vor calcula de la încetării acţiunii sau inacţiunii.

(5) Termenul de prescripţie a răspunderii penale este întrerupt prin efectuarea unuia dintre următoarelor acte de procedură în cauză:

1) aplicarea unei măsuri preventive cu privire la suspect sau acuzat sau confiscarea proprietăţii acestuia sau a proprietăţii care face obiectul infracţiunii de spălare de bani;

2) punerea sub acuzare a suspectului;

3) amânarea audierii în cazul în care acuzatul nu se prezintă;

4) audierea acuzatului de către instanţă;

5) dispunerea unei expertize de către un expert sau a prezentării de probe suplimentare de către instanţă.

(6) În cazul în care termenul de prescripţie al unei infracţiuni este întrerupt, un nou termen de prescripţie va începe să curgă după efectuarea unui actul procedural indicat la alineatul (5) al prezentului articol. O persoană nu poate fi condamnată sau pedepsită pentru o faptă penală în cazul în care perioada dintre comiterea faptei penale şi rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti corespunzătoare depăşeşte cu peste cinci ani termenul prevăzut de alineatul (1) al prezentului articol.

(61) Aspectele specifice prescripţiei răspunderii penale în cazuri implicând imunitatea membrilor Riigikoguis sunt prezentate în articolul 181 al statutului membrilor RiigikoguAct.

[RT I, 22.12.2014, 9 - în vigoare de la 01.01.2015]

(7) Termenul de prescripţie a răspunderii penale este întrerupt:

1) în cazul în care un suspect, un acuzat sau o persoană supusă procedurilor se sustrage procedurilor de investigare, extrajudiciare sau de judecată, până la momentul în care persoana este reţinută sau apare în faţa autorităţii care desfăşoară procedurile;

2) la începerea procedurilor penale, în speţe cu elemente delictuale, până la finalizarea acestor proceduri;

3) în cazul unei infracţiuni de natură sexuală comise asupra unei persoane minore, până la împlinirea vârstei de optsprezece ani de către victimă, cu excepţia cazului în care motivul începerii procedurilor penale a devenit evident înainte ca victima să atingă această vârstă.

(8) În cazurile prevăzute de alineatul (7) punctul 1) şi alineatul (2) din prezentul articol, termenul de prescripţie nu va fi reluat dacă au trecut peste cincisprezece ani de la comiterea faptei penale. Termenul de prescripţie în cazul delictelor minore nu va fi reluat dacă au trecut mai mult de trei ani de la comiterea delictului. În cazul în care termenul de prescripţie al delictului este de trei ani, acesta nu va fi reluat în cazul în care au trecut zece ani de la comiterea delictului.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 82. Prescripţia executării hotărârilor judecătoreşti

(1) O hotărâre nu va fi pusă în executare în cazul în care următoarele termene de la rămânerea definitivă a hotărârii au expirat:

1) cinci ani de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate într-o speţă privind o infracţiune de gradul întâi;

2) trei ani de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate într-o speţă privind o infracţiune de gradul al doilea;

3) un an de la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate într-o speţă privind un delict.

[RT I 2009, 68, 463 - în vigoare de la 01.01.2010]

(2)Termenele de prescripţie a executării unei sentinţe se suspendă:

1) pe perioada în care persoana se sustrage executării sau plăţii pedepsei ce i-a fost impusă;

2) pe durata perioadei de supraveghere impusă pe baza prevederilor articolelor 73 sau 74 din prezentul Cod;

3) pe perioada amânării executării pedepsei sau a prelungirii termenului pedepsei;

4) pe perioada în care persoana se află într-un stat străin, de unde nu este sau nu poate fi extrădată.

(21) Termenul de prescripţie a executării unei hotărâri nu va împiedica adăugarea părţii de pedeapsă rămase neexecutate din respectiva hotărâre la pedeapsa impusă pentru o nouă infracţiune, conform articolului 65 alineatul (2) din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) Executarea unei condamnări nu se prescrie în cazul în care pedeapsa impusă a fost detenţiunea pe viaţă.

(4) Datorarea plăţii unei amenzi stabilite prin hotărâre judecătorească se prescrie în cazul în care amenda nu a fost colectată în termen de patru ani de la rămânerea definitivă a hotărârii luate în cazul delictului respectiv. Perioada de prescriere a executării pedepsei cu amendă se suspendă pe perioada în care datornicul este în închisoare sau în arest.

[RT I 2009, 68, 463 - în vigoare de la 01.01.2010]

(5) Datorarea plăţii unei amenzi stabilite prin hotărâre sau a unei amenzi în limita bunurilor se prescrie în cazul în care amenda penală sau în limita bunurilor nu a fost colectată în termen de şapte ani de la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei în cauza penală respectivă. Perioada de prescriere a executării pedepsei cu amendă se suspendă pe perioada în care datornicul este în închisoare.

[RT I 2009, 68, 463 - în vigoare de la 01.01.2010]

Capitolul 7

Alte sancţiuni

Art. § 83. Confiscarea obiectului utilizat pentru comiterea faptei şi a obiectului direct al faptei

(1) O instanţă poate confisca un obiect utilizat în comiterea sau care urma să fie folosit la săvârşirea unei fapte penale intenţionate (denumit mai departe obiect utilizat pentru comiterea faptei), în cazul în care aparţinea făptuitorului la momentul deliberării sau pronunţării hotărârii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(2) În cazurile prevăzute de lege, o instanţă poate confisca substanţa sau obiectul direct ale faptei sau substanţa sau obiectul utilizate pentru comiterea unei fapte penale intenţionate sau substanţa sau obiectul utilizate pentru pregătirea comiterii faptei, în cazul în care aparţinea făptuitorului la momentul pronunţării hotărârii, însă confiscarea acestora nu este obligatorie, conform legii.

(3) Instanţa poate confisca obiectele sau substanţele menţionate la alineatele (1) şi (2) ale prezentului articol, în cazul în care aparţineau unui terţ la momentul deliberării sau pronunţării hotărârii, iar persoana respectivă:

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

1) a facilitat, cel puţin prin neglijenţă, utilizarea obiectelor sau substanţelor în comiterea sau pregătirea comiterii faptelor,

2) a achiziţionat obiectele sau substanţele, în totalitate sau în cea mai mare parte a lor, pentru făptuitor, sub formă de cadou sau în orice altă formă, pentru un preţ considerabil mai mic decât preţul normal al pieţei sau

3) avea cunoştinţă că obiectele sau substanţele i-a fost transferată în scopul evitării confiscării lor.

(31) În cazul în care obiectul utilizat pentru comiterea cu intenţie a faptei sau obiectul direct al faptei a fost utilizat de către persoana în cauză pe baza unui contract de utilizare sau de vânzare cu preempţiune, instanţa poate confisca drepturile de proprietate ale persoanei derivate din contractul sus-menţionat.

[RT I 2008, 54, 304 - în vigoare de la 27.12.2008]

(32) Instanţa poate confisca drepturile de proprietate indicate la alineatul (31) al prezentului articol în cazul în care acestea aparţin unei terţe persoane la momentul pronunţării hotărârii şi aceasta a facilitat, cel puţin prin neglijenţă, utilizarea obiectelor sau substanţelor la comiterea faptei.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(4) În lipsa permisiunii necesare pentru utilizarea unui obiect sau a unei substanţe, acestea vor fi confiscate.

(5) În cazurile prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol, un dispozitiv, un obiect sau o substanţă pot fi confiscate în cazul în care persoana a comis cel puţin o ilegalitate.

(6) În cazurile prevăzute la alineatele (1), (2) şi (4) ale prezentului articol, obiectul utilizat pentru comiterea delictului sau substanţa sau obiectul care au făcut obiect direct al delictului pot fi confiscate de organismul care efectuează procedurile extra-judiciare prescrise de lege.

[RT I 2007, 2, 7 - în vigoare de la 01.02.2007]

Art. § 831. Confiscarea bunurilor obţinute în urma faptei

(1) O instanţă va confisca bunurile obţinute în urma faptei în cazul în care acestea aparţin făptaşului la momentul deliberării sau pronunţării hotărârii.

(11) În sensul prezentului articol, bunurile obţinute în urma faptei sunt bunurile direct obţinute prin comiterea faptei şi orice folos obţinut în contul acestor bunuri.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(12) În cazul în care oricare din bunurile obţinute în urma faptei sunt amestecate cu alte bunuri, aceste bunuri sunt considerate bunuri parţial obţinute prin fapte de ordin penal. Bunurile parţial obţinute prin fapte de ordin penal vor fi considerate a fi obţinute prin fapte de ordin penal în limita prevăzută de prezentul articol (11) şi, în consecinţă, confiscarea va fi înlocuită conform procedurii prevăzute de articolul 84 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(2) Instanţa va impune prevederile alineatelor (1) şi (12) ale prezentului articol bunurilor care aparţin terţilor la momentul deliberării, dacă:

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

1) acestea au fost obţinute, în totalitate sau în cea mai mare parte a lor, pentru făptuitor, sub formă de cadou sau în orice altă formă pentru un preţ considerabil mai mic decât preţul normal al pieţei; sau

2) persoana terţă avea cunoştinţă de faptul că bunurile i-au fost transferate în scopul evitării confiscării.

(3) Instanţa poate decide să nu confişte, parţial sau integral, proprietatea obţinută în urma faptei dacă, luând în considerare circumstanţele comiterii faptei sau situaţia persoanei, confiscarea ar fi nerezonabil de împovărătoare sau în cazul în care valoarea bunurilor este disproporţionat de mică comparativ cu costurile de depozitare, transfer sau distrugere a proprietăţii. Instanţa va scădea valoarea proprietăţii sau a bunurilor confiscate din valoarea obiectului unei acţiuni civile finalizate sau din cererea de admitere a creanţei, conform dreptului public.

[RT I, 06.01.2016, 5 - în vigoare de la 01.01.2017]

Art. § 832. Confiscarea completă a bunurilor obţinute în urma comiterii unei infracţiuni

(1) În cazul în care o instanţă condamnă o persoană pentru o infracţiune, instanţa poate să confişte, în cazurile prevăzute de prezentul Cod, o parte sau toate bunurile făptuitorului în cazul în care aparţin făptuitorului la momentul deliberării şi în cazul în care natura infracţiunii, diferenţa între venitul legal şi situaţia financiară, cheltuielile sau nivelul de trai al persoanei sau alte fapte permit să se presupună că persoana a obţinut bunurile prin comiterea infracţiunii sau de pe urma acestor bunuri (denumite mai departe bunuri obţinute prin infracţiune). Confiscarea nu se aplică bunurilor pentru care persoana poate certifica provenienţa lor altfel decât prin comiterea unei infracţiuni.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(11) În cazul în care bunurile obţinute prin infracţiune sunt amestecate cu alte bunuri, aceste bunuri sunt considerate bunuri parţial obţinute prin infracţiune. Bunurile parţial obţinute prin fapte de ordin penal vor fi considerate a fi obţinute prin infracţiune în limita prevăzută de prima propoziţie a alineatului (1) al prezentului articol şi confiscarea lor va fi înlocuită conform procedurii prevăzute de articolul 84 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(2) Instanţa poate impune cerinţele alineatelor (1) şi (11) ale prezentului articol bunurilor care aparţin unui terţ la momentul deliberării, dacă:

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

1) acestea au fost obţinute, în totalitate sau în marea lor majoritate, pentru făptuitor, sub formă de cadou sau în orice altă formă pentru un preţ considerabil mai mic decât preţul normal al pieţei sau

2) avea cunoştinţă că obiectul sau substanţa i-a fost transferată în scopul evitării confiscării sale.

[RT I 2007, 2, 7 - în vigoare de la 01.02.2007]

(3) Confiscarea nu se va aplica bunurilor terţilor care au fost obţinute:

1) cu peste zece ani înainte de comiterea unei infracţiuni de gradul întâi, sau

2) cu peste zece ani înainte de comiterea unei infracţiuni de gradul al doilea.

[RT I, 26.02.2014, 1 - în vigoare de la 08.03.2014]

(4) La confiscarea extinsă a bunurilor obţinute prin infracţiune, instanţa va ţine cont de prevederile articolului 831 alineatul (3) din prezentul Cod.

[RT I 2007, 2, 7 - în vigoare de la 01.02.2007]

Art. § 84. Confiscarea în echivalent bănesc

În cazul în care bunurile obţinute prin infracţiune în sensul articolului 831 din prezentul Cod sau bunurile obţinute prin infracţiune în sensul articolului 832 din prezentul Cod, instrumentul comiterii unei infracţiuni sau obiectul direct al infracţiunii au fost transferate, consumate sau confiscarea acestora este imposibilă sau nerezonabilă din alte motive, instanţa poate cere plata unei sume corespunzătoare contravalorii bunurilor supuse confiscării.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

Art. § 85. Efectul confiscării

(1) Obiectele confiscate vor fi transferate în proprietatea Statului sau, în cazurile prevăzute de un acord internaţional, vor fi returnate.

(2) În cazul confiscării, drepturile terţilor rămân valabile. Statul va plăti compensaţii terţelor persoane, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 83 alin. (3), (32) şi (4), articolul 831 alin. (2) şi articolul 832 alin. (2) din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - în vigoare de la 10.01.2017]

(3) Înainte de intrarea în vigoare, decizia unui organism de proceduri extrajudiciare sau a unei instanţe cu privire la confiscare are efectul unui sechestru asiguratoriu.

[RT I, 26.02.2014, 1 - în vigoare de la 08.03.2014]

Art. § 86. Obligarea la tratament psihiatric

(1) Dacă, la momentul comiterii unei ilegalităţi, persoana nu avea discernământ sau în cazul în care persoana, după deliberarea instanţei, dar înainte de executarea completă a pedepsei, devine bolnavă mintal sau îşi pierde discernământul sau suferă de orice altă tulburare mintală gravă sau în cazul în care se determină, pe durata investigaţiei preliminare sau audierii, că persoana suferă de una din afecţiunile menţionate mai sus şi din acest motiv starea sa mintală la momentul comiterii ilegalităţii nu poate fi stabilită şi persoana prezintă un pericol pentru sine şi pentru societate datorită acţiunii sale ilegale şi stării sale mintale şi necesită tratament, instanţa va hotărî obligarea persoanei la tratamentul psihiatric.

[RT I, 05.07.2013, 2 - în vigoare de la 15.07.2013]

(11) Tratamentul psihiatric obligatoriu cerut de o instanţă va fi administrat iniţial în regim de internare.

[RT I, 23.02.2011, 1 - în vigoare de la 01.09.2011]

(12) Tratamentul psihiatric obligatoriu poate fi administrat ambulatoriu în cazul în care persoana nu prezintă pericol pentru sine sau pentru societate în urma supunerii la tratamentul psihiatric coercitiv şi este probabil ca persoana să urmeze tratamentul prescris.

[RT I, 23.02.2011, 1 - în vigoare de la 01.09.2011]

(2) Tratamentul specificat în alineatul (1) al prezentului articol va fi furnizat de un furnizor de servicii de sănătate autorizat pentru tratamentul psihiatric coercitiv.

[RT I, 23.02.2011, 1 - în vigoare de la 01.09.2011]

(3) Tratamentul psihiatric coercitiv se va aplica până când persoana se recuperează sau încetează să prezinte pericol. Încetarea tratamentului se face la decizia instanţei.

(31) [Abrogat - RT I, 05.07.2013, 2 - în vigoare de la 15.07.2013]

(4) În cazul în care se decide o pedeapsă asupra unei persoane după urmarea tratamentului psihiatric coercitiv, perioada tratamentului psihiatric coercitiv în regim de internare va fi inclusă în termenul de pedeapsă. O zi de îngrijire coercitivă în regim de internare corespunde unei zile de închisoare.

[RT I, 05.07.2013, 2 - în vigoare de la 15.07.2013]

Art. § 87. Sancţiuni aplicabile minorilor

(1) Ţinând cont de nivelul de dezvoltare morală şi mentală a persoanei cu vârsta între paisprezece şi optsprezece ani şi de abilitatea sa de a înţelege ilegalitatea acţiunilor sale sau de a acţiona în conformitate cu o astfel de înţelegere, instanţa poate elibera persoana de sub obligaţia executării pedepsei şi îi poate impune următoarele sancţiuni:

1) admonestarea;

2) eliberare condiţionată sub control judiciar, conform prevederilor articolului 75 din prezentul Cod;

3) plasarea într-un centru de corecţie pentru minori;

4) plasarea într-o şcoală pentru elevi cu nevoi speciale care necesită tratament special datorită problemelor de comportament.

5) participarea la programe sociale.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) O instanţă poate supune o persoană cu vârsta sub optsprezece ani controlului judiciar în timpul eliberării condiţionate pentru o perioadă de maximum un an. În cazul nerespectării cerinţelor de supraveghere sau al neîndeplinirii obligaţiilor ce îi sunt impuse, ofiţerul supraveghetor poate emite un avertisment scris persoanei în cauză sau instanţa poate prelungi termenul supravegherii comportamentului cu încă un an sau, excepţional, până la împlinirea vârstei de optsprezece ani de către făptuitor sau poate impune obligaţii suplimentare, în conformitate cu prevederile articolului 75 alin. (2) din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) O persoană cu vârsta sub optsprezece ani este plasată într-un centru de corecţie sau într-o şcoală pentru elevi cu nevoi speciale care necesită tratament special datorită problemelor de comportament timp de maximum doi ani, luându-se în consideraţie finele anului academic. Instanţa poate prelungi cu maxim un an termenul de şedere în centrul de corecţie sau în şcoala pentru elevi cu nevoi speciale care necesită tratament special datorită problemelor de comportament, luându-se în consideraţie finele anului academic.

[RT I 2004, 46, 329 - în vigoare de la 01.07.2004]

(4) O instanţă poate modifica tipul sancţiunilor prevăzute de alineatul (1) punctele de la 2) la 5) din prezentul articol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 871. Liberarea condiţionată sub supraveghere după executarea pedepsei

(1) O instanţă poate impune liberarea condiţionată sub supraveghere pentru o persoană după executarea pedepsei, conform prevederilor articolului 75 din prezenta lege dacă:

[RT I, 26.02.2014, 1 - în vigoare de la 08.03.2014]

1) persoana a fost condamnată pentru infracţiuni comise cu intenţie cu cel puţin doi ani de închisoare şi a executat complet pedeapsa închisorii la care a fost condamnată;

2) înainte de comiterea infracţiunii indicate la alineatul (1) din prezentul articol, persoana a mai fost condamnată pentru infracţiuni comise cu intenţie la cel puţin un an de închisoare şi

3) luând în considerare circumstanţele comiterii faptei, personalitatea făptuitorului, antecedentele personale şi comportarea pe durata executării pedepsei, condiţiile sale de viaţă şi consecinţele pentru condamnat, în cazul potenţialei liberări condiţionate sub supraveghere după executarea pedepsei, există motive pentru care persoana ar putea comite din nou infracţiuni.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) În cazul în care, pentru o infracţiune intenţionată indicată în Secţiunile 1, 2, 6 şi 7 ale Capitolului 9, Secţiunea 2 din Capitolul 11 sau Secţiunile 1 şi 4 din Capitolul 22 sau o infracţiune cu intenţie indicată în alt Capitol, în care elementele necesare constituirii infracţiunii includ utilizarea de violenţă, persoana a fost condamnată la cel puţin doi ani de închisoare, aplicarea controlului judiciar în timpul libertăţii condiţionate după executarea sentinţei nu necesită întrunirea condiţiei unei condamnări precedente, conform alineatului (1) punctul 2) din prezentul articol.

(3) Liberarea condiţionată sub supraveghere după executarea pedepsei va fi impusă pentru un termen de la douăsprezece luni la trei ani.

(4) În cazul în care un condamnat nu respectă măsurile de supraveghere sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce i-au fost trasate, consilierul de probaţiune poate emite un avertisment scris către acesta sau instanţa poate prelungi termenul de supraveghere a liberării condiţionate cu până la un an în orice moment sau poate impune obligaţii suplimentare, conform prevederilor articolului 75 alin. (2) din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(5) O instanţă poate reduce sau anula obligaţiile impuse unui condamnat pe perioada supravegherii liberării condiţionate.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(6) Supravegherea liberării condiţionate după executarea pedepsei încetează înainte de expirarea termenului în următoarele cazuri:

1) începerea executării pedepsei închisorii sau obligarea la tratament psihiatric coercitiv sau

2) aplicarea unei noi suspendări a executării pedepsei sub supraveghere, conform prevederilor articolului 74 din prezentul Cod.

[RT I 2009, 39, 261 - în vigoare de la 24.07.2009]

Art. § 872. Detenţia după executarea hotărârii

[Abrogat - RT I, 05.07.2013, 2 - în vigoare de la 15.07.2013]

Art. § 873. Terminarea detenţiei după executarea hotărârii

[Abrogat - RT I, 05.07.2013, 2 - în vigoare de la 15.07.2013]

Partea a 2-a

Partea Specială

Capitolul 8

Infracţiuni contra umanităţii şi securităţii internaţionale

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Art. § 88. Pedepsele aplicate pentru infracţiunile prevăzute în prezentul capitol

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Pentru infracţiunile prevăzute în acest Capitol, reprezentantul puterilor în stat sau comandantul militar care a emis ordinul de săvârşire a infracţiunii, a consimţit la săvârşirea infracţiunii sau nu a împiedicat săvârşirea infracţiunii, deşi a fost în puterea sa să facă acest lucru sau care nu a sesizat săvârşirea infracţiunii, în timp ce era conştient de săvârşirea infracţiunii de către subalternii săi, se sancţionează alături de făptuitorul principal.

(2) Săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în prezentul capitol, conform ordinului unui reprezentant al puterilor în stat sau al unui comandant militar, nu exclude sancţionarea făptuitorului.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra umanităţii

Art. § 89. Infracţiuni contra umanităţii

(1) Privarea sau restricţionarea sistematică sau pe scară largă a drepturilor şi libertăţilor omului, instigate sau conduse de stat, o organizaţie sau un grup, sau uciderea, tortura, violul, afectarea sănătăţii, deplasarea forţată, expulzarea, supunerea la prostituţie, lipsirea ilegală de libertate sau alte abuzuri faţă de civili se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 90. Genocidul

(1) Uciderea sau torturarea, cu intenţia de a distruge, integral sau parţial, membrii unui grup naţional, etnic, rasial sau religios, ai unui grup care se opune ocupaţiei sau ai oricărui alt grup social, provocând vătămarea sănătăţii membrilor grupului, impunând măsuri coercitive de prevenire a naşterii în cadrul grupului sau transferând în mod forţat copiii din grup sau supunând membrii unui astfel de grup la condiţiile de viaţă care au determinat riscul de distrugere fizică totală sau parţială a grupului, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni contra păcii

Art. § 91. Infracţiuni de agresiune

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Participarea la conducerea, executarea sau pregătirea unui act de agresiune prin care se urmăreşte controlarea sau conducerea activităţilor statului sau ameninţarea cu un act de agresiune de către un reprezentant al statului se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) În sensul prezentului cod, un act de agresiune este folosirea forţelor armate de către un stat, cu încălcarea dreptul internaţional, împotriva unui alt stat.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 92. Propaganda de război

(1) Orice instigare la război sau la altă utilizare a armelor, cu încălcarea principiilor general recunoscute ale dreptului internaţional se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2006, 31, 234 - intrare în vigoare la 16.07.2006]

Art. § 93. Dezvoltarea şi manipularea armelor interzise

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Proiectarea, fabricarea, depozitarea, achiziţionarea, predarea, vânzarea sau furnizarea sau oferirea în orice alt mod a unei arme chimice, biologice sau bacteriologice sau a oricărei alte arme de distrugere în masă sau a altor arme interzise pe plan internaţional sau a componentelor esenţiale ale acestora, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la doisprezece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 931. Neaplicarea de sancţiuni internaţionale

(1) Cunoaşterea întreprinderii unor acţiuni sau a efectuării unor tranzacţii supuse unei sancţiuni internaţionale sau cunoaşterea neaplicării altor sancţiuni internaţionale se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va confisca obiectul care a făcut obiectul direct al săvârşirii unei infracţiuni prevăzute în prezenta secţiune.

[RT I 2010, 26, 129 - intrare în vigoare la 05.10.2010]

Secţiunea a 4-a

Crime de război

Art. § 94. Pedeapsa pentru infracţiunile neprevăzute în prezenta secţiune

(1) Infracţiunile săvârşite în timpul războiului, care nu sunt prevăzute în prezenta secţiune, se sancţionează pe baza altor prevederi ale Părţii speciale a prezentului cod.

(2) Persoana care săvârşeşte o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune se sancţionează numai pentru săvârşirea unei infracţiuni de război, chiar dacă infracţiunea cuprinde elementele constitutive ale altor infracţiuni prevăzute în Partea specială, cu excepţia elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute în secţiunile 2 şi 3 din prezentul capitol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 95. Acte de război împotriva populaţiei civile

(1) Atacarea civililor în zonele de război sau distrugerea sau alterarea hranei sau a surselor de apă, a culturilor însămânţate sau a animalelor domestice care sunt indispensabile pentru supravieţuirea populaţiei civile, împiedicarea accesului la acestea sau atacarea structurilor sau a echipamentelor care conţin substanţe periculoase se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 96. Utilizarea ilegală a mijloacelor de război împotriva populaţiei civile

(1) Utilizarea mijloacelor de război de o manieră care nu face distincţia între obiectele militare şi cele civile, provocând astfel moartea civililor, vătămarea sănătăţii civililor, deteriorarea bunurilor civile sau punerea în pericol a vieţii, sănătăţii sau bunurilor civililor se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 97. Atacurile îndreptate împotriva civililor

(1) Săvârşirea unui act de violenţă împotriva unui civil sau ameninţarea cu acesta într-o zonă de război sau într-un teritoriu ocupat, punerea în pericol a acestuia sau neasigurarea asistenţei acestuia, supunerea acestuia unui tratament inuman, constrângerea acestuia în vederea participării la cercetări efectuate pe oameni sau furnizarea de organe sau ţesuturi, săvârşirea unei infracţiuni împotriva autodeterminării sexuale cu privire la acesta, constrângerea în vederea slujirii în forţele armate sau participarea la operaţiunile militare ale unui stat ostil, privarea ilegală de libertate sau privarea de dreptul la un proces echitabil şi deplasarea locuitorilor unui stat de ocupaţie într-un teritoriu ocupat sau deplasarea locuitorilor unui teritoriu ocupat se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Uciderea unui civil într-o zonă de război sau într-un teritoriu ocupat sau săvârşirea faptei prevăzute la alineatul (1) din prezenta secţiune cu privire la acesta, dacă:

1) provoacă moartea victimei sau

2) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 98. Maltratarea persoanelor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Maltratarea unui prizonier al unei părţi ostile, inclusiv a unui prizonier de război sau a unui civil încarcerat sau neîndeplinirea obligaţiilor sale de către o persoană care trebuie să le îndeplinească, dacă acest lucru a condus la deteriorarea situaţiei prizonierilor, dar fapta nu conţine elementele necesare ale unei infracţiuni prevăzute la articolul 99 din prezentul Cod,

se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 981. Restricţionarea drepturilor civililor şi prizonierilor de război

(1) Restricţionarea ilegală a drepturilor civililor sau ale prizonierilor de război pe baza naţionalităţii, cetăţeniei, rasei, culorii, sexului, limbii, originii, religiei, orientării sexuale, opiniei politice, situaţiei financiare sau sociale se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 99. Atacurile îndreptate împotriva prizonierilor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Săvârşirea unui act de violenţă împotriva unui prizonier al unei părţi ostile, inclusiv a unui prizonier de război sau a unui civil încarcerat sau ameninţarea cu aceasta, punerea sa în pericol sau neacordarea asistenţei acestuia, determinarea sa în vederea participării la cercetări efectuate pe oameni sau a furnizării de organe sau ţesuturi, supunerea la tratamente inumane, săvârşirea unei infracţiuni împotriva autodeterminării sexuale cu privire la acesta, obligarea de a servi în forţele armate sau privarea de dreptul său la un proces echitabil şi întârzierea nejustificată a eliberării sau repatrierii acestuia se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă moartea victimei; sau

2) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 100. Refuzul de a acorda asistenţă bolnavilor, răniţilor sau naufragiaţilor

(1) Refuzul de a acorda asistenţă unei persoane bolnave, rănite sau naufragiate într-o zonă de război, în cazul în care un astfel de refuz determină moartea sau vătămarea sănătăţii persoanei, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la doisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 1001. Atacurile ilegale împotriva combatantului

(1) Uciderea combatanţilor inamici, vătămarea gravă a sănătăţii lor sau încarcerarea acestora într-o manieră interzisă în temeiul dreptului internaţional umanitar se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 101. Atacurile îndreptate împotriva combatanţilor scoşi din luptă

(1) Săvârşirea unui act de violenţă împotriva combatanţilor inamici sau ameninţarea acestora cu acest lucru după ce sunt scoşi din luptă din motive de boală, răni sau alt motiv sau săvârşirea unei infracţiuni împotriva autodeterminării sexuale cu privire la aceştia se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Uciderea combatanţilor inamici după ce sunt scoşi din luptă din motive de boală, răni sau alt motiv sau săvârşirea unui act prevăzut la alineatul (1) din prezenta secţiune, dacă:

1) provoacă moartea victimei sau

2) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 102. Atacurile îndreptate împotriva persoanelor protejate

(1) Săvârşirea unui act de violenţă îndreptat împotriva sau săvârşirea unei infracţiuni împotriva autodeterminării sexuale a unui membru al unităţii medicale cu semne distinctive adecvate sau a oricărei alte persoane care îngrijeşte bolnavi sau răniţi, a unui preot, a unui reprezentant al unei organizaţii umanitare care îşi exercită atribuţiile într-o zonă de război sau a unui reprezentant al misiunii de menţinere a păcii, a unui lucrător de apărare civilă, a unui membru al unui parlament sau a unei persoane care îl însoţeşte sau ameninţarea cu acest lucru, punerea sa în pericol sau neacordarea de asistenţă, supunerea la un tratament inuman, obligarea în vederea participării la cercetările efectuate pe oameni sau furnizării de organe sau ţesuturi, lipsirea de libertate în mod ilegal sau de dreptul său la un proces echitabil se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Uciderea unui membru al unei unităţi medicale cu semne distinctive adecvate sau a oricărei alte persoane care îngrijeşte bolnavi sau răniţi, a unui preot, a unui reprezentant al unei organizaţii umanitare care îşi îndeplineşte atribuţiile într-o zonă de război sau a unui reprezentant al misiunii de menţinere a păcii, a unui lucrător de apărare civilă, a unui membru al unui parlament sau a unei persoane care însoţeşte o astfel de persoană sau săvârşirea faptei cu privire la aceasta, prevăzută în alineatul (1) din această secţiune, în cazul în care acest lucru:

1) provoacă moartea victimei sau

2) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu o sancţiune pecuniară.

Art. § 1021. Declararea unui comportament impardonabil

(1) Declararea faptului că nu a salvat viaţa unui combatant în luptă sau a unei persoane protejate în cursul unei operaţiuni militare sau invitaţia de a face acest lucru se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 1022. Utilizarea scuturilor umane

(1) Protejarea obiectelor militare speciale, a zonelor sau a forţelor armate împotriva atacurilor militare, profitând de prezenţa civililor sau a altor persoane se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă moartea victimei sau

2) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 1023. Angajarea copiilor în conflicte armate

(1) Acceptarea sau recrutarea unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani în forţele armate naţionale sau în unităţile armate separate de forţele armate naţionale sau angajarea în acte de război se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 103. Utilizarea armelor interzise

Utilizarea de arme biologice, bacteriologice sau chimice sau de alte arme de distrugere în masă, arme toxice, gaze toxice sau asfixiante, mecanisme explozive capcană, adică explozivi deghizaţi ca obiecte mici inofensive, gloanţe expandate, arme care rănesc prin fragmente care nu sunt detectate de raze X sau alte arme interzise la nivel internaţional sau folosirea pe scară largă de arme incendiare în condiţiile în care obiectivul militar nu poate fi clar separat de populaţia civilă, obiectivele civile sau mediul înconjurător, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la doisprezece ani.

Art. § 104. Daune aduse mediului ca metodă de război

(1) Afectarea în mod deliberat a mediului, ca metodă de război, în cazul în care sunt aduse astfel daune majore mediului înconjurător, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 105. Folosirea abuzivă de embleme şi mărci care desemnează o protecţie internaţională

(1) Folosirea abuzivă a unei embleme sau a denumirii crucii roşii, a semilunii roşii sau a leului roşu şi a soarelui sau a cristalului roşu sau a unui semn distinctiv al unei structuri care include o tabără de prizonieri de război, un monument cultural, un obiectiv de apărare civilă sau forţe periculoase sau steagul alb de parlamentar se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară.

Art. § 106. Atacurile îndreptate împotriva obiectivelor nemilitare

(1) Un atac îndreptat împotriva unui obiectiv care nu este folosit în scopuri militare, unui obiectiv al unei misiuni de menţinere a păcii sau unui mijloc de transport, unei zone demilitarizate, unei zone de spitale, unei instituţii medicale sau unei unităţi medicale, unei tabere de prizonieri de război sau unui lagăr de concentrare sau unei structuri fără protecţie militară, unui vas de marfă neutru, unei aeronave sau nave sau aeronave sanitare sau împotriva oricărui alt mijloc de transport utilizat pentru transportul necombatanţilor se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 107. Atacurile îndreptate împotriva bunurilor culturale

(1) Distrugerea, deteriorarea sau însuşirea ilegală a unui monument cultural, a unei biserici sau a altei structuri sau obiect de importanţă religioasă, a unei lucrări de artă sau ştiinţifice, a unei arhive de valoare culturală, a unei biblioteci, a unui muzeu sau a unei colecţii ştiinţifice, care nu sunt folosite în scopuri militare se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă se produc daune majore, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la cincisprezece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 108. Infracţiuni contra proprietăţilor din zona de război sau din teritoriul ocupat

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(1) Cucerirea ilegală a bunului altei persoane, deteriorarea sau distrugerea unui bun dintr-o zonă de război sau dintr-un teritoriu ocupat de către o persoană care face parte din forţele armate sau care participă la fapte de război, în cazul în care o astfel de faptă nu este impusă de necesitatea militară şi nu dispune de elementele necesare ale unei infracţiuni prevăzute la articolele 95, 106 sau 107 din prezentul Cod se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită:

1) pe scară largă;

2) sistematic;

3) prin intruziune,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la cincisprezece ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă a fost săvârşită cu privire la un obiect cu valoare mică şi dacă nu a fost folosită niciun fel de violenţă la săvârşirea faptei şi în absenţa circumstanţelor calificate prevăzute la alineatul (2) din prezenta secţiune se sancţionează cu o amendă de până la 300 de unităţi sau cu pedeapsa închisorii.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o amendă.

(5) O faptă prevăzută la alineatul (3) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană juridică, se sancţionează cu amendă de până la 10.000 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 109. Jaful

(1) Îndepărtarea unui obiect de lângă o persoană care a decedat sau a suferit răni pe câmpul de luptă cu intenţia de a şi-l însuşi în mod ilegal se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 5-a

Infracţiuni contra securităţii internaţionale

Art. § 110. Pirateria

(1) Atacarea, confiscarea sau distrugerea unei nave în largul mării sau într-un teritoriu aflat în afara jurisdicţiei unui stat sau atacarea sau reţinerea persoanelor de la bordul unei astfel de nave sau confiscarea sau distrugerea bunurilor de la bordul unei astfel de nave prin folosirea violenţei se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă moartea unei persoane;

2) provoacă daune majore; sau

3) prezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea unui număr mare de persoane, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la douăzeci de ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 111. Deturnarea unei aeronave

(1) Preluarea ilegală a navigaţiei unei aeronave în timpul zborului sau restricţionarea ilegală a drepturilor de liberă navigaţie ale echipajului unei aeronave prin violenţă sau înşelăciune se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la cinci la cincisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă moartea unei persoane;

2) provoacă daune majore sau

3) prezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea unui număr mare de persoane, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la douăzeci de ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(4) Se consideră că o aeronavă este în zbor de la data începerii îmbarcării membrilor echipajului sau a pasagerilor sau a încărcării mărfurilor până la momentul în care membrii echipajului sau pasagerii au părăsit aeronava sau marfa a fost descărcată.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 112. Atacurile îndreptate împotriva siguranţei zborului

(1) Transportul ilegal la bordul unei aeronave a dispozitivelor sau substanţelor dăunătoare siguranţei zborului aeronavei sau instalarea acestora pe o aeronavă în vederea provocării unor daune asupra unei aeronave sau a vătămării vieţii sau sănătăţii persoanelor aflate la bordul aeronavei, tragerea asupra unei aeronave sau inducerea riscului unui accident de aeronavă sau incident de aeronavă se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă moartea unei persoane;

2) provoacă daune majore sau

3) prezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea unui număr mare de persoane,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 9

Infracţiuni contra persoanei

Secţiunea 1

Infracţiuni contra vieţii

Art. § 113. Omorul

(1) Omorul se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 114. Omorul în formă agravată

(1) Omorul, dacă este săvârşit:

1) într-un mod crud sau perfid;

2) într-un mod care este periculos pentru public;

3) împotriva a două sau mai multe persoane;

4) de cel puţin două ori;

5) în legătură cu tâlhăria sau în scopul câştigului personal;

6) pentru a ascunde o altă infracţiune sau pentru a facilita săvârşirea acesteia;

7) prin utilizarea unui dispozitiv exploziv sau a unei substanţe explozive;

8) din răzbunare pentru activităţi profesionale,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la opt la douăzeci de ani sau cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 115. Omorul comis în stare de provocare

Omorul, dacă este săvârşită într-o stare de perturbare emoţională extremă bruscă, provocată de folosirea violenţei sau insultei asupra făptuitorului sau a unei persoane apropiate de acesta de către victimă se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

Art. § 116. Pruncuciderea

Uciderea nou-născutului de către o mamă în timpul naşterii sau imediat după naştere se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

Art. § 117. Uciderea din culpă

(1) Uciderea unei alte persoane din culpă se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă provoacă moartea a două sau mai multe persoane, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

[RT I 2006, 31, 233 - intrare în vigoare la 16.07.2006]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra sănătăţii

Subsecţiunea 1

Infracţiuni periculoase pentru sănătate

Art. § 118. Vătămarea gravă a sănătăţii

(1) Vătămarea gravă a sănătăţii care are drept rezultat:

1) un pericol pentru viaţă;

2) o afecţiune medicală care persistă cel puţin patru săptămâni sau care are drept rezultat pierderea parţială sau permanentă a capacităţii de muncă;

[RT I, 13.12.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.07.2016 (intrarea în vigoare modificată la - RT I, 17.12.2015, 1)]

3) o tulburare psihică severă;

4) un avort spontan;

5) o leziune facială mutilantă permanentă;

6) pierderea sau încetarea funcţionării unui organ sau

7) decesul,

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la patru la doisprezece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(2) Fapta prevăzută la acest articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul Cod. [RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 119. Vătămarea gravă a sănătăţii din culpă

(1) Vătămarea gravă a sănătăţii din culpă se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă provoacă vătămarea gravă a sănătăţii a două sau mai multe persoane, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

[RT I 2006, 31, 233 - intrare în vigoare la 16.07.2006]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 1191. Participarea la conflict

(1) Participarea la un conflict şi participarea la un atac săvârşit de două sau mai multe persoane, dacă provoacă vătămări grave sau decesul unei persoane, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Participarea la un conflict nu este ilegală dacă persoana a fost implicată în acesta împotriva voinţei sale.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Subsecţiunea 2

Acte de violenţă

Art. § 120. Ameninţarea

(1) Ameninţarea cu moartea, vătămarea sănătăţii sau producerea de pagube semnificative sau distrugerea bunurilor, dacă există motive de punere în practică a unei astfel de ameninţări, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 121. Abuzul fizic

(1) Vătămarea sănătăţii altei persoane şi abuzul fizic care provoacă durere se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) provoacă vătămarea sănătăţii care durează timp de cel puţin patru săptămâni;

2) se săvârşeşte într-o relaţie strânsă sau într-o relaţie de subordonare; sau

3) se săvârşeşte în mod repetat;

se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 122. Tortura

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni care pun în pericol viaţa şi sănătatea

Art. § 123. Punerea în pericol

(1) Aducerea sau părăsirea altei persoane într-o situaţie care îi pune viaţa în pericol sau care poate vătăma grav sănătatea persoanei se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 124. Refuzul de a acorda ajutor

(1) Refuzul de a acorda ajutor unei persoane care se află într-o situaţie care îi pune viaţa în pericol din cauza unui accident sau a unui pericol general, deşi acest ajutor ar putea fi oferit fără a pune în pericol persoana care acordă asistenţă, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 4-a

Întreruperea ilegală a sarcinii

Art. § 125. Întreruperea sarcinii împotriva voinţei

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Întreruperea unei sarcini împotriva voinţei femeii însărcinate se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la doisprezece ani.

Art. § 126. Întreruperea neautorizată a sarcinii

(1) Întreruperea unei sarcini, la cererea femeii însărcinate, de către o persoană care nu are dreptul de a întrerupe o sarcină, conform legii, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Dacă sarcina a durat mai mult de douăzeci şi una de săptămâni, aceeaşi faptă se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

Art. § 127. Întreruperea sarcinii mai târziu decât este permis prin lege

Întreruperea sarcinii unei femei de către o persoană care are dreptul de a întrerupe sarcina, la cererea femeii însărcinate, mai târziu decât este permis prin lege se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

Art. § 128. Consimţământul la întreruperea sarcinii

O femeie care consimte la întreruperea sarcinii de către o persoană fără dreptul de a întrerupe o sarcină, conform legii sau de a întrerupe o sarcină mai târziu decât este permis prin lege se pedepseşte cu amendă. [RT I 2002, 56, 350 - intrare în vigoare la 01.09.2002]

Secţiunea a 5-a

Tratamentul ilegal al embrionului sau fătului

Art. § 129. Afectarea embrionului sau a fătului

(1) Afectarea unui embrion sau a unui făt prin rănire, administrarea unei substanţe sau efectuarea oricărui alt procedeu în ceea ce priveşte embrionul sau fătul în timp ce acesta se află în uterul unei femei, în cazul în care o astfel de faptă determină avortul spontan sau moartea embrionului sau a fătului se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 130. Fapte interzise săvârşite împotriva embrionului

(1) Clonarea umană sau crearea unui hibrid uman sau a unei himere umane se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 131. Abuzul asupra embrionului sau fătului uman

(1) Crearea unui embrion sau a unui făt uman in vitro fără intenţia de a transfera embrionul sau fătul unei femei sau în afara unei instituţii autorizate prin lege sau fără dreptul legal corespunzător sau conservarea unui embrion sau făt uman in vitro într-o formă necorespunzătoare pentru o perioadă mai lungă decât termenul prevăzut de lege sau efectuarea de tranzacţii neautorizate cu un embrion sau un făt se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 132. Maternitatea surogat ilegală

(1) Transferul unui ovul străin sau al unui embrion sau făt creat din acesta unei femei a cărei intenţie de a da spre adopţie copilul după naştere se cunoaşte se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea 6

Infracţiuni contra libertăţii

Art. § 133. Traficul de persoane

(1) Aducerea unei persoane într-o situaţie în care este obligată să lucreze în condiţii neobişnuite, să se prostitueze, să cerşească, să săvârşească o infracţiune sau să îndeplinească alte sarcini neplăcute sau să menţină o persoană în situaţia respectivă, dacă fapta se săvârşeşte prin privare de libertate, violenţă, înşelăciune, ameninţare cu provocarea de daune, profitarea de dependenţa de o altă persoană, de situaţia de neputinţă sau vulnerabilitate a persoanei se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la şapte ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) este săvârşită împotriva a două sau mai multe persoane;

2) este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani;

3) este săvârşită împotriva unei persoane aflate într-o situaţie neajutorată;

4) este săvârşită într-un mod crud sau perfid;

5) provoacă vătămarea gravă a sănătăţii;

6) provoacă un pericol la adresa vieţii;

7) este săvârşită de un grup;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

8) este săvârşită prin folosirea poziţiei oficiale;

9) produce consecinţe grave;

10) este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune sau articolele 1331, 1332, 1333 sau 175;

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la cincisprezece ani.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul cod.

(5) În sensul prezentei secţiuni, situaţia vulnerabilă este o situaţie în care o persoană nu dispune de o posibilitate reală sau acceptabilă de a nu săvârşi una dintre faptele specificate la alineatul (1) din prezenta secţiune.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 1331. Sprijin în traficul de persoane

(1) Transportul, livrarea, escortarea, acceptarea, ascunderea sau cazarea, fără autorizaţie prealabilă, a unei persoane aduse într-o situaţie specificată la articolul 133 alin. (1) din prezentul Cod sau ajutorul acordat, fără autorizaţie prealabilă, faptelor săvârşite prin forţă în orice alt mod se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) este săvârşită împotriva a două sau mai multe persoane;

2) este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani;

3) este săvârşită împotriva unei persoane aflate într-o situaţie neajutorată;

4) este săvârşită prin folosirea poziţiei oficiale, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul cod.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 1332. Proxenetismul

(1) Organizarea unei întâlniri între o persoană care practică prostituţia şi un client, deţinerea, conducerea unui bordel, sprijinirea prostituţiei sau închirierea spaţiilor pentru păstrarea unui bordel sau influenţarea unei persoane pentru a o determina să înceapă sau să continue să practice prostituţia, dacă fapta nu conţine elementele necesare unei infracţiuni prevăzute la articolele 133 sau 1331 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune sau articolele 133, 1331, 1333 sau 175;

2) este săvârşită în scopul obţinerii unor foloase materiale considerabile, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul cod.

(5) În sensul prezentei secţiuni, un bordel desemnează orice spaţiu sau zonă limitată în care un terţ mediază practicarea prostituţiei de către două sau mai multe persoane sau ajută la practicarea prostituţiei de către două sau mai multe persoane.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 1333. Sprijinirea practicării prostituţiei

(1) Sprijinirea practicării prostituţiei, în cazul în care fapta nu conţine elementele necesare ale unei infracţiuni prevăzute la articolele 133, 1331 sau 1332 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 134. Răpirea

(1) Luarea sau părăsirea unei persoane, prin violenţă sau înşelăciune, într-un loc unde este posibilă persecutarea sau umilirea acesteia sau din motive de rasă sau sex sau din alte motive şi unde aceasta nu dispune de o protecţie juridică împotriva acestui tip de tratament şi nu are posibilitatea de a părăsi statul, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită:

1) împotriva a două sau mai multe persoane sau

2) împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 135. Luarea de ostatici

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane pentru a o obliga, prin ameninţarea cu moartea, reţinerea împotriva voinţei sau prin vătămarea sănătăţii sale, să determine o terţă persoană să comită sau să consimtă la o anumită faptă, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la doisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la cinci la cincisprezece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 136. Privarea de libertate în mod ilegal

(1) Privarea de libertate în mod ilegal a altei persoane se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 137. Supravegherea neautorizată

(1) Observarea unei alte persoane în scopul colectării informaţiilor referitoare la o astfel de persoană de către o persoană, fără dreptul legal de a se angaja în supraveghere, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 138. Efectuarea ilegală de cercetări pe oameni

(1) Efectuarea de cercetări medicale sau ştiinţifice asupra unei persoane care nu şi-a exprimat consimţământul în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută de lege, sau care, înainte de a-şi exprima acest consimţământ, nu a fost notificată cu privire la eventualele pericole esenţiale care rezultă din cercetare, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 1381. Forţarea persoanei de a dona organe sau ţesuturi

(1) Aducerea unei persoane într-o situaţie în care organele, ţesuturile sau celulele sunt îndepărtate din corpul său, dacă acest lucru este realizat prin lipsire de libertate, violenţă, înşelăciune, ameninţarea cu provocarea de daune, profitând de dependenţa de o altă persoană, de situaţia neajutorată sau de situaţia vulnerabilă a persoanei şi astfel de fapte nu conţin elementele necesare unei infracţiuni prevăzute la articolul 118 din prezentul Cod, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) este săvârşită împotriva a două sau mai multe persoane;

2) este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani;

3) este săvârşită împotriva unei persoane aflate într-o situaţie neajutorată;

4) este săvârşită într-un mod crud sau perfid;

5) provoacă vătămarea gravă a sănătăţii;

6) provoacă un pericol la adresa vieţii;

7) este săvârşită de un grup;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

8) este săvârşită prin folosirea poziţiei oficiale;

9) produce consecinţe grave;

se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la zece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul Cod.

(5) În sensul prezentei secţiuni, situaţia vulnerabilă este o situaţie în care o persoană nu dispune de o posibilitate reală sau acceptabilă de a nu fi pusă într-o situaţie specificată la alineatul (1) din prezenta secţiune.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 139. Îndepărtarea ilegală a organelor sau ţesuturilor

(1) Îndepărtarea, în scopul transplantului, de organe sau ţesuturi umane de către o persoană cu drept corespunzător, conform legii, dacă persoana de la care organele sau ţesuturile sunt îndepărtate nu a fost notificată cu privire la eventualele pericole esenţiale care decurg din îndepărtarea organelor sau a ţesuturilor, înainte de a-şi exprima consimţământul cu privire la aceste acţiuni sau dacă persoana care îndepărtează organele sau ţesuturile a fost conştientă de faptul că persoana de la care sunt îndepărtate organele sau ţesuturile va primi o remuneraţie pentru aceasta, se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 140. Convingerea unei persoane de a dona organe sau ţesuturi

(1) Obţinerea în mod ilegal a consimţământului unei persoane pentru îndepărtarea organelor, ţesuturilor sau celulelor sale, dacă fapta nu conţine elementele necesare unei infracţiuni prevăzute la articolele 118 sau 1381 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrare în vigoare la 14.04.2012]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 7-a

Infracţiuni împotriva dreptului la auto-determinare sexuală

Art. § 141. Violul

(1) Contactul sexual sau săvârşirea unei alte fapte de natură sexuală cu o persoană, împotriva voinţei sale, prin folosirea forţei sau prin profitarea de o situaţie în care persoana nu este capabilă să opună rezistenţă sau să înţeleagă situaţia se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la unu la cinci ani.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani;

2) este săvârşită de un grup;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

3) prin aceasta faptă se afectează grav sănătatea victimei;

4) provoacă moartea victimei;

5) determină victima să se sinucidă sau să încerce să se sinucidă sau

6) este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la şase la cincisprezece ani.

[RT I 2006, 31, 233 - intrare în vigoare la 16.07.2006]

[RT I, 25.09.2015, 6 - intrare în vigoare la 23.09.2015 - Pentru a declara sancţiunea prevăzută la articolul 141 alineatul (2) din Codul penal ca fiind în contradicţie cu Constituţia şi abrogată, în măsura în care prescrie pedeapsa închisorii de 6 ani, ca termen minim de pedeapsă pentru săvârşirea unui act de natură sexuală, fără a folosi forţa, cu un minor care nu a împlinit vârsta de zece ani].

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrare în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 142. Satisfacerea dorinţei sexuale prin violenţă

[Abrogat - RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 143. Constrângerea unei persoane de a se angaja într-un act sexual sau un alt act de natură sexuală

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(1) Raportul sexual sau săvârşirea unei alte fapte de natură sexuală cu o persoană împotriva voinţei sale, prin profitarea de dependenţa victimei de infractor, dar fără a folosi forţa sau în afara unei situaţii în care persoana nu a fost capabilă să opună rezistenţă sau să înţeleagă situaţia prevăzută la articolul 141 din prezentul Cod, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 1431. Constrângerea unei persoane de a satisface dorinţa sexuală

[Abrogat - RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 1432. Raportul sexual sau orice alt act de natură sexuală prin folosirea influenţei

(1) Implicarea într-un raport sexual sau săvârşirea unui alt act de natură sexuală de către o persoană adultă cu o persoană care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani, profitând de dependenţa victimei faţă de infractor sau prin abuz de influenţă sau încredere, dar fără a folosi forţa sau în afara unei situaţii în care persoana nu era capabilă să opună rezistenţă sau să înţeleagă situaţia prevăzută la articolul 141 din prezentul Cod, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la opt ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la opt ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrare în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 144. Raporturi sexuale cu descendenţi

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(1) Raportul sexual sau săvârşirea unui alt act de natură sexuală de către un părinte, o persoană care deţine drepturile părinteşti sau un bunic cu un minor sau un nepot se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la opt ani. [RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la trei la opt ani.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 145. Raportul sexual sau orice alt act de natură sexuală cu un minor

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(1) Angajarea în raporturi sexuale sau săvârşirea unui alt act de natură sexuală de către o persoană adultă cu o persoană care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la opt ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în prezenta secţiune, instanţa poate impune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrare în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 1451. Raport sexual contra cost cu minori

(1) Angajarea în raporturi sexuale sau săvârşirea unui alt act de natură sexuală contra cost cu o persoană care nu a împlinit vârsta de optsprezece ani sau pentru orice alt beneficiu se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la trei ani.

(2) Fapta specificată la alineatul (1) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită împotriva unei persoane care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de până la cinci ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatele (1) şi (2) din prezenta secţiune, dacă a fost săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în prezenta secţiune, se sancţionează cu pedeapsa închisorii de la doi la opt ani.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezenta secţiune, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

(5) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) şi (3) din prezenta secţiune, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite prin infracţiune, în conformitate cu prevederile articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrare în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 146. Satisfacerea dorinţei sexuale cu un minor

[Abrogat - RT I, 13.12.2013, 5 - intrare în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 147. Incapacitatea unei persoane care nu a împlinit vârsta de zece ani de a înţelege

În sensul infracţiunilor prevăzute în această Secţiune, se consideră că o persoană este incapabilă să înţeleagă dacă nu a împlinit vârsta de zece ani.

Secţiunea a 8-a

Infracţiuni contra persoanelor decedate

Art. § 148. Profanarea de cadavre

(1) Disecţia sau furtul unui cadavru, lăsarea unui cadavru neîngropat sau tratarea unui cadavru într-o manieră care nu respectă practicile uzuale recunoscute, în general, se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 149. Ofense aduse memoriei decedatului

(1) Interferenţa cu o înmormântare sau orice altă ceremonie de comemorare a unei persoane decedate, profanarea unui mormânt sau a altui loc desemnat ca ultim loc de odihnă sau a unui monument comemorativ construit pentru comemorarea unei persoane decedate sau furtul de obiecte dintr-un astfel de loc se pedepseşte cu amendă sau cu pedeapsa închisorii de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 150. Îndepărtarea ilegală a organelor sau ţesuturilor dintr-un cadavru

(1) Îndepărtarea, în scopul transplantului, a organelor sau a ţesuturilor din corpul unei persoane decedate de către o persoană autorizată în mod corespunzător, dacă persoana de la care s-au îndepărtat organele sau ţesuturile a interzis, în timpul vieţii sale, o astfel de îndepărtare, se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrare în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 10

Infracţiuni contra drepturilor politice sau civile

Secţiunea 1

Infracţiuni împotriva egalităţii

Art. § 151. Incitarea la ură

(1) Activităţile care incită public la ură, violenţă sau discriminare pe motive de naţionalitate, rasă, culoare, sex, limbă, origine, religie, orientare sexuală, opinie politică sau situaţie socială sau financiară, dacă duc la punerea în pericol a vieţii, sănătăţii sau proprietăţii persoanei, se pedepsesc cu până la trei sute de puncte-amendă sau cu închisoarea.

(2) Aceeaşi faptă, dacă:

1) duce la moartea persoanei sau are ca şi consecinţă deteriorarea sănătăţii sau alte consecinţe grave sau

2) este comisă de o persoană deja condamnată pentru acelaşi tip de fapte sau

3) [Abrogat - RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 euro.

[RT I 2010, 22, 108 - în vigoare de la 01.01.2011]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2006, 31, 234 - în vigoare de la 16.07.2006]

Art. § 152. Încălcarea dreptului la egalitate

(1) Restrângerea ilegală a drepturilor unei persoane sau acordarea unui statut preferenţial ilegal unei persoane, în funcţie de naţionalitate, rasă, culoare, sex, limbă, origine, religie, orientare sexuală, opinie politică sau situaţie socială sau financiară se pedepseşte cu până la trei sute de puncte-amendă sau cu închisoarea.

[RT I 2006, 31, 234 - în vigoare de la 16.07.2006]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă:

1) cel puţin de două ori; sau

2) dacă sunt lezate semnificativ drepturile sau interesele unei alte persoane protejate de lege sau interesul public, se pedepseşte cu amendă penală sau cu închisoare de până la un an.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 euro.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 153. Discriminarea bazată pe risc genetic

(1) Restrângerea ilegală a drepturilor unei persoane sau acordarea unui statut preferenţial ilegal unei persoane, în funcţie de riscurile genetice ale acesteia, se pedepseşte cu până la trei sute de puncte-amendă sau cu închisoarea.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă:

1) cel puţin de două ori sau

2) dacă sunt lezate semnificativ drepturile sau interesele unei alte persoane protejate de lege sau interesul public,

se pedepseşte cu amendă sau închisoare până la un an.

[RT I 2004, 46, 329 - în vigoare de la 01.07.2004]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 euro.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Încălcarea libertăţilor fundamentale

Art. § 154. Încălcarea libertăţii religioase

(1) Orice activitate care produce o ingerinţă în mod intenţionat, fără temei legal, în recunoaşterea sau declararea credinţelor religioase sau în absenţa acestora, sau în exercitarea religiei sau riturilor religioase, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 155. Încălcarea libertăţii de asociere

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(1) Înfiinţarea unei asociaţii religioase sau a unui partid politic sau a unui sindicat sau obligarea unei persoane să adere la acestea sau împiedicarea unei persoane să adere la acestea se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 156. Violarea secretului corespondenţei

(1) Violarea secretului mesajului comunicat prin scrisoare sau alte mijloace de comunicare se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană care are acces la mesaj în virtutea exercitării îndatoririlor sale oficiale, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Faptele prevăzute la alineatele (1) sau (2) ale prezentului articol, dacă sunt comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 157. Dezvăluirea ilegală a datelor personale

(1) Divulgarea informaţiilor obţinute în decursul activităţilor profesionale de către o persoană care are datoria, conform legii, să nu divulge aceste informaţii, dacă acestea nu conţin elementele necesare de constituire a unei infracţiuni, conform prevederilor articolul 1571 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă de până la 300 puncte amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 32.000 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 1571. Divulgarea ilegală a datelor personale sensibile

(1) Divulgarea ilegală sau oferirea de acces ilegal la date personale sensibile se pedepsesc cu amendă de până la 300 puncte amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă în scopul câştigului personal sau dacă are ca şi consecinţe crearea de daune semnificative unei alte persoane, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 32.000 euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) al prezentului articol, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 1572. Uzurparea de identitate

Transmiterea datelor personale care stabilesc sau pot permite stabilirea identităţii unei alte persoane, oferirea accesului la date sau utilizarea acestora, fără consimţământul respectivei persoane, cu scopul creării unei confuzii în mod intenţionat cu privire la persoana respectivă, prin asumarea identităţii sale, în cazul în care drepturile sau interesele protejate de lege ale unei alte persoane sunt astfel lezate sau în scopul disimulării unei infracţiuni, se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2009, 51, 348 - în vigoare de la 15.11.2009]

Art. § 158. Împiedicarea sau dispersarea violentă a unei adunări publice legal organizate

(1) Împiedicarea sau dispersarea violentă a unei adunări publice legal organizate se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 159. Încălcarea libertăţii de asociere

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni contra libertăţii de a alege

Art. § 160. Definirea procesului electoral

În sensul prezentei secţiuni, „procesul electoral” desemnează alegerea Riigikoguor, a consiliilor guvernamentale locale sau a Parlamentului European.

[RT I 2003, 4, 22 - în vigoare de la 23.01.2003]

Art. § 161. Împiedicarea procesului electoral sau a referendumului

(1) Împiedicarea procesului electoral sau a referendumului sau a determinării sau a anunţării rezultatelor acestora se pedepseşte cu amendă au cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă cu violenţă, se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, comisă de o persoană juridică se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 162. Încălcarea libertăţii electorale

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(1) Împiedicarea unei persoane de a vota sau de a fi votată cu prilejul alegerilor sau de a vota la un referendum, promiterea sau oferirea de bunuri sau alte beneficii cu intenţia de a convinge o persoană să nu îşi exercite dreptul electoral sau să îşi exercite acest drept într-un fel anume, influenţarea unei persoane în acelaşi scop, făcând uz de o poziţie oficială, de violenţă, de înşelătorie sau de o relaţie de dependenţă a persoanei faţă de făptuitor, se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 163. Fals electoral

(1) Deteriorarea, distrugerea, eliminarea, falsificarea documentelor electorale sau de vot sau numărătoarea incorectă a voturilor se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceleaşi fapte, dacă sunt comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 164. Mita electorală

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 165. Frauda electorală

(1) Votul multiplu, cu excepţia cazului în care persoana îşi modifică votul exprimat prin mijloace electronice, participarea la alegeri sau la referendum fără a avea dreptul de vot sau în numele altei persoane se pedepsesc cu amendă de până la trei sute puncte amendă sau cu închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Aceleaşi fapte, dacă sunt comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă de până la 1.300 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(3) Tentativa comiterii delictelor prevăzute în prezentul articol este de asemenea pedepsită.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 166. Încălcarea confidenţialităţii votului

(1) Examinarea ilegală a alegerii făcute de o altă persoană cu ocazia alegerilor sau a unui referendum se pedepseşte cu amendă de până la 100 puncte amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.400 euro.

(3) Tentativa comiterii delictului prevăzut în prezentul articol este de asemenea pedepsită.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 167. Împiedicarea desfăşurării campaniei electorale

(1) Împiedicarea unei campanii electorale desfăşurată legal înainte de alegeri sau de un referendum poate fi pedepsită cu amendă de până la trei sute puncte amendă sau cu privare de libertate.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.600 euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

(1) Comandarea sau distribuirea publică a unei campanii ilegale sau a mesajelor publicitare politice de exterior ilegale se pedepsesc cu amendă de până la 100 puncte amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - în vigoare de la 01.01.2015]

Art. § 168. Desfăşurarea campaniei electorale ilegale

(1) Comandarea sau prezentarea unor campanii electorale ilegale sau a unor reclame electorale de exterior ilegale se pedepseşte cu până la 100 de unităţi de amendă.

(2) Aceleaşi fapte, dacă sunt comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă de până la 1.300 euro.

[RT I 2010, 22, 108 - în vigoare de la 01.01.2011]

Capitolul 11

Infracţiuni contra familiei şi minorilor

Secţiunea 1

Infracţiuni contra familiei

Art. § 169. Neîndeplinirea obligaţiilor privind întreţinerea copilului

Părintele care se sustrage, cu bună ştiinţă, de la plata pensiei alimentare lunare la care a fost obligat, printr-o hotărâre judecătorească, în favoarea fiului sau a fiicei cu vârstă de până în optsprezece ani sau care a împlinit optsprezece ani, însă se află în incapacitate de a munci sau are nevoie de sprijin, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 170. Neîndeplinirea obligaţiilor privind întreţinerea părintelui

Nerespectarea intenţionată, de către un copil ajuns la vârstă adultă, a obligaţiei de a plăti pensia de întreţinere lunară la care este obligat, printr-o hotărâre judecătorească, în favoarea părintelui care se află în incapacitate de a munci sau are nevoie de sprijin se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi de amendă sau cu închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 171. Nerespectarea cerinţelor privind tutela sau curatela

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Nerespectarea cerinţelor privind tutela sau curatela se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani, în cazul în care astfel se pun în pericol viaţa sau sănătatea persoanei aflate sub tutelă sau curatelă sau i se aduc prejudicii grave.

(2) Aceleaşi fapte, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 172. Răpirea unui minor

Răpirea, pe ascuns sau făţişă, a copilului altcuiva, având o vârstă mai mică de paisprezece ani, de la o persoană în grija căreia copilul a fost încredinţat, potrivit legii, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

Art. § 173. Traficul de copii

(1) Traficul de copii se pedepseşte închisoare de la unu până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 174. Modificarea rudeniei în linie descendentă

(1) Înlocuirea copilului altcuiva sau a propriului copil cu copilul unei alte persoane, în scopul de a modifica rudenia în linie descendentă a copilului, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă fapta:

1) este săvârşită în scopul de a primi o avere sau a trage alte foloase personale; sau

2) determină modificarea cetăţeniei,

se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra minorilor

Art. § 175. Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării minorilor

(1) Influenţarea unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani în scopul de a o determina să înceapă sau să continue să comită o infracţiune, să cerşească, să practice prostituţia, să muncească în condiţii neobişnuite sau să apară ca model sau actor în materiale cu caracter pornografic sau erotic, faptă care nu întruneşte totuşi elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute de prezentul Cod la articolul 133, precum şi înlesnirea în orice alt mod, de către o persoană, a exercitării activităţilor enumerate mai sus de către o persoană care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani se pedepsesc cu închisoare de la doi până la zece ani.

(11) Aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la trei până la zece ani, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau la articolele 133-1333, 1751 sau 178-179.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 1751. Solicitarea accesului la pornografie infantilă şi vizionarea de materiale pornografice cu minori

(1) Solicitarea cu bună ştiinţă a accesului la pornografie infantilă sau urmărirea cu bună ştiinţă a unui spectacol pornografic în care apare o persoană care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani sau a unui spectacol pornografic sau erotic în care apare o persoană în vârstă de mai puţin de paisprezece ani se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau la articolele 175 sau 178-179.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

Art. § 176. Înlesnirea practicării prostituţiei infantile

[Abrogat - RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 177. Folosirea minorilor pentru producerea de materiale pornografice

[Abrogat - RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 1771. Folosirea minorilor pentru producerea de materiale cu caracter erotic

[Abrogat - RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 178. Producerea sau punerea la dispoziţie de materiale pornografice cu minori

(1) Producerea, obţinerea sau stocarea, predarea, afişarea sau punerea la dispoziţia unei alte persoane, în orice alt mod, a unor imagini, scrieri sau alte lucrări sau reproduceri ale unor lucrări în care figurează, într-un context pornografic, o persoană care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani sau în care apare într-o situaţie cu caracter pornografic sau erotic o persoană în vârstă de mai puţin de paisprezece ani, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(11) Aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la trei ani, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau la articolele 175, 1751, 1781 sau 179.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 1781. Organizarea unei întâlniri cu un minor în scopuri sexuale

(1) Organizarea unei întâlniri cu o persoană care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani, care nu a fost capabilă să înţeleagă situaţia sau cu o persoană în vârstă de mai puţin de paisprezece ani sau stabilirea unei astfel de întâlniri şi îndeplinirea unui act de pregătire a întâlnirii, dacă scopul întâlnirii este acela de a săvârşi o infracţiune cu caracter sexual, reglementată de articolele 133, 1331, 141-1451, 175, 1751, 178 sau 179 din prezentul Cod, îndreptată împotriva persoanei în cauză, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

Aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la trei ani, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau la articolele 175, 1751, 178 sau 179.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2010, 10, 44 - intrat în vigoare la 15.03.2010]

Art. § 179. Ademenirea copiilor în scopuri sexuale

(1) Predarea, afişarea sau punerea cu bună ştiinţă la dispoziţie, în orice alt mod, a unor materiale pornografice sau reproduceri ale acestora unei persoane în vârstă de mai puţin de paisprezece ani sau prezentarea unor acte de abuz sexual unei astfel de persoane sau întreţinerea de relaţii sexuale în prezenţa unei astfel de persoane sau ademenirea, cu bună ştiinţă şi în orice alt mod, a unei astfel de persoane în scopuri sexuale, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(11) Aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la trei ani, dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit anterior o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau la articolele 175, 1751, 178 sau 1781.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 1791. Înlesnirea exercitării unor activităţi cu minori de către persoane care, potrivit legii, nu au acest drept

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(1) Angajarea unei persoane pe un post sau înlesnirea prestării, de către o persoană, a unui serviciu care presupune lucrul cu minori sau înlesnirea lucrului cu minori în orice alt mod, în condiţiile în care persoanei respective i s-a interzis prin lege să lucreze cu minori şi aprobarea emiterii unei autorizaţii de funcţionare de către o persoană autorizată pentru activităţi care implică lucrul cu minori, deşi acest lucru este interzis prin lege, se pedepseşte cu până la 300 de puncte-amendă.

[RT I, 13.12.2013, 5 - intrat în vigoare la 23.12.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 180. Expunerea minorilor la acte de cruzime

(1) Predarea, afişarea sau punerea, cu bună ştiinţă şi în orice alt mod, la dispoziţia unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani, a unor materiale sau reproduceri ale acestora în care sunt promovate acte de cruzime sau uciderea sau torturarea unui animal în prezenţa unei astfel de persoane, fără un motiv întemeiat sau expunerea, cu bună ştiinţă şi în orice alt mod, a unei astfel de persoane la acte de cruzime se pedepseşte cu până la 300 de puncte-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro. [RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 181. Implicarea unui minor în săvârşirea unei infracţiuni

[Abrogat - RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 182. Incitarea minorului la consumul de alcool

Incitarea de către un adult a unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani la consumul de băuturi alcoolice se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2004, 88, 600 - intrat în vigoare la 02.01.2005]

Art. § 1821. Vânzarea de băuturi alcoolice către minori sau cumpărarea de alcool pentru minori

(1) Vânzarea sau cumpărarea sistematică de băuturi alcoolice către sau pentru o persoană care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani, de către o persoană adultă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 12

Infracţiuni contra sănătăţii publice

Secţiunea 1

Infracţiuni legate de substanţele narcotice

Art. § 183. Manipularea ilicită a unor cantităţi mici de stupefiante sau substanţe psihotrope

(1) Traficul sistematic ilicit sau intermedierea vânzării de cantităţi mici de stupefiante sau substanţe psihotrope, fabricarea, achiziţionarea sau deţinerea ilegală de stupefiante sau substanţe psihotrope în scopul traficului, precum şi traficul transfrontalier de stupefiante sau substanţe psihotrope în cantităţi mici, se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de către un grup;

2) de o persoană care a săvârşit o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau fapte precum furtul, jaful, importul sau exportul ilegal sau livrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope sau manipularea de stupefiante sau substanţe psihotrope într-o unitate de detenţie,

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) ale acestui articol se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 184. Manipularea ilicită a unor cantităţi mari de stupefiante sau substanţe psihotrope

(1) Manipularea ilicită a unor cantităţi mari de stupefiante sau substanţe psihotrope se pedepseşte cu închisoare de la unu la zece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă fapta este comisă:

1) de către un grup;

2) de o persoană care a săvârşit o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau fapte precum furtul, jaful, importul sau exportul ilegal sau livrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope sau manipularea de stupefiante sau substanţe psihotrope într-o unitate de detenţie,

se pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(21) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită în scopul obţinerii de foloase materiale semnificative, se pedepseşte cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă. [RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1), (2) sau (21) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(5) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate impune şi o amendă, cu titlu de pedeapsă suplimentară, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 185. Furnizarea de stupefiante sau substanţe psihotrope unor persoane care nu au împlinit încă vârsta de optsprezece ani

(1) Furnizarea ilicită, de către un adult, a unor cantităţi mici de stupefiante sau substanţe psihotrope către persoane care nu au împlinit încă vârsta de optsprezece ani se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către un grup;

2) de o persoană care a săvârşit o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau fapte precum furtul, jaful, importul sau exportul ilegal sau livrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope sau manipularea de stupefiante sau substanţe psihotrope într-o unitate de detenţie; sau

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

3) dacă obiectul furnizării îl constituie cantităţi mari de stupefiante sau substanţe psihotrope,

fapta se pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, în cazul în care scopul furnizării a fost acela de a instiga un minor să distribuie stupefiante sau substanţe psihotrope sau de a sprijini o astfel de instigare, se pedepseşte cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu închisoare pe viaţă.

(4) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate impune şi o amendă, cu titlu de pedeapsă suplimentară, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 186. Îndemnul la consumul ilicit de stupefiante sau substanţe psihotrope

(1) Îndemnul la consumul ilicit de stupefiante sau substanţe psihotrope se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 187. Îndemnul la consumul ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope sau alte substanţe narcotice de către minori

(1) Determinarea, de către un adult, a unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani să consume ilicit stupefiante, substanţe psihotrope sau alte substanţe narcotice sau administrarea ilegală a unor astfel de substanţe unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani se pedepseşte cu închisoare de la unu la zece ani.

(2) Dacă este săvârşită de o persoană care a săvârşit o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau fapte precum furtul, jaful, importul sau exportul ilegal sau livrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope sau manipularea de stupefiante sau substanţe psihotrope într-o unitate de detenţie, aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 188. Cultivarea ilegală a macului opiaceu, a canabisului sau a arbustului de coca

(1) Cultivarea ilegală a macului opiaceu, a canabisului sau a arbustului de coca se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către un grup;

2) de o persoană care a săvârşit o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol sau fapte precum furtul, jaful, importul sau exportul ilegal sau livrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope sau manipularea de stupefiante sau substanţe psihotrope într-o unitate de detenţie,

fapta se pedepseşte cu închisoare de la unu la zece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 189. Pregătirea în vederea distribuirii de stupefiante sau substanţe psihotrope

(1) Fabricarea, deţinerea sau livrarea unui dispozitiv, a unui echipament sau a unei substanţe necesare în vederea săvârşirii uneia din faptele prevăzute la articolul 184 din prezentul Cod sau punerea la dispoziţie a resurselor financiare necesare pentru comiterea unei astfel de fapte se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2007, 2, 7 - intrat în vigoare la 01.02.2007]

Art. § 190. Nerespectarea cerinţelor privind manipularea stupefiantelor sau a substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora sau a cerinţelor privind raportarea sau ţinerea evidenţelor conexe

(1) Nerespectarea cerinţelor privind fabricarea, producerea, procesarea, ambalarea, depozitarea, transportul, importul, exportul, tranzitarea, livrarea sau raportarea şi ţinerea evidenţelor legate de stupefiante sau substanţe psihotrope sau precursorii acestora, de către o persoană căreia îi revine răspunderea în ceea ce priveşte activităţile respective, în cazul în care această încălcare, comisă din culpă, are drept consecinţă comerţul ilegal de stupefiante sau substanţe psihotrope, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

Art. § 191. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa va dispune confiscarea unui obiect sau a unei substanţe care a constituit obiectul direct al unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol sau a unui obiect folosit pentru punerea la cale a infracţiunii respective.

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni legate de răspândirea unor boli infecţioase

Art. § 192. Generarea riscului de răspândire a unei boli infecţioase la oameni şi la animale

(1) Nerespectarea cerinţelor privind controlul bolilor infecţioase la oameni şi la animale, în cazul în care prin aceasta se generează riscul de răspândire a unei boli infecţioase deosebit de periculoase pentru oameni sau animale se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă astfel se generează, din culpă, riscul de răspândire a unei boli infecţioase deosebit de periculoase pentru oameni sau animale, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

Art. § 193. Provocarea răspândirii unei boli infecţioase la oameni şi la animale

(1) Nerespectarea cerinţelor privind controlul bolilor infecţioase la oameni şi la animale, în cazul în care prin aceasta se provoacă răspândirea unei boli infecţioase deosebit de periculoase pentru oameni sau animale, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă astfel se provoacă, din culpă, răspândirea unei boli infecţioase deosebit de periculoase pentru oameni sau animale, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni legate de produsele medicamentoase

Art. § 194. Manipularea ilicită a produselor medicamentoase

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Transportul transfrontalier ilicit de produse medicamentoase în scopul traficului şi deţinerea de produse medicamentoase contrafăcute în scopul fabricării, producerii, comercializării, furnizării, distribuirii sau traficului, chiar dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute la articolele 183 - 185 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 195. Încurajarea recurgerii la dopaj

(1) Prescrierea unui produs medicamentos pentru a fi utilizat în scopul creşterii performanţei sportive, încurajarea unei persoane să folosească un produs medicamentos în scopul creşterii performanţei sportive sau livrarea unui produs medicamentos în scopul administrării pentru creşterea performanţei sportive sunt fapte ce se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă este săvârşită:

1) în mod repetat; sau

2) împotriva unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 196.

[Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Secţiunea a 4-a

Infracţiuni legate de sănătatea şi securitatea în muncă sau supravegherea tehnică

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 197. Nerespectarea prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în cazul în care consecinţa unei asemenea nerespectări este periclitarea sănătăţii sau decesul unei persoane din culpă

(1) Nerespectarea prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani, în cazul în care astfel se aduce atingere sănătăţii unei persoane din culpă.

(2) În cazul în care consecinţa unei astfel de fapte săvârşite din culpă este decesul unei persoane, fapta se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 198. Nerespectarea, din culpă, a prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în cazul în care consecinţa unei asemenea nerespectări este periclitarea sănătăţii sau decesul unei persoane

(1) Nerespectarea, din culpă, a prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an, în cazul în care astfel se aduce atingere sănătăţii unei persoane.

(2) În cazul în care consecinţa unei astfel de fapte este decesul unei persoane, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Capitolul 13

Infracţiuni contra patrimoniului

Secţiunea 1

Infracţiuni contra proprietăţii

Subsecţiunea 1

Însuşirea pe nedrept a unui bun mobil

Art. § 199. Însuşirea bunului altuia

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) În cazul în care:

obiectul material al infracţiunii îl constituie

1) o armă de foc, muniţie, substanţă explozivă sau sursă de radiaţii,

2) un stupefiant sau o substanţă psihotropă sau un precursor al acestora,

3) un obiect deosebit de valoros din punct de vedere ştiinţific, cultural sau istoric,

sau

4) făptuitorul este o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

sau fapta este săvârşită

5) în public, însă fără întrebuinţare de violenţe,

6) pe scară largă;

7) prin constituire de grup infracţional;

8) prin efracţie; sau

9) în mod repetat,

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2008, 33, 199 - intrat în vigoare la 28.07.2008]

(3) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 – intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 200. Tâlhăria

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(2) În cazul în care obiectul material al infracţiunii îl constituie:

1) o armă de foc, muniţie, substanţă explozivă sau sursă de radiaţii;

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

2) un stupefiant sau o substanţă psihotropă sau un precursor al acestora;

3) un obiect deosebit de valoros din punct de vedere ştiinţific, cultural sau istoric;

sau

4) făptuitorul este o persoană care a săvârşit anterior fapte precum jaful sau tâlhăria urmată de moartea victimei, în scopul unui câştig personal sau extorcarea victimei;

sau fapta este săvârşită

5) aducând atingere gravă sănătăţii;

6) pe scară largă;

7) prin constituire de grup infracţional;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

8) cu folosirea sau sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă;

[RT I 2002, 82, 480 - intrat în vigoare la 24.10.2002]

9) prin efracţie; sau

10) [abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, f se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 201. Delapidarea

(1) Însuşirea ilegală, în interesul său ori pentru altul, a unui bun mobil aflat în posesia sau detenţia altuia sau a altor bunuri aparţinând altuia, care i-au fost încredinţate persoanei respective, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

2) pe scară largă;

3) de către un funcţionar; sau

4) de către un grup;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2), punctele 2) şi 3) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 202. Achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni

[RT I 2008, 33, 199 - intrat în vigoare la 28.07.2008]

(1) Achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2008, 33, 199 - intrat în vigoare la 28.07.2008]

(2) Dacă este săvârşită:

1) de un grup;

2) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

3) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Subsecţiunea a 2-a

Distrugerea proprietăţii

Art. § 203. Degradarea sau distrugerea unui bun

(1) Degradarea, distrugerea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunului altuia, în cazul în care fapta are drept urmare o pagubă considerabilă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 204. Degradarea sau distrugerea unor monumente culturale, documente de arhivă, obiecte de muzeu sau colecţii muzeale

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Degradarea sau distrugerea unor monumente culturale, documente de arhivă, obiecte de muzeu sau colecţii muzeale, într-un mod care are drept urmare o pagubă considerabilă, se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 205. Deteriorarea sau distrugerea, din culpă, a unor monumente culturale, documente de arhivă, obiecte de muzeu sau colecţii muzeale

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Deteriorarea sau distrugerea, din culpă, a unor monumente culturale, documente de arhivă, obiecte de muzeu sau colecţii muzeale, într-un mod care pune în pericol siguranţa şi ordinea publică sau provoacă daune majore, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă. dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 206. Falsul informatic

(1) Fapta de a modifica, şterge, deteriora sau bloca date informatice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă fapta:

1) priveşte date de pe numeroase sisteme informatice şi în scopul comiterii s-au utilizat dispozitivele sau programele pentru calculator specificate în cuprinsul articolului 2161 din prezentul Cod;

2) a fost săvârşită de către un grup;

3) a vizat date informatice stocate pe un sistem informatic utilizat într-un sector vital; sau

4) a provocat pagube semnificative;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din prezentul articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2008, 13, 87 – intrare în vigoare 24.03.2008]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2061. Îndepărtarea sau modificarea ilegală a mijloacelor de identificare a echipamentelor terminale

(1) Îndepărtarea sau modificarea ilegală, în scopuri comerciale, a mijloacelor de identificare a echipamentelor terminale folosite într-o reţea de comunicaţii electronice se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 207. Perturbarea funcţionării unor sisteme informatice

(1) Perturbarea sau împiedicarea bunei funcţionări a unor sisteme informatice, prin încărcarea, transmiterea, ştergerea, deteriorarea, modificarea sau blocarea unor date, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă fapta:

1) priveşte date de pe numeroase sisteme informatice şi în scopul comiterii s-au utilizat dispozitivele sau programele pentru calculator specificate în cuprinsul articolului 2161 din prezentul Cod;

2) a fost săvârşită de către un grup;

3) are drept urmare perturbarea sau împiedicarea bunei funcţionări a unui sistem informatic utilizat într-un sector vital sau a furnizării unui serviciu public; sau

4) a provocat pagube semnificative,

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I 2008, 13, 87 - intrat în vigoare la 24.03.2008]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 208. Diseminarea unor programe de tip spyware sau malware sau a unor viruşi de calculator

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra oricăror forme de proprietate

Subsecţiunea 1

Înşelăciunea

Art. § 209. Înşelăciunea

(1) Fapta de a pricinui altei persoane o pagubă prin prezentarea cu bună ştiinţă ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine un folos patrimonial injust se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

2) de către un funcţionar;

3) pe scară largă;

4) de către un grup; sau

5) adresându-se publicului larg;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2), punctele 2) şi 3) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 210. Înşelăciunea privind prestaţiile de asigurări sociale

(1) În sensul prezentului articol, prin „prestaţie socială” se înţelege o sumă de bani, total sau parţial neimpozitată, plătită din bugetul de stat, bugetul local sau alte fonduri publice în favoarea unei persoane care desfăşoară activităţi economice sau un stimulent fiscal pentru promovarea activităţilor economice.

(2) Obţinerea în mod fraudulos a unei prestaţii sau folosirea unei prestaţii în alt scop decât cel pentru care a fost acordată se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 211. Înşelăciunea privind investiţiile

(1) Atragerea unei investiţii prin prezentarea de informaţii false printre informaţiile esenţiale destinate publicului sau unui anumit grup de persoane sau neprezentarea unor informaţii esenţiale se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 212. Înşelăciunea privind asigurările

(1) Provocarea intenţionată a unui eveniment asigurat sau inducerea în eroare cu privire la producerea unui eveniment asigurat, în scopul de a obţine de la asigurător despăgubirea cuvenită se pedepseşte cu o sancţiune pecuniară sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 213. Frauda informatică

(1) Fapta de a pricinui altei persoane o pagubă prin accesarea, modificarea, ştergerea, deteriorarea sau blocarea ilegală a unor programe pentru calculator sau date informatice sau orice altă intervenţie ilicită asupra operaţiei de procesare a datelor, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

2) de către un funcţionar;

3) pe scară largă; sau

4) de către un grup;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la punctul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

Subsecţiunea a 2-a

Şantajul

Art. § 214. Şantajul

(1) Constrângerea unei persoane să acorde nişte foloase patrimoniale, prin ameninţarea cu restrângerea libertăţii, dezvăluirea unor informaţii compromiţătoare sau distrugerea sau deteriorarea proprietăţii sau prin întrebuinţarea de violenţe, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, jaful, delapidarea, achiziţionarea, depozitarea sau comercializarea unor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a unui bun, înşelăciunea sau şantajul;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

2) pe scară largă;

3) aducând atingere gravă sănătăţii;

4) de către un grup;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

5) prin lipsirea de libertate a unei persoane; sau

6) prin deteriorarea sau distrugerea unui bun;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la patru până la doisprezece ani.

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Subsecţiunea 3

Utilizarea ilegală

Art. § 215. Utilizarea neautorizată a unui bun

(1) Utilizarea temporară neautorizată a unui bun mobil aparţinând altuia se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către o persoană care a săvârşit anterior fapte precum furtul, delapidarea sau utilizarea fără drept a unui lucru; sau

2) de către un grup;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită prin întrebuinţarea de violenţe, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1), (2) sau (3) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 216. Utilizarea ilicită a energiei electrice, a gazelor naturale şi a energiei termice

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(1) Utilizarea ilicită a energiei electrice, a gazelor naturale şi a energiei termice, prin racordarea fără drept la reţea, se pedepseşte cu amendă sau cu până la doi ani de închisoare.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 2161. Pregătirea în vederea comiterii unui act de criminalitate informatică

(1) Furnizarea, producerea, posesia, distribuirea sau punerea, în orice alt mod, la dispoziţie a unui dispozitiv sau program informatic special creat sau adaptat în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la articolele 206, 207, 213 sau 217 din prezentul Cod sau a unor mijloace de protecţie care permit accesul la un sistem informatic, în scopul de a săvârşi personal sau de a înlesni săvârşirea, de către o terţă persoană, a infracţiunilor prevăzute la articolele 206, 207, 213 or 217 din prezentul Cod se pedepseşte cu amendă sau cu până la doi ani de închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea unui bun care a constituit obiectul material al săvârşirii infracţiunii prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I 2008, 13, 87 - intrat în vigoare la 24.03.2008]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 217. Accesul ilegal la un sistem informatic

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Obţinerea, în mod ilegal, a accesului la sisteme informatice, prin eliminarea sau ocolirea mijloacelor de protecţie, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) În cazul în care astfel:

1) s-au provocat pagube semnificative; sau

2) s-a obţinut accesul la un sistem informatic conţinând un secret de stat, informaţii clasificate străine sau informaţii rezervate strict uzului oficial; sau

3) s-a obţinut accesul la un sistem informatic folosit într-un sector vital;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2171. Utilizarea de echipamente terminale cu mijloace de identificare îndepărtate sau modificate în mod ilegal

(1) Utilizarea, într-o reţea de comunicaţii electronice, a unor echipamente terminale cu mijloace de identificare îndepărtate sau modificate în mod ilegal, de către o persoană care are cunoştinţă de faptul că numărul de identificare a fost îndepărtat sau modificat în mod ilegal se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea unui bun care a constituit obiectul material al săvârşirii infracţiunii prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Subsecţiunea 4

Abuzul de încredere

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 2172. Abuzul de încredere

(1) Exercitarea în mod ilegal a dreptului, care rezultă din anumite prevederi legale sau decurge dintr-o tranzacţie, de a dispune de bunurile altuia sau de a-şi asuma obligaţii în numele altuia, precum şi încălcarea unei obligaţii de a respecta interesele financiare ale altuia, dacă o astfel de faptă are drept urmare un prejudiciu material semnificativ, însă nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute la articolul 201 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 – intrare în vigoare 15.03.2007]

Secţiunea 3

Infracţiuni minore contra patrimoniului

Art. § 218. Infracţiuni contra patrimoniului având ca obiect bunuri sau drepturi patrimoniale de mică valoare

(1) Fapta săvârşită contra patrimoniului, care are ca obiect un bun patrimonial de mică valoare sau un drept patrimonial de valoare nesemnificativă, exceptând accesul ilegal la un sistem informatic, falsul informatic, perturbarea bunei funcţionări a unui sistem informatic, pregătirea în vederea comiterii unui act de criminalitate informatică, tâlhăria, şantajul şi utilizarea neautorizată a unui bun, prin întrebuinţarea de violenţe, precum şi furtul sau furtul calificat de arme de foc, muniţie, substanţe explozive, surse de radiaţii, stupefiante sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, obiecte având o valoare ştiinţifică, culturală sau istorică deosebită, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

(3) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (2) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

(4) În sensul celor prevăzute la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, prin bun patrimonial de mică valoare sau drept patrimonial de valoare nesemnificativă se înţelege un obiect sau un drept a cărui valoare monetară nu este mai mare decât echivalentul a douăzeci de rate salariale zilnice minime sau a cărui deteriorare, în circumstanţele prevăzute la articolele 203 şi 204 din prezentul Cod, nu a cauzat un prejudiciu semnificativ.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 14

Infracţiuni privind drepturile de proprietate intelectuală

Art. § 219. Încălcarea drepturilor de autor

(1) Prezentarea, în nume propriu, a unei lucrări sau însuşirea de lucrări, invenţii, desene industriale sau topografii de circuite integrate realizate de o altă persoană se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 220. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 221. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 222. Comerţul cu mărfuri piratate

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Fabricarea, vânzarea, închirierea, depozitarea, livrarea sau comerţul cu bunuri, realizate în cadrul unor activităţi cu caracter profesional sau economic, într-un alt mod, prin care se încalcă cu bună ştiinţă drepturi de autor sau alte drepturi conexe, dacă valoarea câştigurilor realizate sau a pagubelor produse printr-o astfel de activitate este mai mare decât echivalentul a douăzeci de rate salariale zilnice minime, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Art. § 2221. Încălcarea drepturilor de autor asociate unui sistem informatic

(1) Încălcarea, cu bună ştiinţă, a drepturilor de proprietate ale titularului unui drept de autor sau a unor drepturi conexe cu ajutorul unui sistem informatic utilizat în cadrul unor activităţi cu caracter profesional sau economic, dacă valoarea câştigurilor realizate sau a pagubelor produse printr-o astfel de încălcare este mai mare decât echivalentul a douăzeci de salarii minime zilnice şi nu întruneşte elementele constitutive prevăzute la articolul 222, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 223. Punerea la dispoziţia publicului de opere şi lucrări protejate de drepturi de autor, fără acordul titularilor

(1) Prezentarea în public, difuzarea, redifuzarea sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere şi lucrări protejate de drepturi de autor, fără acordul titularilor, în cadrul unor activităţi cu caracter profesional sau economic, dacă valoarea câştigurilor realizate sau a pagubelor produse printr-o astfel de încălcare este mai mare decât echivalentul a douăzeci de salarii zilnice minime, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 224. Comerţul cu exemplare piratate

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2241. Încălcarea drepturilor de autor

(1) Încălcarea drepturilor de proprietate ale titularului unui drept de autor sau al altor drepturi conexe, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale, se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 6.400 de euro.

(3) Instanţa poate dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 225. Eliminarea informaţiilor şi a măsurilor de protecţie tehnice

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Modificarea sau eliminarea elementelor de protecţie tehnice menite să împiedice încălcarea drepturilor de autor sau a unor drepturi conexe sau a informaţiilor în format electronic referitoare la exercitarea drepturilor respective, precum şi fabricarea, utilizarea, punerea la dispoziţie sub formă de serviciu sau distribuirea de mijloace sau dispozitive folosite strict sau în principal pentru eliminarea elementelor de protecţie, dacă fapta nu a fost săvârşită pentru uz personal, ci în scopul obţinerii de foloase, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu o amendă de până la 100 de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

(3) Instanţa poate dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2251. Beneficierea, în mod ilegal, de serviciile societăţii informaţionale şi de servicii mass-media

[RT I, 06.01.2011, 1 - intrat în vigoare la 16.01.2011]

(1) Fabricarea în scopuri comerciale, furnizarea, instalarea, asigurarea mentenanţei, posesia sau promovarea unor echipamente sau programe-control care permit accesarea în mod ilegal a unor servicii oferite cu titlu oneros de societatea informaţională sau a unor programe sau emisiuni radio şi TV cu plată sau prestarea de servicii constând în obţinerea accesului la astfel de servicii, programe şi emisiuni constituie infracţiune şi se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

[RT I, 06.01.2011, 1 - intrat în vigoare la 16.01.2011]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 6.400 de euro.

Art. § 226 Încălcarea drepturilor de proprietate industrială

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Încălcarea drepturilor exclusive ale titularilor de brevete, modele de utilitate, mărci comerciale, desene sau modele industriale sau topografii de circuite integrate şi a drepturilor de proprietate deţinute de crescători sau proprietari ai unor soiuri protejate sau a unor drepturi legate de indicaţii geografice protejate, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 6.400 de euro.

(3) Instanţa poate dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 227. Comerţul cu mărfuri contrafăcute

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Fabricarea, vânzarea, închirierea, depozitarea, livrarea sau comercializarea, în orice alt mod, a unor bunuri marcate cu însemne identice sau, în esenţă, dificil de diferenţiat de mărcile comerciale care beneficiază de protecţie legală în virtutea înregistrării, ambalarea şi etichetarea acestora şi prestarea de servicii folosind însemnele respective, dacă astfel se încalcă dreptul exclusiv al titularului mărcii comerciale şi valoarea câştigurilor realizate sau a pagubelor produse printr-o astfel de încălcare este mai mare decât echivalentul a douăzeci de rate salariale zilnice minime, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Art. § 228. Dezvăluirea unei invenţii sau a unui desen sau model industrial

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 229. Încălcarea drepturilor legate de un soi de plante protejat

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 230. Folosirea unor indicaţii geografice înregistrate fără acordul titularilor

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 15

Infracţiuni contra statului

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 2301. Pedepsele aplicate pentru infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui Capitol

În cazul în care obiectul unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui Capitol îl constituie informaţii clasificate drept secret de stat sau informaţii clasificate ale unei puteri străine, făptuitorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul în care clasificarea datelor a expirat, după săvârşirea infracţiunii, exceptând cazul în care datele au fost clasificate fără un temei legal.

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni îndreptate împotriva Republicii Estonia

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 231. Fapte de violenţă împotriva Republicii Estonia

(1) Faptele care aduc atingere independenţei, suveranităţii sau integrităţii teritoriale a Republicii Estonia, preluarea puterii sau schimbarea, în orice alt mod, a ordinii constituţionale a Republicii Estonia prin recurgerea la acţiuni violente constituie infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 232. Trădarea

(1) Fapta cetăţeanului Republicii Estonia de a acorda sprijin unei puteri străine, unei organizaţii a unei puteri străine, unui cetăţean străin sau unei persoane care acţionează din ordinul unei puteri străine, în scopul de a desfăşura, fără a recurge la violenţă, anumite activităţi de natură să aducă atingere independenţei şi suveranităţii sau integrităţii teritoriale a Republicii Estonia sau de a aduna informaţii clasificate drept secret de stat sau informaţii clasificate ale unei puteri străine, comunicate Estoniei în baza unui acord internaţional, cu intenţia de a le divulga sau pune la dispoziţia unei puteri străine, a unei organizaţii a unei puteri străine, a unui cetăţean străin sau a unei persoane care acţionează din ordinul unei puteri străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(2) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 233. Fapte săvârşite de un cetăţean străin, fără a recurge la violenţă, împotriva Republicii Estonia

Săvârşirea de către un cetăţean străin, fără a recurge la violenţă, a unor fapte de natură să aducă atingere independenţei şi suveranităţii sau integrităţii teritoriale a Republicii Estonia, dacă activităţile respective nu întrunesc elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul articolelor 231 sau 234 din prezentul Cod constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la doi la cincisprezece ani.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 234. Spionaj

(1) Fapta unui cetăţean străin constând în adunarea de informaţii clasificate drept secret de stat sau informaţii clasificate ale unei puteri străine, comunicate Estoniei în baza unui acord internaţional, cu intenţia de a le divulga sau de a pune la dispoziţia unei puteri străine, a unei organizaţii a unei puteri străine, a unui cetăţean străin sau a unei persoane care acţionează din ordinul unei puteri străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la cincisprezece ani.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

(2) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 2341. Sprijinirea unui război împotriva Republicii Estonia sau înlesnirea ocupaţiei acesteia

Fapta unui cetăţean străin de a se alătura forţelor armate inamice sau forţelor de ocupaţie în timpul unui război împotriva Republicii Estonia, participarea la acţiuni militare îndreptate împotriva Republicii Estonia sau îndeplinirea unor funcţii militare sau civile cheie de natură să sprijine acţiuni militare îndreptate împotriva Republicii Estonia sau ocuparea Republicii Estonia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 235. Organizaţii neconstituţionale

(1) Deţinerea calităţii de membru al unei organizaţii permanente formate din trei sau mai multe persoane care îşi împart o serie de sarcini între ele, care a fost constituită cu intenţia de a înfăptui acte de violenţă îndreptate împotriva Republicii Estonia sau formarea, conducerea sau recrutarea de membri pentru o astfel de organizaţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2351. Conspiraţie împotriva Republicii Estonia

Fapta cetăţeanului Republicii Estonia de a intra în legătură cu o putere străină, o organizaţie a unei puteri străine, un cetăţean străin sau o persoană care acţionează din ordinul unei puteri străine, în scopul de a săvârşi o infracţiune prevăzută la articolul 232 din prezentul Cod, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

Art. § 2352. Fals în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unor înscrisuri oficiale şi diseminarea unor asemenea înscrisuri sau a datelor pe care le conţin, în scopul de a aduce atingere independenţei şi suveranităţii sau integrităţii teritoriale a Republicii Estonia sau dacă astfel se pune în pericol independenţa şi suveranitatea sau integritatea teritorială a Republicii Estonia, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2353. Influenţarea unui funcţionar să acţioneze împotriva statului

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Fapta de a influenţa, în mod sistematic, funcţionari ai statului să nu îşi îndeplinească îndatoririle de serviciu în scopul de a aduce atingere independenţei şi suveranităţii sau integrităţii teritoriale a Republicii Estonia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 236. Instigarea la săvârşirea unei infracţiuni îndreptate împotriva Republicii Estonia

(1) Instigarea publică la săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni contra securităţii naţionale

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 237. Actele de terorism

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(1) Săvârşirea unei fapte îndreptate împotriva unor puteri străine sau organizaţii internaţionale, prin care se pune în pericol securitatea internaţională şi se atentează la viaţa, sănătatea şi integritatea persoanelor şi siguranţa mediului înconjurător sau a unei fapte care pune în pericol siguranţa publică, fabricarea, distribuirea sau utilizarea unor arme interzise, confiscarea ilegală, provocarea de stricăciuni sau pagube materiale semnificative, modificarea unor date informatice şi perturbarea sau împiedicarea bunei funcţionări a unor sisteme informatice, precum şi ameninţarea cu săvârşirea unor astfel de fapte, dacă scopul avut în vedere este constrângerea statului sau a unei organizaţii internaţionale să facă sau să se abţină de la a face ceva anume, perturbarea gravă sau distrugerea ordinii politice, constituţionale şi economico-sociale a statului, perturbarea gravă sau distrugerea funcţionării unei organizaţii internaţionale sau terorizarea populaţiei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la cinci la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

[RT I 2009, 19, 114 - intrat în vigoare la 06.04.2009]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2007, 2, 7 - intrat în vigoare la 01.02.2007]

Art. § 2371. Organizaţiile teroriste

(1) Deţinerea calităţii de membru al unei organizaţii permanente formate din trei sau mai multe persoane care îşi împart o serie de sarcini între ele şi ale cărei activităţi au drept scop săvârşirea uneia din infracţiunile prevăzute la articolul 237 din prezentul Cod, precum şi formarea, conducerea sau recrutarea de membri pentru o astfel de organizaţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(2) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2372. Luarea de măsuri în vederea săvârşirii şi incitarea la săvârşirea de acte de terorism

(1) Organizarea pregătirii sau recrutarea de persoane în vederea comiterii uneia din infracţiunile prevăzute la articolul 237 din prezentul Cod sau luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor, precum şi instigarea publică la comiterea unei asemenea infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2373. Finanţarea şi înlesnirea actelor de terorism şi activităţile desfăşurate în legătură cu comiterea unor acte de terorism

(1) Finanţarea sau înlesnirea cu bună ştiinţă, în orice alt mod, a săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute la articolele 237, 2371 sau 2372 din prezentul Cod, precum şi sprijinirea unei organizaţii teroriste sau a unei persoane ale cărei activităţi au drept scop săvârşirea uneia din infracţiunile prevăzute la articolul 237 din prezentul Cod şi punerea la dispoziţie sau colectarea de fonduri ştiind că acestea pot fi folosite integral sau parţial în scopul săvârşirii uneia din infracţiunile prevăzute la articolele 237, 2371 sau 2372 din prezentul Cod constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2009, 19, 114 - intrat în vigoare la 06.04.2009]

Art. § 2374. Pătrundere ilegală pe teritoriul Republicii Estonia

(1) Fapta unui cetăţean străin de a trece ilegal frontiera de stat sau linia de frontieră temporară a Republicii Estonia, dacă:

1) a fost comisă în scopul de a ascunde o altă infracţiune, îndreptată împotriva puterii de stat a Republicii Estonia;

2) a fost comisă prin întrebuinţarea de violenţe, lipsirea de libertate a unei persoane, ameninţarea cu folosirea forţei sau restrângerea libertăţii persoanei; sau

3) s-au provocat stricăciuni sau distrugeri materiale în scopul facilitării trecerii ilegale a frontierei;

se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

(2) Dacă este săvârşită:

1) cu folosirea sau sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă, a unor substanţe sau dispozitive explozive sau a unei surse de radiaţii;

2) de o persoană mascată, deghizată sau travestită pentru a îşi ascunde identitatea; sau

3) punând în pericol grav siguranţa vieţii;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la trei până la zece ani.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 238. Organizarea şi luarea de măsuri pentru declanşarea de mişcări ale maselor populare şi incitarea la participare

(1) Organizarea sau pregătirea unor tulburări civile care implică un număr mare de persoane sau incitarea la participare la astfel de mişcări, dacă în timpul acestora se comit acte precum profanarea, distrugerea, incendierea sau alte acte similare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei până la opt ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 239. Săvârşirea unor infracţiuni în timpul unei mişcări a maselor populare

(1) Fapta unui participant la o mişcare a maselor populare de a comite acte precum profanarea, distrugerea, incendierea sau alte acte similare sau de a nesocoti un ordin al agenţilor forţei publice sau de a opune rezistenţă unui ofiţer de poliţie, unui jandarm sau oricărei alte persoane având prin lege atribuţii similare sau incitarea unei astfel de persoane la neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2009, 51, 347 - intrat în vigoare la 15.11.2009]

(2) Dacă este săvârşită de o persoană mascată, deghizată sau travestită pentru a-şi ascunde identitatea, fapta se pedepseşte cu închisoare de la doi până la opt ani.

[RT I 2008, 28, 181 - intrat în vigoare la 13.07.2008]

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 240. Pătrunderea ilegală în sediile autorităţilor

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 241. Divulgarea de secrete de stat şi de informaţii clasificate ale unui stat străin

(1) Divulgarea, comunicarea ilegală sau înlesnirea în mod ilegal a accesului la secrete de stat sau informaţii clasificate ale unui stat străin de către o persoană obligată să asigure confidenţialitatea acelor secrete de stat sau informaţii clasificate ale unui stat străin, dacă fapta respectivă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la articolul 232 sau articolul 234 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 242. Darea spre publicitate, din culpă, a unor secrete de stat şi a unor informaţii clasificate ale unui stat străin

(1) Divulgarea, comunicarea ilegală sau înlesnirea în mod ilegal a accesului la secrete de stat sau informaţii clasificate ale unui stat străin, prin culpa unei persoane obligate să asigure confidenţialitatea acelor secrete de stat sau informaţii clasificate ale unui stat străin sau pierderea unui suport de date pe care sunt stocate secrete de stat sau informaţii clasificate ale unui stat străin, dacă:

1) se pune în pericol siguranţa Republicii Estonia, a unui stat străin, a unei organizaţii internaţionale sau a unei instituţii constituite în baza unui acord internaţional; sau

11) se pune în pericol viaţa şi sănătatea unei persoane; or

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

2) obiectul infracţiunii l-a constituit un secret de stat sau informaţii confidenţiale ale unui stat străin clasificate ca secrete sau strict secrete;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă. dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 243. Comunicarea de informaţii de uz intern

(1) Adunarea de informaţii clasificate ca informaţii de uz intern cu scopul de a le divulga sau punerea unor asemenea informaţii la dispoziţia unui stat străin, a unei organizaţii a unui stat străin, a unui cetăţean străin sau a unei persoane care acţionează din ordinul unui stat străin constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 244. Atentat contra vieţii sau sănătăţii unor funcţionari publici cu rang înalt

(1) Actele de violenţă săvârşite asupra Preşedintelui Republicii, preşedintelui Riigikogu, prim-ministrului, preşedintelui Curţii Supreme, cancelarului responsabil pe probleme de justiţie, auditorului general sau comandantului forţelor de apărare, precum şi cele îndreptate împotriva membrilor familiei persoanelor enumerate mai sus se pedepsesc cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Uciderea, luarea de ostatic sau vătămarea corporală gravă a oricărora din persoanele menţionate la alineatul (1) de mai sus constituie infracţiuni pedepsite cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 245. Ofensa adusă unor însemne oficiale ale Republicii Estonia

(1) Orice manifestare prin care se distruge, se deteriorează, se profanează sau se degradează în orice alt mod drapelul de stat al Estoniei, stema sau orice ale simbol oficial al Republicii Estonia sau se batjocoreşte sau se exprimă dispreţ pentru imnul naţional se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 4-a

Infracţiuni contra altor state sau contra unor organizaţii internaţionale

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 246. Atentat contra vieţii sau sănătăţii unor persoane care beneficiază de imunitate internaţională

(1) Actele de violenţă săvârşite asupra reprezentanţilor unor organizaţii internaţionale sau ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale general recunoscute sau a unor funcţionari publici cu rang înalt, precum şi cele îndreptate împotriva membrilor familiilor acestora se pedepsesc cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Uciderea, luarea de ostatici sau vătămarea corporală gravă a oricărora din persoanele menţionate la alineatul (1) de mai sus constituie infracţiuni pedepsite cu închisoare de la şase la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 247. Defăimarea sau insultarea unor persoane care beneficiază de imunitate internaţională

(1) Defăimarea sau insultarea unei persoane care beneficiază de imunitate internaţională sau a unui membru al familiei unei astfel de persoane se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2003, 83, 557 - intrat în vigoare la 01.01.2004]

Art. § 248. Pătrunderea ilegală pe un teritoriu, într-o clădire sau într-o incintă care beneficiază de imunitate diplomatică

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 249. Ofensa adusă unor însemne oficiale ale altor state sau ale unei organizaţii internaţionale

(1) Orice manifestare prin care se distruge, se deteriorează, se profanează sau se degradează în orice alt mod drapelul de stat, stema sau orice alt simbol oficial al unui alt stat sau un însemn oficial al unei organizaţii internaţionale sau se batjocoreşte sau se exprimă dispreţ pentru imnul naţional al altui stat se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 250. Incitarea la săvârşirea unei infracţiuni contra altui stat sau a unei organizaţii internaţionale

(1) Instigarea publică la săvârşirea unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă. [RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 5-a

Infracţiuni contra apărării naţionale

[RT I 2007, 16, 77 - intrat în vigoare la 01.01.2008]

Art. § 251. Preluarea conducerii forţelor de apărare sau a ligii apărării

[RT I, 12.03.2015, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2016]

(1) Preluarea autorităţii de comandă şi a conducerii forţelor de apărare, a ligii apărării sau a unităţilor structurale şi a altor subunităţi ale acestora se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

[RT I, 12.03.2015, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2016]

(2) Luarea de măsuri în vederea săvârşirii faptei se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol este săvârşită:

1) prin întrebuinţarea de violenţe;

2) sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă sau a unor substanţe sau dispozitive explozive; sau

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

3) prin vătămare corporală gravă;

se pedepseşte cu închisoare de la patru până la doisprezece ani.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1), (2) sau (3) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 252. Pătrunderea ilegală într-o zonă, clădire sau incintă destinată apărării naţionale

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 253. Sustragerea de la obligaţiile de apărare naţională

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 254. Nesocotirea unui ordin de mobilizare sau sustragerea de la efectuarea serviciului militar

(1) Fapta de a nesocoti un ordin de mobilizare se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.03.2015, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2016]

(2) Dacă faptele de nesocotire a unui ordin de mobilizare sau sustragerea de la serviciul militar sunt săvârşite pe timp de război vor fi sancţionate cu unu până la cinci ani de închisoare.

Capitolul 16

Infracţiuni contra liniştii publice

Secţiunea 1

Infracţiuni contra ordinii publice

Art. § 255. Grupul infracţional organizat

(1) Deţinerea calităţii de membru al unei organizaţii permanente formate din trei sau mai multe persoane care îşi împart o serie de sarcini între ele, care a fost constituită cu intenţia de a săvârşi infracţiuni de gradul al doilea, pentru care este prevăzută o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puţin trei ani sau infracţiuni de gradul întâi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la doisprezece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015].

(2) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate impune şi o amendă, cu titlu de pedeapsă suplimentară, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 256. Constituirea unui grup infracţional organizat

(1) Constituirea sau conducerea unui grup infracţional organizat sau recrutarea de membri pentru un asemenea grup se pedepseşte cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani.

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate impune şi o amendă, cu titlu de pedeapsă suplimentară, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 257. Acţiunea arbitrară

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 258. Trecerea ilegală a frontierei de stat sau a liniei de frontieră temporară a Republicii Estonia

Trecerea ilegală a frontierei de stat sau a liniei de frontieră temporară a Republicii Estonia, chiar dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute la articolul 2374 din prezentul Cod, dacă se comite:

1) prin ignorarea unui semnal de oprire sau a unui ordin dat de un poliţist de frontieră;

2) de către un grup; sau

3) cu un mijloc de transport printr-un loc nedestinat trecerii;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 259. Înlesnirea trecerii ilegale, de către străini, a frontierei de stat sau a liniei de frontieră temporară a Republicii Estonia

(1) Înlesnirea trecerii ilegale, de către un cetăţean străin, a frontierei de stat sau a liniei de frontieră temporară a Republicii Estonia se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă este săvârşită prin punerea sau lăsarea străinului într-o situaţie de natură să îi pună în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la şapte ani.

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 17.12.2015, 3 - intrat în vigoare la 27.12.2015]

Art. § 2591. Facilitarea şederii ilegale în Estonia

(1) Înlesnirea şederii ilegale în Estonia a unui străin, în schimbul unor foloase patrimoniale, chiar dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute la articolele 133, 1331, 175, 259 sau 2601 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 17.12.2015, 3 - intrat în vigoare la 27.12.2015]

Art. § 260. Şederea ilegală în Estonia a unui cetăţean străin

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2601. Încadrarea în muncă a unui străin care locuieşte în Estonia fără forme legale

(1) Oferirea, de către un angajator, a unui loc de muncă unui cetăţean străin care locuieşte în Estonia fără forme legale, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute la articolele 133, 1331 sau 175 din prezentul Cod şi dacă:

[RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

1) fapta este săvârşită în mod sistematic;

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

2) se oferă loc de muncă la trei sau mai mulţi străini aflaţi într-o astfel de situaţie;

3) se oferă loc de muncă unui străin care nu este major;

4) se oferă loc de muncă unui străin care a căzut victimă unei infracţiuni legate de traficul de fiinţe umane; sau

5) astfel este pusă în pericol viaţa sau sănătatea străinului sau acesta este supus unor tratamente inumane sau degradante;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 30.06.2011, 1 - intrat în vigoare la 20.07.2011]

Art. § 261. Neîndeplinirea îndatoririlor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Neîndeplinirea, de către o persoană, a îndatoririlor care îi revin sau nenotificarea imposibilităţii îndeplinirii unei anumite obligaţii se pedepseşte cu amendă de până la 100 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Dacă este săvârşită în contextul unei stări de război, fapta se pedepseşte cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (3) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra ordinii publice

Art. § 262. Încălcarea ordinii publice

(1) Încălcarea normelor generale de conduită în locuri publice se pedepseşte cu amendă de până la o sută de unităţi-amendă sau cu închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 263. Încălcarea ordinii publice în formă agravată

(1) Încălcarea normelor generale de conduită în locuri publice, dacă fapta a fost comisă:

1) prin întrebuinţarea de violenţe; sau

2) sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă sau a unor substanţe sau dispozitive explozive;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 264. Cruzimea faţă de animale

(1) Comiterea unui act interzis asupra unor animale:

1) [abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

2) într-un loc public; sau

3) prin cruzimi;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 2641. Încălcarea cerinţelor privind adunările publice

Încălcarea cerinţelor stabilite cu privire la adunările publice se pedepseşte cu amendă de până la 200 de unităţi-amendă. [RT I, 13.03.2014, 4 - intrat în vigoare la 01.07.2014]

Art. § 265. Tulburarea ordinii publice prin adunări neautorizate

(1) Organizarea unei adunări publice neautorizate sau instigarea la participarea la o astfel de adunare se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 266. Pătrunderea ilegală şi refuzul de a se supune somaţiei de a pleca

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Pătrunderea ilegală într-o clădire, o incintă, un vehicul sau o zonă împrejmuită, fără acordul proprietarului sau refuzul nejustificat de a se supune somaţiei proprietarului de a părăsi locul respectiv se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Dacă aceeaşi faptă este săvârşită:

1) prin pătrunderea într-un spaţiu de locuit;

2) prin întrebuinţarea de violenţe;

3) prin pătrunderea ilegală pe un teritoriu, într-o clădire sau incintă care beneficiază de imunitate diplomatică; sau

4) în scopul ocupării unei zone, clădiri sau incinte sau al tulburării ocupării obişnuite acestora;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 267. Refuzul de a se supune somaţiei de a părăsi o clădire, o incintă, un vehicul sau o zonă împrejmuită, proprietate a altuia

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 268. Oferirea oportunităţii de a se implica în activităţi ilegale

(1) Punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru consumul ilicit de stupefiante sau substanţe psihotrope sau pentru organizarea de jocuri de noroc ilicite se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate impune şi o amendă, cu titlu de pedeapsă suplimentară, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2681. Complicitate la prostituţie

[Abrogat - RT I, 04.04.2012, 1 - intrat în vigoare la 14.04.2012]

Art. § 269. Lansarea ilegală a semnalului luminos prin rachetă de culoare roşie

Lansarea ilegală a unui semnal luminos prin rachetă de culoare roşie se pedepseşte cu o amendă de până la o sută de unităţi-amendă sau cu închisoare.

Art. § 270. Recuperarea neautorizată a unei nave scufundate, proprietate a altuia

(1) Recuperarea unei nave scufundate aparţinând altuia din apele teritoriale sau din zona economică exclusivă a Estoniei, fără a fi obţinut în prealabil o aprobare în acest scop de la autoritatea de stat competentă, se pedepseşte cu amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 271. Încălcarea procedurii privind utilizarea pavilionului naţional

(1) Nerespectarea cerinţelor privind arborarea pavilionului eston, utilizarea acestuia sau a combinaţiei de culori de pe drapel sau utilizarea drapelului Estoniei ca marcă sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de până la o sută de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 960 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 272. Arborarea ilegală a pavilionului naţional al Republicii Estonia la bordul unei nave

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 273. Nerespectarea obligaţiei de a arbora pavilionul naţional al Republicii Estonia la bordul unei nave

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni contra exerciţiului autorităţii de stat

Subsecţiunea 1

Infracţiuni contra organelor care exercită autoritatea de stat

Art. § 274. Actele de violenţă săvârşite împotriva organelor care exercită autoritatea de stat

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, aflate în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă fapta este comisă:

1) în scopul de a constrânge organele care exercită autoritatea de stat să comită un act ilegal;

2) de către un grup;

3) în mod repetat;

4) cu folosirea sau sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din prezentul articolul, comise de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 275. Insultarea organelor care exercită autoritatea de stat

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Insultarea organelor care exercită autoritatea de stat aflate în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2751. Calomnierea organelor care exercită autoritatea de stat

(1) Calomnierea organelor care exercită autoritatea de stat aflate în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 276. Refuzul de a se supune unei somaţii a organelor care exercită autoritatea de stat

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 277. Portul ilegal al uniformei sau al semnelor distinctive ale unei autorităţi publice

(1) Portul ilegal al uniformei sau al semnelor distinctive ale unei autorităţi publice se sancţionează cu amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea unui bun care a constituit obiectul material al săvârşirii infracţiunii prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Art. § 278. Apeluri false la numărul de urgenţă

(1) Efectuarea, cu bună ştiinţă, de apeluri false la numărul de urgenţă pentru a solicita intervenţia echipajelor de salvare, a poliţiei, a ambulanţei sau a oricăror servicii de intervenţii pentru situaţii de urgenţă sau solicitarea, cu bună ştiinţă, a intervenţiei unui vehicul cu un echipaj de intervenţie se pedepseşte cu amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 279. Împiedicarea exercitării supravegherii statale

(1) Obstrucţionarea exercitării supravegherii statale se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 16.000 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Subsecţiunea 2

Infracţiuni legate de date

Art. § 280. Comunicarea de informaţii false

(1) Comunicarea, cu bună ştiinţă, de informaţii false unei autorităţi administrative se sancţionează cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Dacă este săvârşită în scopul obţinerii unor documente oficiale sau a unor drepturi sau pentru a beneficia de scutirea de anumite obligaţii şi dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la articolele 209-213 din prezentul Cod, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 281. Declararea de date incorecte la oficiul stării civile, Registrul central eston al valorilor mobiliare, registrul regimurilor matrimoniale, birouri notariale sau birouri ale executorilor judecătoreşti

(1) Declararea de date incorecte la Oficiul Registrului Comerţului, registrul asociaţiilor non-profit şi al fundaţiilor, Registrul Naval, Registrul creanţelor comerciale, Registrul central eston al valorilor mobiliare, Registrul regimurilor matrimoniale, Cartea Funciară, birouri notariale sau birouri ale executorilor judecătoreşti, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 282. Nedeclararea unei naşteri sau a unui deces

Nedeclararea unei naşteri sau a unui deces la oficiul stării civile, în termenul prevăzut de lege în acest scop, se pedepseşte cu amendă de până la o sută de unităţi-amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 283 - Art. § 287.

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 1

Infracţiuni de serviciu

Secţiunea 1

Abuzul de funcţie

Art. § 288. Definiţia funcţionarului

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(1) În sensul Părţii Speciale a prezentului Cod, „funcţionarul” este persoana fizică ce deţine o funcţie oficială în virtutea căreia exercită, permanent sau temporar, atribuţii cu caracter public, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii, funcţionarul putându-şi desfăşura activitatea ca angajat cu contract de muncă, în regim de profesie liberală sau pe bază de contract, fiind învestit în funcţie prin numire sau prin alegere.

[RT I, 05.07.2013, 2 - intrat în vigoare la 15.07.2013]

(2) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) În sensul infracţiunilor specificate în cuprinsul articolelor 293-2981 din prezentul Cod, prin „funcţionar” se înţelege şi un funcţionar străin. Un funcţionar străin este o persoană fizică, aleasă sau numită, care exercită atribuţiile specifice puterii legislative, executive sau judecătoreşti într-un alt stat sau în cadrul unei unităţi administrative de orice rang sau care exercită funcţii de drept public pentru un alt stat, unităţile administrative, instituţiile sau întreprinderile publice ale acestuia, precum şi un funcţionar public sau un reprezentant al unei organizaţii internaţionale de drept public, inclusiv un membru al unei instanţe sau al unui organism reprezentativ internaţional.

[RT I 2008, 33, 200 - intrat în vigoare la 28.07.2008]

(4) Fapta de abuz de funcţie săvârşită de către un funcţionar al unui stat străin se referă inclusiv la acţiuni sau omisiuni care presupun folosirea influenţei ori autorităţii, indiferent dacă actul respectiv este de competenţa funcţionarului.

[RT I 2008, 33, 200 - intrat în vigoare la 28.07.2008]

Art. § 289. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 290. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 2901. Tortura

(1) Fapta funcţionarului sau a altei persoane care acţionează la instigarea sau cu consimţământul acestuia de a provoca unei persoane, fără motive legale întemeiate, puternice suferinţe fizice sau psihice, în scopul obţinerii de la această persoană sau de la o terţă persoană de informaţii sau declaraţii, al pedepsirii, intimidării, constrângerii sau discriminării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la şapte ani.

(2) Dacă a fost săvârşită:

1) împotriva a două sau mai multe persoane; sau

2) împotriva unei persoane care nu a împlinit încă vârsta de optsprezece ani; sau

3) de către un grup;

fapta se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 291. Abuzul de funcţie

Fapta unui funcţionar de a folosi ilegal o armă, un echipament special sau forţa fizică se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la cinci ani.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 2911. Exercitarea ilegală a supravegherii statale

Luarea cu bună ştiinţă a unei decizii ilegale sau îndeplinirea unui act ilegal, precum şi neluarea cu bună ştiinţă a unei decizii sau neîndeplinirea unui act de către un funcţionar care exercită atribuţii de supraveghere statală sau atribuţii de supraveghere conferite prin lege unei administraţii locale, dacă acest lucru are drept urmare prejudicii patrimoniale considerabile sau alte consecinţe grave pentru o altă persoană, cu excepţia statului sau a administraţiei locale, se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 292. Nerespectarea cerinţelor referitoare la întreţinerea bazelor de date

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Încălcarea obligaţiei de integritate

Art. § 293. Acceptarea de beneficii

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 294. Luarea de mită

(1) Fapta funcţionarului care pretinde, pentru sine sau pentru altul sau acceptă promisiunea unor bani sau alte foloase, în schimbul folosirii influenţei pe care o are, în virtutea funcţiei pe care o ocupă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă este săvârşită:

1) de cel puţin două ori;

2) prin pretinderea de bani sau alte foloase;

3) de către un grup; sau

4) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu la zece ani.

(3) Dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol se pedepsesc cu amendă.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 295. Înlesnirea primirii de beneficii

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

Art. § 296. Înlesnirea mitei

(1) Înlesnirea primirii mitei se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 297. Oferirea de beneficii

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 298. Darea de mită

(1) Oferirea sau promiterea de bani ori alte foloase se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de cel puţin două ori;

2) de către un grup; sau

3) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 2981. Traficul de influenţă

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bunuri sau alte foloase, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar, în scopul obţinerii unor avantaje inegale şi nejustificate, din perspectiva interesului public, pentru persoana care oferă foloasele sau terţe părţi, precum şi promisiunea de oferire de foloase în acelaşi scop, se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2006, 21, 160 - intrat în vigoare la 25.05.2006]

Art. § 299. Contrafacerea sau falsificarea unor înscrisuri de către funcţionari

1) Falsificarea unui înscris oficial sau emiterea unui document falsificat de către un funcţionar se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

2) [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 300. Nerespectarea cerinţelor referitoare la achiziţiile publice

(1) Nerespectarea cerinţelor privind procedurile de achiziţii publice cu intenţia de a oferi un avantaj uneia din părţile implicate în procedură, precum şi încheierea unui contract de achiziţii fără a fi organizat o procedură de achiziţii publice, conform legii, cu intenţia de a oferi un avantaj, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă valoarea achiziţiei publice sau valoarea contractului de achiziţii încheiat este deosebit de mare, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3001. Încălcarea restricţiilor procedurale

(1) Încălcarea cu bună ştiinţă şi în mare măsură a unei restricţii procedurale impuse de legislaţia în materie de combatere a corupţiei se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(2) Dacă este săvârşită la o scară deosebit de largă, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3002. Încheierea cu bună ştiinţă de către un notar a unui act notarial ilegal

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 301. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul articolelor 293-299 din prezentul Cod.

Capitolul 18

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

Secţiunea 1

Obstrucţionarea justiţiei

Art. § 302. Influenţarea actului de justiţie prin vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva unui magistrat, judecător neprofesionist, investigator preliminar, procuror, reprezentant al părţilor implicate în proces, practician în insolvenţă, expert, interpret sau traducător sau alt participant la actul de înfăptuire a justiţiei, cu intenţia de a îl/o determina să acţioneze împotriva intereselor justiţiei sau în scop de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la patru până la doisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 303. Influenţarea actului de justiţie

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Săvârşirea unui act de violenţă împotriva unei persoane care participă la actul de justiţie sau influenţarea în orice alt mod a unei astfel de persoane cu intenţia de a îl/o determina să acţioneze împotriva intereselor justiţiei sau în scop de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 304. Deteriorarea sau distrugerea unor bunuri din patrimoniul unui magistrat, judecător neprofesionist, investigator preliminar, procuror, avocat al apărării, reprezentant al victimelor sau al apropiaţilor acestora

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 305. Sfidarea instanţei

(1) Insultarea instanţei sau a unui magistrat sau judecător neprofesionist în legătură cu participarea la actul de justiţie se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 Euro.

Art. § 3051. Defăimarea instanţei

(1) Defăimarea instanţei sau a unui magistrat sau judecător neprofesionist în legătură cu participarea la actul de justiţie se pedepseşte cu amendă sau cu până la doi ani de închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 306. Tăinuirea

(1) Fapta unei alte persoane decât făptuitorul unei infracţiuni de gradul întâi care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte penale, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Tăinuirea săvârşită de un părinte, copil, părinte adoptiv, copil adoptat, frate, soră, bunic, nepot, soţ/soţie sau o rudă a făptuitorului nu se pedepseşte.

Art. § 307. Nedenunţarea

(1) Fapta de a nu denunţa săvârşirea de către o altă persoană a unei infracţiuni de gradul întâi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(11) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Nedenunţarea unei infracţiuni de gradul întâi săvârşită de un părinte, copil, părinte adoptiv, copil adoptat, frate, soră, bunic, nepot, soţ/soţie sau de o rudă a făptuitorului nu se pedepseşte.

[RT I 2003, 83, 557 - intrat în vigoare la 01.01.2004]

Art. § 308. Nerespectarea cerinţelor referitoare la păstrarea în siguranţă a activelor înregistrate

(1) Fapta persoanei responsabile cu păstrarea de a utiliza sau dispune, fără acordul titularului de drept, de active înregistrate, în scopul susţinerii unei acţiuni civile, al motivării în drept a acţiunii, al unei proceduri de executare, al confiscării, aplicării unei amenzi sau sancţiuni pecuniare, în limita valorii activelor sau al obţinerii unor cheltuieli de judecată, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 06.01.2016, 5 - intrat în vigoare la 01.01.2017]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 309. Obstrucţionarea unui agent de securitate al instanţei de judecată

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni contra drepturilor persoanei în cadrul procedurilor preliminare, extrajudiciare sau judiciare

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 310. Aducerea de acuzaţii false

Fapta unui procuror de a aduce acuzaţii false unei persoane nevinovate, de a încheia o înţelegere în cadrul unei învoieli sau emiterea, cu bună ştiinţă, a unei dispoziţii ilegale privind administrarea unui tratament psihiatric coercitiv se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 311. Luarea cu bună ştiinţă, de către un judecător, a unei hotărâri ilegale

Fapta unui judecător de a lua, cu bună ştiinţă, o hotărâre ilegală se pedepseşte cu închisoare de la cinci până la zece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3111. Luarea cu bună ştiinţă, de către un judecător asistent sau referent, a unei hotărâri ilegale

[RT I, 21.06.2014, 8 - intrat în vigoare la 01.07.2014]

Fapta unui judecător asistent sau referent de a lua, cu bună ştiinţă, o hotărâre ilegală se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 21.06.2014, 8 - intrat în vigoare la 01.07.2014]

Art. § 3112. Luarea, cu bună ştiinţă, a unei hotărâri ilegale în cadrul unei proceduri de judecare a unei infracţiuni minore

Fapta unui funcţionar sau a unui angajat al unui organism care îndeplineşte proceduri extrajudiciare de a lua, cu bună ştiinţă, o decizie ilegală în cadrul unei proceduri de judecare a unei infracţiuni minore se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3113. Clasarea ilegală, cu bună ştiinţă, a unui dosar având ca obiect o infracţiune minoră şi retragerea acuzaţiilor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Fapta unui funcţionar sau a unui angajat al unui organism care îndeplineşte proceduri extrajudiciare de a clasa ilegal, cu bună ştiinţă, un dosar având ca obiect o infracţiune minoră, precum şi fapta unui procuror sau organ de cercetare de a dispune, ilegal şi cu bună ştiinţă, încetarea urmăririi penale sau emiterea de către procuror, în mod ilegal şi cu bună ştiinţă, a unei rezoluţii de încetare a urmăririi penale sau de retragere a acuzaţiilor, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 312. Luarea în mod ilegal a interogatoriului

Constrângerea de către organul de cercetare sau de către procuror a unei persoane, prin întrebuinţare de violenţe, să declare ca martor, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la articolul 2901 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 313. Luarea în mod ilegal a unor măsuri vizând asigurarea desfăşurării procedurilor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Arestarea, reţinerea sau detenţia sau impunerea, cu bună ştiinţă şi fără un temei legal, a prezenţei obligatorii se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 314. Percheziţia sau evacuarea ilegală

(1) Percheziţia sau evacuarea ilegală dintr-o locuinţă se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 315. Activităţile ilegale de supraveghere şi colectare de informaţii sub acoperire

(1) Activităţile ilegale de supraveghere şi colectare de informaţii sub acoperire, tăinuirea sau distrugerea informaţiilor colectate în cadrul activităţilor de supraveghere sau sub acoperire, dacă sunt desfăşurate de către o persoană care are, potrivit legii, dreptul de a desfăşura activităţi de supraveghere sau colectare de informaţii sub acoperire, se pedepsesc cu Aceleaşi fapte, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 316. Sustragerea sau fabricarea de probe în mod fraudulos

(1) Sustragerea sau fabricarea de probe, în scopul de a împiedica stabilirea existenţei sau a inexistenţei unei fapte care să poată fi calificată drept infracţiune şi pedepsită potrivit legii sau a oricăror altor fapte referitoare la obiectul probei, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3161. Compromiterea intereselor justiţiei prin divulgarea de informaţii privind procedurile preliminare în materie penală şi procedurile de supraveghere

(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind procedurile preliminare în materie penală şi procedurile de supraveghere în scopul de a preveni sau combate o infracţiune, de către o persoană care a luat cunoştinţă de informaţiile respective în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, care duce la imposibilitatea sau complicarea sarcinii de a stabili existenţa sau inexistenţa unei fapte care să poată fi calificată drept infracţiune şi pedepsită potrivit legii sau a oricăror altor fapte referitoare la obiectul probei sau atingerea scopului activităţilor de supraveghere, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3162. Clasificarea informaţiilor fără un temei juridic şi clasificarea informaţiilor ca secret de stat şi informaţii clasificate ale unui stat străin, pe baza unui temei juridic incorect şi folosind un nivel sau termen incorect pentru clasificare

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 317. Împiedicarea înfăţişării în instanţă a unei părţi în proces, a unui martor, a unei victime, a unui expert, traducător sau interpret

(1) Fapta de a împiedica, cu bună ştiinţă, o parte în proces, un martor, expert, translator sau interpret să se înfăţişeze în instanţă în faza preliminară sau în legătură cu procedurile judiciare, precum şi influenţarea în acelaşi sens, cu bună ştiinţă, a persoanelor specificate se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 318. Refuzul martorului, victimei, traducătorului şi interpretului de a-şi îndeplini obligaţia

Refuzul nejustificat al victimei sau martorului de a depune mărturie în cadrul un proces penal, civil sau administrativ sau refuzul nejustificat al traducătorului sau interpretului de a-şi îndeplini obligaţia se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2006, 7, 42 - intrat în vigoare la 04.02.2006]

Art. § 319. Acuzaţiile false

(1) Aducerea, cu bună ştiinţă, de acuzaţii false privind săvârşirea unei infracţiuni, de către o altă persoană se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă este săvârşită prin fabricarea de probe, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I 2010, 8, 34 - intrat în vigoare la 27.02.2010]

Art. § 320. Mărturie mincinoasă şi sperjur

(1) Fapta victimei sau a martorului care, într-o cauză penală, civilă sau administrativă, face, cu bună ştiinţă, afirmaţii mincinoase sau fapta unei părţi într-un proces care face, cu bună ştiinţă, declaraţii mincinoase sub prestare de jurământ sau prezintă instanţei, cu bună ştiinţă şi aflându-se sub jurământ, un inventar de bunuri sau un calcul incorect privind anumite venituri sau cheltuieli se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 23.02.2011, 1 - intrat în vigoare la 01.09.2011]

(2) Dacă este săvârşită prin fabricarea de probe, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

Art. § 321. Fals în raportul de expertiză întocmit de un expert sau fals în traducere şi interpretare săvârşit de traducător sau interpret

(1) Fapta expertului de a prezenta, cu bună ştiinţă, concluzii false în raportul de expertiză sau fapta traducătorului sau interpretului de a efectua, cu bună ştiinţă, o traducere scrisă sau orală inexactă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă este săvârşită prin fabricarea de probe, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

Art. § 322. Determinarea prin constrângere a unei persoane să dea declaraţii mincinoase, să prezinte concluzii false într-un raport de expertiză sau să efectueze o traducere scrisă sau orală inexactă

(1) Fapta de a determina o persoană, prin constrângere, să dea declaraţii mincinoase, să prezinte concluzii false într-un raport de expertiză sau să efectueze o traducere scrisă sau orală inexactă, dacă este comisă prin întrebuinţarea de violenţe, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la patru ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 323. Acte de violenţă împotriva persoanelor implicate în actul de justiţie

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Săvârşirea de acte de violenţă împotriva unei persoane suspecte, învinuite, achitate sau condamnate sau a martorilor sau victimelor, cu intenţia de a o împiedica să îşi exercite atribuţiile sau să îşi exercite drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale sau de a se răzbuna pentru ajutorul dat justiţiei în cadrul procedurilor penale, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3231. Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni privind executarea pedepsei

Art. § 324. Supunerea la rele tratamente

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reţinere, deţinere ori arest sau custodie în vederea dezintoxicării sau discriminarea unei astfel de persoane sau restricţionarea ilegală a drepturilor acesteia de către un funcţionar al unei unităţi de detenţie care comite un abuz în serviciu, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la articolul 2901 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 325. Introducerea ilicită a unei substanţe sau a unui obiect într-o unitate de detenţie

(1) Introducerea într-o unitate de detenţie a unei substanţe sau a unui obiect interzis pentru un deţinut sau o persoană reţinută sau arestată se pedepseşte cu o amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 – intrare în vigoare 01.01.2015]

(3) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea substanţei sau a obiectului care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute în cuprinsul prezentului articol.

Art. § 326. Eliberarea ilegală a deţinuţilor sau a persoanelor aflate în detenţie sau custodie

Eliberarea ilegală a unui deţinut sau a unei persoane aflate în detenţie sau custodie dintr-o unitate de detenţie de către un funcţionar angajat în cadrul unităţii de detenţie sau orice altă persoană care ar fi trebuit să împiedice evadarea deţinutului din unitatea de detenţie se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 327. Răzvrătirea în închisoare

(1) Organizarea de activităţi nepermise de regulamentul de ordine interioară într-o unitate de detenţie sau participarea la astfel de activităţi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă este săvârşită sub ameninţarea folosirii unei arme sau a oricărui alt obiect pe post de armă sau a unor substanţe sau dispozitive explozive, fapta se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(3) Dacă se soldează cu:

1) vătămarea corporală gravă a unei persoane; sau

2) decesul unei persoane;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la şase la cincisprezece ani.

Art. § 328. Evadarea deţinuţilor sau a persoanelor aflate în detenţie sau custodie

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Evadarea unui deţinut sau a unei persoane aflate în detenţie sau custodie se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 329. Sustragerea de la executarea pedepsei

Sustragerea, cu bună ştiinţă, de la executarea unei pedepse cu închisoarea sau de la reluarea ispăşirii unei condamnări de către un deţinut căruia i s-a permis să părăsească unitatea de detenţie, precum şi de la executarea unei pedepse suplimentare dispuse în temeiul articolelor 49, 491, 50, 51, 52 sau 522 din prezentul Cod, care au fost aplicate pentru o infracţiune şi puse în executare, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 330. Fabricarea, achiziţionarea, posesia sau consumul, fără prescripţie medicală, al unor băuturi alcoolice sau alte substanţe care conţin alcool de către un deţinut sau o persoană aflată în detenţie sau custodie

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 331. Prepararea, achiziţionarea sau posesia de stupefiante sau substanţe psihotrope de către un deţinut sau o persoană aflată în detenţie sau custodie şi consumul de către un deţinut sau o persoană aflată în detenţie sau custodie de astfel de droguri sau substanţe, fără prescripţie medicală

Fapta deţinutului sau persoanei aflate în detenţie sau custodie de a prepara, obţine sau deţine stupefiante sau substanţe psihotrope sau de a consuma astfel de droguri sau substanţe, fără prescripţie medicală, este pedepsită cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2003, 83, 557 - intrat în vigoare la 01.01.2004]

Secţiunea a 4-a

Infracţiuni privind punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti

[RT I 2005, 39, 308 - intrat în vigoare la 01.01.2006]

Art. § 3311. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti

(1) Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-o cauză civilă, prin care o persoană este obligată să predea un copil sau un lucru, să efectueze un act care nu poate fi înlocuit sau să se abţină de la a efectua un astfel de act, dacă persoana a fost sancţionată cu o amendă, plata de penalităţi sau cu pedeapsa închisorii în cadrul unei proceduri de executare, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3312. Încălcarea unui ordin de restricţie

Încălcarea unui ordin de restricţie sau a unei alte măsuri vizând protejarea drepturilor personale dispuse printr-o hotărâre judecătorească, dacă prin aceasta se pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau patrimoniul unor persoane, precum şi încălcarea repetată a unui ordin de restricţie sau a unei alte măsuri vizând protejarea drepturilor personalităţii se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2009, 59, 388 - intrat în vigoare la 20.12.2009]

Art. § 3313. Confiscarea şi vânzarea ilegală şi cu bună ştiinţă a unui bun patrimonial de către un executor judecătoresc

(1) Fapta executorului judecătoresc de a confisca şi vinde ilegal un bun sau o mare parte a acestuia, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă se cauzează un prejudiciu material considerabil, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3314. Încălcarea cerinţelor privind supravegherea şi a obligaţiilor legate de supravegherea comportamentului după ispăşirea pedepsei

Încălcarea intenţionată a cerinţelor privind supravegherea sau a obligaţiilor impuse în legătură cu supravegherea comportamentului, de către o persoană supusă unei perioade de probă, după ispăşirea pedepsei, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I 2009, 39, 261 - intrat în vigoare la 24.07.2009]

Capitolul 19

Infracţiuni de fals

Secţiunea 1

Falsificarea de instrumente de plată, timbre sau marcaje

Art. § 332. Instrumentele de plată, timbrele sau marcajele aparţinând altor state

Dispoziţiile acestui articol se aplică şi falsificării de bani, carduri bancare şi alte instrumente de plată, valori, timbre fiscale şi marcaje privind puritatea unor metale folosite în alte state.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 333. Falsificarea de instrumente de plată sau titluri de credit

(1) Falsificarea de carduri bancare sau orice alte instrumente de plată, inclusiv de monedă electronică sau valori mobiliare, în scopul de a le folosi, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni prevăzute la articolul 3331 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2010, 11, 54 - intrat în vigoare la 28.03.2010]

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de cel puţin două ori; sau

2) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la unu până la şase ani.

(3) Aceeaşi faptă, comisă de o persoană juridică se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrare în vigoare 01.01.2015]

(5) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 3331. Falsificarea de instrumente monetare

(1) Falsificarea de instrumente monetare cu intenţia de a le utiliza se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la opt ani.

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, indiferent dacă:

1) obiectul faptei îl constituie un instrument monetar aflat în circulaţie sau o monedă care nu a fost încă pusă în circulaţie, dacă urmează să fie pusă oficial în circulaţie pentru a fi folosită ca mijloc legal de plată;

2) falsificarea este efectuată prin mijloace sau instrumente legale sau ilegale, însă cu încălcarea drepturilor sau a condiţiilor în care autorităţile competente pot emite monedă.

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 334. Gestionarea instrumentelor de plată sau a titlurilor de valoare falsificate

[RT I 2010, 11, 54 - intrat în vigoare la 28.03.2010]

(1) Utilizarea, schimbul, furnizarea şi punerea în circulaţie, în orice alt mod, a unor monede falsificate, precum şi obţinerea, deţinerea, importul şi exportul sau manipularea acestora, în orice alt mod, în vederea punerii în circulaţie şi utilizarea de carduri bancare falsificate sau alte instrumente de plată sau titluri de valoare se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2010, 11, 54 - intrat în vigoare la 28.03.2010]

(2) Dacă este săvârşită:

1) de cel puţin două ori; sau

2) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică falsificării de monede, indiferent dacă:

1) obiectul faptei îl constituie o monedă cu valoare circulatorie sau o monedă care nu a fost încă pusă în circulaţie, dacă urmează să fie pusă oficial în circulaţie pentru a fi folosită ca mijloc legal de plată;

2) falsificarea este efectuată prin mijloace sau instrumente legale sau ilegale, însă cu încălcarea drepturilor sau a condiţiilor în care autorităţile competente pot emite monedă. [RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(6) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 3341. Refuzul de a preda monede falsificate

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(1) Fapta managerilor sau a angajaţilor unor instituţii de credit sau filiale ale unor instituţii financiare străine înscrise la Registrul Comerţului din Estonia şi ai instituţiilor financiare specificate în cuprinsul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului sau ai altor instituţii care desfăşoară activităţi care implică lucrul cu valută, de a refuza predarea către organele de ordine sau poliţia de frontieră a unor monede falsificate se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 6.400 de euro.

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

Art. § 3342. Medaliile şi jetoanele similare monedelor euro

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(1) Fabricarea de medalii sau jetoane având caracteristici vizuale, dimensiuni şi proprietăţi metalice similare celor ale monedei euro, descrise în cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului privind medaliile şi jetoanele similare monedelor euro (Monitorul Oficial L 373, 21.12.2004, pag. 1-6) în scopuri comerciale sau vânzarea, importul sau distribuirea de astfel de medalii sau jetoane, se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 20.000 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

(3) Organele de ordine, poliţia de frontieră sau o instanţă pot dispune confiscarea unui bun care a constituit obiectul material direct al săvârşirii unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 3343. Neverificarea autenticităţii şi a stării bancnotelor şi a monedelor euro

(1) Fapta managerilor sau a angajaţilor unor instituţii de credit sau filiale ale unor instituţii financiare străine înscrise la Registrul Comerţului din Estonia şi ai instituţiilor financiare specificate în cuprinsul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului sau ai altor instituţii care desfăşoară activităţi care implică lucrul cu valută, de a nu verifica autenticitatea şi starea bancnotelor sau monedelor euro se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 6.400 de euro.

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

Art. § 335. Falsificarea de timbre fiscale

(1) Falsificarea, în vederea punerii în circulaţie, de timbre de accize, mărci, autocolante, semne cu agrafă, viniete superimprimate sau marcaje speciale, cu excepţia efectelor poştale sau imprimarea acestora, prevăzută la articolul 338 din prezentul Cod, care urmează să fie aplicate pe un articol supus impozitării sau pe ambalajul acestuia ca dovadă că s-a achitat taxa se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită de:

1) de cel puţin două ori; sau

2) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 336. Utilizarea şi punerea în circulaţie a unor timbre fiscale falsificate

(1) Utilizarea, transferarea sau punerea în circulaţie, în orice alt mod, a unor timbre fiscale falsificate se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită pe scară largă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 5.000 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (3) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

Art. § 337. Falsificarea de efecte poştale folosite pentru plată sau amprente ale acestora

(1) Falsificarea, în vederea utilizării, a unui timbru poştal, inclusiv timbre poştale scoase din circulaţie sau care nu sunt utilizate, a unui cupon de răspuns internaţional, a amprentei unei maşini de francat sau a amprentei de francare realizate cu o presă de tipărit se pedepseşte cu amendă de până la 200 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

(3) Tentativa la infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 338. Punerea în circulaţie a unor timbre poştale sau amprente ale acestora falsificate

(1) Utilizarea, schimbul, transferul sau punerea în circulaţie, în orice alt mod, a unor timbre fiscale falsificate, inclusiv timbre poştale scoase din circulaţie sau care nu sunt utilizate, a unui cupon de răspuns internaţional, a amprentei unei maşini de francat sau a amprentei de francare realizate cu o presă de tipărit se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi- amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

(3) Tentativa la infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 339. Falsificarea de marcaje privind puritatea unor metale şi utilizarea unor astfel de marcaje falsificate

(1) Falsificarea de marcaje privind puritatea unor metale sau utilizarea lor pe un material care nu corespunde mărcii, cu intenţia de a pune în circulaţie astfel de produse se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Dacă este săvârşită pe scară largă, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alineatele (1) şi (3) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 340. Luarea de măsuri pentru pregătirea falsificării de monede, carduri bancare sau alte instrumente de plată, titluri de valoare, timbre fiscale sau marcaje privind puritatea unor metale

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Luarea de măsuri pentru pregătirea falsificării de monede, carduri bancare sau alte instrumente de plată, titluri de valoare, timbre fiscale sau marcaje privind puritatea unor metale, inclusiv achiziţionarea, fabricarea, adaptarea, depozitarea sau transferul de dispozitive, programe pentru calculator, date sau alte echipamente necesare în scopul falsificării, precum şi a hologramelor sau a altor elemente de securitate menite să împiedice falsificarea se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 20.05.2016, 1 - intrat în vigoare la 30.05.2016]

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică indiferent dacă obiectul falsificării pentru care se fac pregătiri îl constituie o monedă cu valoare circulatorie sau o monedă care nu a fost încă pusă în circulaţie, dacă urmează să fie pusă oficial în circulaţie pentru a fi folosită ca mijloc legal de plată.

[RT I 2010, 11, 54 - intrat în vigoare la 28.03.2010]

Art. § 341. Falsificarea de decoraţii onorifice

(1) Falsificarea, în vederea utilizării, a unor decoraţii onorifice ale Republicii Estonia se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 342. Falsificarea de bilete sau cartele de transport

(1) Falsificarea unui bilet sau a unei cartele de transport şi utilizarea sau vânzarea de bilete sau cartele de transport falsificate se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 343. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea unui bun care a constituit obiectul direct al unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Secţiunea a 2-a

Falsificarea sau deteriorarea de documente oficiale

Art. § 344. Falsificarea de documente, sigilii sau formulare tipizate

(1) Falsificarea unui document, sigiliu sau formular tipizat, în baza cărora se pot obţine anumite drepturi sau se poate beneficia de scutirea de anumite obligaţii se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 345. Utilizarea unor documente, sigilii sau formulare tipizate falsificate

(1) Utilizarea cu bună ştiinţă a unui document, sigiliu sau formular tipizat falsificat, cu intenţia de a obţine anumite drepturi sau de a beneficia de scutirea de anumite obligaţii, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 346. Distrugerea, deteriorarea, furtul, reţinerea sau tăinuirea unor documente, sigilii sau ştampile

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Distrugerea, deteriorarea, furtul, reţinerea sau tăinuirea unui document oficial, a unui sigiliu sau a unei ştampile se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 347. Falsificarea de acte de identitate importante

(1) Falsificarea unui act de identitate important se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 348. Obţinerea, utilizarea sau aprobarea utilizării unui act de identitate important falsificat

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Obţinerea, utilizarea sau aprobarea, cu bună ştiinţă, a utilizării unui act de identitate important falsificat se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, comisă de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 349. Utilizarea frauduloasă a unor acte de identitate importante

Utilizarea unui act de identitate important emis pe numele altuia sau acordarea permisiunii pentru utilizarea, de către o altă persoană, a unui act de identitate important emis pe numele său, cu intenţia de a obţine anumite drepturi sau de a beneficia de scutirea de anumite obligaţii, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 350. Document de identitate important

În sensul acestui articol, prin „act de identitate important” se înţelege o carte de identitate simplă, o carte de identitate electronică, un permis de rezidenţă, un paşaport eston, un paşaport diplomatic, un brevet de marinar, un paşaport pentru străini, un titlu de călătorie temporar, un titlu de călătorie eliberat pentru un refugiat, un livret care certifică efectuarea serviciului la bordul unei nave estone, o adeverinţă sau autorizaţie privind revenirea în ţară, un titlu de călătorie emis de un stat străin, un titlu de călătorie emis de o organizaţie internaţională sau un permis de conducere auto.

[RT I, 09.12.2010, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 351. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul articolelor 344-348 din prezentul Cod.

Capitolul 20

Infracţiuni contra mediului înconjurător

Art. § 352. Provocarea riscului de producere a unui incendiu în natură

(1) Provocarea unui risc de producere a unui incendiu sau nerespectarea cerinţelor privind prevenirea izbucnirii şi a propagării unui incendiu într-o pădure sau în orice alt loc din natură se pedepseşte cu amendă de până la două sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 353. Activităţi care pun în pericol flora

(1) Pătrunderea cu un autovehicul într-o zonă naturală sau agricolă, dacă acest lucru este interzis sau este permis doar în baza unei autorizaţii de acces, iar persoana în cauză nu deţine o astfel de autorizaţie sau neluarea de către proprietarii terenurilor a unor măsuri obligatorii în vederea prevenirii sau a combaterii bolilor plantelor sau a dăunătorilor sau a răspândirii buruienilor se pedepseşte cu amendă de până la două sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Dacă astfel se aduc prejudicii grave florei sau se provoacă îmbolnăvirea plantelor sau răspândirea dăunătorilor sau a buruienilor în afara unităţii cadastrale şi se aduc prejudicii serioase florei din afara unităţii cadastrale, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 354. Deteriorarea sau distrugerea unor arbori sau arbuşti

(1) Deteriorarea sau distrugerea unor arbori sau arbuşti prin nerespectarea cerinţelor privind protecţia sau folosinţa pădurilor sau a altor spaţii verzi, în cazul în care fapta are drept urmare un prejudiciu considerabil adus mediului, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) În cazul în care aceeaşi faptă, săvârşită din culpă, are drept urmare o pagubă considerabilă adusă mediului se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 355. Deteriorarea sau distrugerea, din culpă, a unor arbori sau arbuşti

(1) Deteriorarea sau distrugerea, din culpă, a unor arbori sau arbuşti prin nerespectarea cerinţelor privind protecţia sau folosinţa pădurilor sau a altor spaţii verzi, în cazul în care fapta are drept urmare pagube considerabile aduse mediului, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 356. Tăierea ilegală de arbori şi arbuşti

(1) Tăierea ilegală de arbori şi arbuşti, în cazul în care fapta are drept urmare pagube considerabile aduse mediului, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, în cazul în care fapta are drept urmare pagube considerabile aduse mediului, din culpă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 357. Nerespectarea cerinţelor referitoare la asigurarea protecţiei unui obiect aflat într-o arie naturală protejată

(1) Nerespectarea cerinţelor privind utilizarea sau protecţia unui obiect aflat într-o arie naturală protejată, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile obiectului aflat într-o arie naturală protejată, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă prin săvârşirea faptei, din culpă, se aduc stricăciuni considerabile obiectului aflat într-o arie naturală protejată, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 358. Nerespectarea, din neglijenţă, a cerinţelor referitoare la asigurarea protecţiei unui obiect aflat într-o arie naturală protejată

(1) Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor privind utilizarea sau protecţia unui obiect aflat într-o arie naturală protejată, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile obiectului aflat într-o arie naturală protejată, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 359. Deteriorarea fondului peisagistic

(1) Nerespectarea cerinţelor privind protecţia sau folosirea ţărmurilor, a malurilor sau a altor elemente naturale, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile unui ţărm, unui mal sau unui peisaj,

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Dacă prin săvârşirea faptei, din culpă, se aduc stricăciuni considerabile ţărmului, malului sau altor elemente naturale, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 360. Deteriorarea, din neglijenţă, a fondului peisagistic

(1) Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor privind protecţia sau folosirea ţărmurilor, a malurilor sau a altor elemente naturale, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile unui ţărm, unui mal sau unui peisaj, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 361. Degradarea faunei sălbatice

(1) Nerespectarea cerinţelor privind vânarea, capturarea sau alte forme de valorificare a vânatului, a peştilor şi a altor specii de faună sălbatică, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile mediului sau organizarea ilegală a vânării şi capturării vânatului, a peştilor şi a altor specii de faună sălbatică, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2002, 56, 350 - intrat în vigoare la 01.09.2002]

(2) Dacă prin săvârşirea, din culpă, a faptei prevăzute la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol se aduc stricăciuni considerabile mediului, fapta se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 362. Nerespectarea cerinţelor referitoare la transportarea, stocarea sau procesarea produselor naturale

(1) Nerespectarea cerinţelor privind transportarea, stocarea sau procesarea produselor naturale se pedepseşte cu amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 363. Desfăşurarea unei activităţi fără aviz de mediu

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Desfăşurarea unei activităţi fără aviz de mediu, dacă deţinerea unui asemenea aviz este obligatorie, şi nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în aviz, dacă astfel se pune în pericol viaţa şi sănătatea unei persoane sau se generează riscul de aducere de stricăciuni mediului înconjurător, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni considerabile mediului înconjurător, aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 364. Poluarea mediului înconjurător

(1) Eliberarea ilegală de substanţe, energie sau deşeuri în mediul înconjurător sau producerea de zgomote care depăşesc limitele stabilite, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă prin săvârşirea faptei se provoacă o deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(21) Dacă prin săvârşirea faptei se provoacă o deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Fapta prevăzută la alineatele (1), (2) sau (21) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 365. Poluarea mediului înconjurător din culpă

(1) Eliberarea ilegală de substanţe, energie sau deşeuri în mediul înconjurător sau producerea de zgomote care depăşesc limitele stabilite, săvârşite din culpă, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, se pedepseşte cu amendă.

(11) Dacă prin săvârşirea faptei se provoacă o deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(12) Dacă prin săvârşirea faptei se provoacă o deteriorare considerabilă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1), (11) sau (12) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 3651. Încălcarea interdicţiei privind deversarea din nave în mare a unor agenţi poluanţi

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Deversarea sistematică din nave în mare a unor agenţi poluanţi, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la articolul 364 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 3652. Încălcarea, din culpă, a interdicţiei privind deversarea din nave în mare a unor agenţi poluanţi

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Deversarea sistematică din nave în mare a unor agenţi poluanţi, săvârşită din culpă, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute la articolul 365 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 366. Încălcarea procedurii privind utilizarea resurselor naturale sau a procedurii privind întocmirea şi păstrarea unor evidenţe despre poluare

(1) Încălcarea procedurii privind utilizarea resurselor naturale sau a procedurii privind întocmirea şi păstrarea unor evidenţe despre poluare sau nerespectarea cerinţelor privind monitorizarea mediului se pedepseşte cu amendă de până la o sută de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 2.000 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 367. Nerespectarea cerinţelor referitoare la gestionarea produselor chimice şi a deşeurilor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Nerespectarea cerinţelor privind gestionarea produselor chimice şi a deşeurilor, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani. [RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) [Abrogat - RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

(3) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 368. Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor referitoare la gestionarea produselor chimice şi a deşeurilor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor privind gestionarea produselor chimice şi a deşeurilor, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 3681. Nerespectarea cerinţelor referitoare la transportul transfrontalier al deşeurilor

(1) Nerespectarea cerinţelor privind transportul transfrontalier al deşeurilor, dacă sunt mutate cantităţi semnificative de deşeuri, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 3682. Exploatarea unor instalaţii ilegale

(1) Exploatarea unor instalaţii ilegale, care pun în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 3683. Desfăşurarea oricăror activităţi care implică produse care au fost interzise în scopul protejării stratului de ozon

(1) Producerea, importul sau exportul, punerea pe piaţă sau folosirea ilegală a unor produse care au fost interzise în scopul protejării stratului de ozon se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 11.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 21.03.2011]

Art. § 3684. Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor referitoare la transportul transfrontalier al deşeurilor

(1) Nerespectarea cerinţelor privind transportul transfrontalier al deşeurilor, săvârşită din culpă, dacă sunt mutate cantităţi semnificative de deşeuri, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3685. Exploatarea unor instalaţii ilegale, din culpă

(1) Exploatarea unor instalaţii ilegale, care pun în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau care pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante sau părţi ale acestora, săvârşită din culpă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3686. Desfăşurarea, din culpă, a oricăror activităţi care implică produse care au fost interzise în scopul protejării stratului de ozon

(1) Producerea, importul sau exportul, punerea pe piaţă sau folosirea ilegală, din culpă, a unor produse care au fost interzise în scopul protejării stratului de ozon se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 369. Provocarea unei inundaţii, paludificări sau reduceri interzise a volumului de apă

(1) Provocarea unei inundaţii, paludificări sau reduceri interzise a volumului de apă din albia unui curs de apă sau din acvifer, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni semnificative mediului înconjurător, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Dacă prin săvârşirea faptei, din culpă, se aduc stricăciuni semnificative mediului înconjurător, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 370. Provocarea, din culpă, a unei inundaţii, paludificări sau reduceri interzise a volumului de apă

(1) Provocarea, din culpă, a unei inundaţii, paludificări sau reduceri interzise a volumului de apă din albia unui curs de apă sau din acvifer, dacă prin săvârşirea faptei se aduc stricăciuni semnificative mediului înconjurător, se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 371. Deteriorarea bornelor de hotar sau a marcajelor reţelelor geodezice

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 21

Infracţiuni economice

Secţiunea 1

Activităţi economice ilegale

Art. § 372. Activităţi economice desfăşurate fără autorizaţie de funcţionare şi activităţi economice interzise

(1) Fapta de a desfăşura activităţi economice într-un domeniu supus unei interdicţii speciale sau unei interdicţii cu privire la desfăşurarea de activităţi economice aplicate în baza Părţii generale a Legii privind codul activităţilor economice şi activităţi economice fără autorizaţie de funcţionare, într-un domeniu pentru care este obligatorie obţinerea unei astfel de autorizaţii, se pedepseşte cu o amendă de până la trei sute de unităţi-amendă sau cu închisoare.

[RT I, 25.03.2011, 1 - intrat în vigoare la 01.07.2014 (modificat la - RT I, 22.12.2013, 1)]

(2) Dacă este săvârşită:

1) [abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

2) punând în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane; sau

3) într-un domeniu de activitate care vizează servicii de asistenţă medicală, manipularea unor materiale infecţioase, aviaţia, traficul feroviar sau prestarea de servicii de creditare, asigurare sau de natură financiară;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte cu amendă de până la 32.000 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

(4) Dacă este săvârşită de o persoană juridică, fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol se pedepseşte cu amendă.

(5) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea substanţei sau a obiectului care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute în prezentul articol.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3721. Aplicarea extrateritorială a unei legislaţii adoptate de către o ţară terţă şi acţiuni întemeiate pe prevederile acesteia şi necomunicarea efectelor pe care le produce o legislaţie adoptată de către o ţară terţă şi acţiuni întemeiate pe prevederile acesteia, desfăşurate în scopuri economice sau financiare

(1) Implementarea legislaţiei adoptate de către Statele enumerate în cuprinsul Anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului privind protecţia împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o ţară terţă şi desfăşurarea unor acţiuni în baza acesteia sau care decurg din aceasta (M.O. L 309, 29.11.1996, pag. 1-6) şi acţiunile întemeiate pe prevederile acesteia, inclusiv conformarea la cerinţele unor instanţe din afara Statelor membre ale Uniunii Europene sau neîndeplinirea obligaţiei de a aduce la cunoştinţa Comisiei Europene efectele pe care le au legislaţiile Statelor enumerate în Anexa la Regulament sau acţiunile întemeiate pe prevederile acestora asupra intereselor sale economice sau financiare se pedepseşte cu amendă de până la trei sute de unităţi-amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 32.000 de euro.

[RT I 2010, 22, 108 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 373. Încălcarea unei interdicţii privind desfăşurarea unei activităţi comerciale, exercitarea unei anumite profesii sau ocuparea unei anumite funcţii

Încălcarea unei interdicţii privind desfăşurarea unei activităţi comerciale, exercitarea unei anumite profesii sau ocuparea unei anumite funcţii, dacă o asemenea interdicţie a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească şi încălcarea nu întruneşte elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul articolului 329 din prezentul Cod, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 374. Producerea de băuturi alcoolice în mod ilicit

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 375. Manipularea ilegală a băuturilor alcoolice

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Fabricarea, îmbutelierea sau procesarea în cantităţi mari a unor băuturi alcoolice a căror manipulare este interzisă şi comercializarea, stocarea, depozitarea sau livrarea în cantităţi mari de băuturi alcoolice fără timbru de marcaj fiscal sau de băuturi alcoolice a căror manipulare este interzisă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea substanţei care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 376. Încălcarea procedurii privind manipularea produselor din tutun

(1) Comercializarea de produse din tutun ambalate, care nu au timbru de marcaj fiscal sau nu respectă cerinţele sau sunt interzise, precum şi posesia, depozitarea şi distribuirea unor astfel de produse din tutun, în cantităţi mari, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.03.2015, 7 - intrat în vigoare la 01.05.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3761. Scoaterea în mod ilegal a aditivilor din combustibil lichid cu marcaj fiscal şi manipularea combustibilului lichid astfel obţinut

(1) Scoaterea aditivilor folosiţi pentru marcaj fiscal din combustibilul lichid cu marcaj fiscal sau posesia, depozitarea, transferul sau oferirea spre vânzare a combustibilului lichid astfel obţinut, dacă obiectul faptei îl constituie o cantitate mare de combustibil lichid, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea substanţei sau a bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3762. Manipularea ilegală a combustibilului lichid

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Producerea, stocarea, depozitarea în scopuri comerciale de combustibil lichid în cantităţi mari sau comercializarea de combustibil lichid constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa va dispune confiscarea substanţei sau a bunului care a constituit obiectul material direct al uneia din infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui articol.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(4) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni care privesc societăţile comerciale

Art. § 377. Divulgarea şi utilizarea fără drept a unor secrete comerciale

(1) Fapta unei persoane de a divulga sau utiliza un secret comercial care a ajuns la cunoştinţa sa în virtutea exercitării activităţii sale profesionale sau a îndeplinirii atribuţiilor specifice postului, fără acordul titularului de drept, dacă fapta a fost săvârşită în scopuri comerciale sau cu scopul de a cauza un prejudiciu, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 378. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 379. Neprezentarea sau prezentarea incorectă a rezultatelor unui audit statutar sau special

(1) Fapta auditorului autorizat sau a unei persoane care efectuează un audit special de a nu prezenta sau de a prezenta în mod eronat în cuprinsul unui raport constatări importante făcute în timpul auditului statutar sau special se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.11.2010, 1 - intrat în vigoare la 15.11.2010]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 380. Neconvocarea unei adunări a acţionarilor şi a membrilor asociaţiei comerciale

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 381. Prezentarea de informaţii incorecte privind situaţiile financiare sau alte circumstanţe verificabile care privesc societatea

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Fapta fondatorului, a membrului consiliului de administraţie sau a unui organ înlocuitor, a unui organ de supraveghere sau a lichidatorului unei societăţi de a prezenta, cu bună ştiinţă, fondatorilor, acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie, auditorului statutar sau auditorului special al societăţii informaţii esenţiale incorecte privind situaţiile financiare sau alte circumstanţe verificabile care privesc societatea se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3811. Neîndeplinirea obligaţiei privind ţinerea evidenţelor contabile

(1) Nerespectarea, cu bună ştiinţă, a cerinţelor privind ţinerea evidenţelor contabile sau distrugerea, ascunderea sau deteriorarea, cu bună ştiinţă şi în mod ilegal, a unor documente contabile sau neînregistrarea unor informaţii sau înregistrarea de informaţii incorecte în documentele contabile, dacă astfel se diminuează considerabil posibilitatea obţinerii unei prezentări generale a situaţiei financiare a entităţii contabile, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) În situaţia în care o instanţă competentă a declarat falimentul entităţii contabile sau a dispus încheierea procedurii falimentului ca urmare a unei reduceri, aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 382. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 383. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni legate de procedura falimentului şi a executării

Art. § 384. Declanşarea procedurii insolvenţei

(1) Deteriorarea, cu bună ştiinţă, a situaţiei financiare a unui debitor, în ceea ce priveşte datoriile, de către debitorul persoană fizică, reprezentantul său legal, un membru al unui organ de conducere sau un organism înlocuitor al unui debitor persoană juridică, dacă astfel se afectează solvabilitatea sau se determină intrarea în insolvenţă a debitorului, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Fapta prevăzută la (1) de mai sus se sancţionează doar dacă instanţa a declarat falimentul persoanei care a săvârşit fapta sau a debitorului persoană juridică sau a dispus încheierea procedurii falimentului ca urmare a unei reduceri.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3841. Tratament diferenţiat al creditorilor

(1) Fapta unui membru al unui organ de conducere al unui debitor persoană juridică sau a unui organism înlocuitor pentru îndeplinirea obligaţiilor debitorului, de a prefera un creditor altuia, într-un mod vădit în detrimentul creditorului respectiv, dacă aptitudinea debitorului de a satisface pretenţiile creditorilor vătămaţi este în acest fel diminuată cu o valoare echivalentă cu sau mai mare decât cea a prejudiciului major, se pedepseşte cu amendă sau cu până la doi ani de închisoare.

(2) Fapta prevăzută la (1) de mai sus se sancţionează doar dacă instanţa a declarat falimentul debitorului sau a dispus încheierea procedurii de declarare a falimentului prin reducere, fără a declara falimentul.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 385. Ascunderea de bunuri patrimoniale în legătură cu procedura falimentului şi a executării

Ascunderea unei părţi semnificative a bunurilor patrimoniale ale unui debitor care este persoană fizică, membru al unui organ de conducere sau un organism înlocuitor al unui debitor persoană juridică, în legătură cu procedura falimentului sau a executării sau de la un mandatar interimar sau prezentarea unor informaţii incorecte referitoare la această procedură şi la alte circumstanţe importante pentru creditor, dacă bunurile patrimoniale sunt consemnate într-o măsură semnificativă în registre, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3851. Neîndeplinirea obligaţiei de a formula o cerere de deschidere a procedurii falimentului

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 – intrare în vigoare 01.01.2015]

Secţiunea a 4-a

Frauda fiscală

Art. § 386. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 387. [Abrogat - RT I 2002, 44, 284 - intrat în vigoare la 01.09.2002]

Art. § 388. [Abrogat - RT I 2002, 44, 284 - intrat în vigoare la 01.09.2002]

Art. § 389. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 3891. Ascunderea obligaţiilor fiscale şi majorarea nejustificată a sumelor solicitate la rambursare

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(1) Neprezentarea de informaţii sau prezentarea către organele fiscale competente de informaţii incorecte în scopul reducerii unei obligaţii fiscale sau a obligaţiei de a reţine la sursă sau de a majora sumele solicitate la rambursare, dacă o obligaţie fiscală sau o obligaţie de a reţine la sursă este astfel ascunsă sau sumele solicitate la rambursare sunt majorate, în mod nejustificat, cu o valoare echivalentă cu sau mai mare decât cea a prejudiciului major, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă o obligaţie fiscală sau o obligaţie de a reţine la sursă este astfel ascunsă sau sumele solicitate la rambursare sunt majorate, în mod nejustificat, cu o valoare echivalentă cu cea a unui prejudiciu deosebit, se pedepseşte cu închisoare de la unu la şapte ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

(4) Pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3892. Fraudă fiscală gravă

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 390. [Abrogat - RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 391. Traficul ilicit

(1) Sustragerea de la controalele vamale, nedeclararea de bunuri sau numerar, declararea bunurilor sau a numerarului prin încadrare la o categorie tarifară incorectă sau folosirea unei descrieri false sau a oricărei forme de fraudă la trecerea frontierei cu bunuri sau bani care trebuie declarate în teritoriul vamal al Uniunii Europene, dacă obiectul faptei îl constituie o cantitate mare de bunuri, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 14.01.2014, 2 - intrat în vigoare la 01.02.2014]

(2) Dacă este săvârşită:

1) de către un funcţionar care face uz de funcţia lui oficială; sau

2) de către un grup;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(4) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea substanţei sau a obiectului care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute de prezentul articol.

(5) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2007, 2, 7 - intrat în vigoare la 01.02.2007]

Art. § 392. Importul şi exportul ilicit de bunuri interzise sau pentru care este necesară o autorizaţie specială

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 393. Acte ilicite cu bunuri care se supun unor regimuri vamale preferenţiale sau produse accizabile

(1) Actele sau tranzacţiile ilicite cu mărfuri aduse în Estonia dintr-o ţară din afara Uniunii Europene, care beneficiază de un regim vamal preferenţial, bunuri aflate sub supraveghere vamală sau produse accizabile, dacă obiectul faptelor îl constituie o cantitate mare de bunuri, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(3) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea substanţei sau a obiectului care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute de prezentul articol.

Secţiunea a 5-a

Infracţiuni de spălare de bani

Art. § 394. Spălarea de bani

(1) Spălarea de bani se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de către un grup;

2) de cel puţin două ori; sau

3) pe scară largă;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015].

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(5) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, confiscarea unui bun care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute de prezentul articol.

[RT I 2007, 2, 7 - intrat în vigoare la 01.02.2007]

(6) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I 2007, 2, 7 - intrat în vigoare la 01.02.2007]

Art. § 3941. Încheierea de înţelegeri în legătură cu spălarea de bani

Încheierea de înţelegeri în scopul realizării unor operaţiuni de spălare de bani se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 05.07.2013, 2 - intrat în vigoare la 15.07.2013]

Art. § 395. Nerespectarea cerinţei privind identificarea

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 396. Neraportarea unor tranzacţii suspecte, comunicarea de informaţii incorecte

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 6-a

Infracţiuni legate de circulaţia titlurilor de valoare

Art. § 397. Investiţiile ilegale

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 398. Folosirea de informaţii privilegiate

(1) Divulgarea ilegală de informaţii privilegiate, efectuarea de tranzacţii în baza unor informaţii privilegiate sau sfătuirea altor persoane să efectueze tranzacţii în baza unor informaţii privilegiate, precum şi determinarea altor persoane să efectueze tranzacţii în baza unor informaţii privilegiate, se pedepsesc cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

[RT I, 21.06.2016, 15 - intrat în vigoare la 22.06.2016]

(2) Dacă în urma săvârşirii faptei:

1) s-au obţinut foloase patrimoniale semnificative, cauzându-se astfel un prejudiciu considerabil sau s-a împiedicat o scădere drastică a preţului instrumentelor financiare;

2) s-a obţinut accesul la informaţii privilegiate în virtutea unei funcţii deţinute în cadrul entităţii emitente, a calităţii de participant pe piaţa valorilor mobiliare profesionale sau a grupului său de consolidare şi în calitate de producător sau distribuitor de recomandări referitoare la investiţii; sau

3) a fost afectată considerabil funcţionarea pieţei valorilor mobiliare de către un grup;

aceeaşi infracţiune se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la patru ani.

[RT I, 21.06.2016, 15 - intrat în vigoare la 22.06.2016]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 400.000 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(5) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

(6) Termenul de prescripţie extinctivă pentru faptele prevăzute la alineatele (1) şi (3) din acest articol este de trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 3981. Manipularea pieţei

(1) Manipularea pieţei se pedepseşte cu o amendă de până la 300 de unităţi-amendă.

(2) Dacă fapta este săvârşită:

1) de către conducătorul unei entităţi emitente sau de grupul său de consolidare sau de persoane apropiate sau angajaţi ai acestuia, de un angajat al unui participant pe piaţa valorilor mobiliare profesionale sau al grupului său de consolidare, de un producător sau un distribuitor de recomandări referitoare la investiţii şi duce sau provoacă prejudicii semnificative; sau

2) de către un grup;

aceeaşi faptă se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la patru ani.

[RT I, 21.06.2016, 15 - intrat în vigoare la 22.06.2016]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 400.000 de euro.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

(5) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

(6) Termenul de prescripţie extinctivă pentru faptele prevăzute la alineatele (1) şi (3) din acest articol este de trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 7-a

Infracţiuni legate de concurenţă

Art. § 399. Abuzul de poziţie dominantă

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 400. Acordurile, deciziile şi practicile concertate în detrimentul liberei concurenţe

(1) Acordurile, deciziile şi practicile concertate între întreprinderi care au drept obiectiv sau efect limitarea concurenţei se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 05.07.2013, 1 - intrat în vigoare la 15.07.2013]

(2) Acordurile, deciziile şi practicile concertate între entităţi concurente, inclusiv în legătură cu participarea la proceduri de achiziţii publice, care:

1) determină, în mod direct sau indirect, preţul sau alte condiţii comerciale în raport cu terţe părţi;

2) limitează producţia, serviciile, pieţele de desfacere, dezvoltarea tehnică sau investiţia; sau

3) au drept consecinţă împărţirea pieţelor, a surselor de aprovizionare, restricţionarea accesului terţilor la pieţele de desfacere sau încearcă să determine excluderea terţilor de pe aceste pieţe,

se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de la unu până la trei ani.

[RT I, 05.07.2013, 1 - intrat în vigoare la 15.07.2013]

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă echivalentă cu până la 5% din cifra de afaceri a persoanei juridice.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă echivalentă cu între 5% şi 10% din cifra de afaceri a persoanei juridice.

[RT I 2010, 8, 34 - intrat în vigoare la 27.02.2010]

Art. § 401. Concentrarea economică fără aprobare şi în detrimentul concurenţei

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 402. Neîndeplinirea obligaţiilor de către întreprinderile care controlează instalaţii esenţiale

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 8-a

Infracţiuni legate de partidele politice

[RT I 2003, 90, 601 - intrat în vigoare la 01.01.2004]

Art. § 4021. Oferirea şi acceptarea de donaţii de o valoare considerabilă

[RT I, 05.02.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.04.2014]

(1) Oferirea şi acceptarea de donaţii de o valoare considerabilă se pedepseşte cu amendă.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 05.02.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.04.2014]

Art. § 4022. Încălcarea interdicţiei privind acceptarea de donaţii către partidele politice

[Abrogat - RT I, 10.12.2010, 1 - intrat în vigoare la 01.04.2011]

Secţiunea a 9-a

Infracţiuni de corupţie în sectorul privat

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 4023. Luarea de mită în sectorul privat

(1) Fapta de a pretinde, promite sau accepta promisiunea unor bani sau alte foloase, săvârşită de o persoană abilitată să desfăşoare activităţi economice în interesul unei persoane de drept privat, care acţionează ca arbitru pentru sine sau un terţ, în schimbul folosirii calităţii deţinute, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 4024. Darea de mită în sectorul privat

(1) Oferirea sau promiterea de bani ori alte foloase în sectorul privat se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Capitolul 22

Infracţiuni contra siguranţei publice

Secţiunea 1

Infracţiuni legate de otrăvire, incendiere sau provocarea de explozii

Art. § 403. Otrăvirea care pune în pericol siguranţa publică

(1) Otrăvirea intenţionată a aerului, a reţelelor publice de alimentare cu apă sau a unui obiect care urmează a fi transmis sau pus la dispoziţie cuiva sau livrarea sau predarea, cu bună ştiinţă, a unui obiect otrăvit se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 404. Incendierea

(1) Incendierea bunului propriu sau al altuia, punând astfel în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 405. Provocarea unei explozii

(1) Provocarea unei explozii, punând astfel în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane sau provocând pagube materiale, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(2) Dacă este săvârşită cu utilizarea unui dispozitiv exploziv sau a unei substanţe explozive, fapta se pedepseşte cu închisoare de la cinci până la zece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(3) Dacă este săvârşită cu utilizarea de energie nucleară, în cadrul unor activităţi periculoase sau susceptibile de a fi afectate de un accident de proporţii catastrofale, fapta se pedepseşte cu închisoare de la opt până la douăzeci de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

(4) Fapta prevăzută la alineatul (1), (2) sau (3) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 2-a

Infracţiuni legate de aducerea de stricăciuni unor sisteme sau structuri de utilitate publică de importanţă vitală sau lucrări de construcţii şi activităţi de producţie şi de altă natură care pun în pericol viaţa

Art. § 406. Deteriorarea sau distrugerea unor sisteme de utilitate publică de importanţă vitală

(1) Deteriorarea sau distrugerea, cu bună ştiinţă, a unei structuri sau a unui element component al infrastructurilor reţelelor de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, semnalizare, alimentare cu apă sau canalizare, control al traficului sau al oricărui alt sistem de utilitate publică de importanţă vitală, dacă astfel se pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane sau se perturbă buna funcţionare a sistemului de utilitate publică de importanţă vitală, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Dacă săvârşirea faptei are drept urmare perturbarea sau întreruperea bunei funcţionări a unui sistem de utilitate publică de importanţă vitală, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 407. Aducerea de stricăciuni unor infrastructuri de importanţă vitală

(1) Deteriorarea sau distrugerea unor infrastructuri, cum ar fi drumurile, căile ferate, podurile, stăvilarele, barajele, digurile, viaductele, tunelurile sau instalaţiile de siguranţă ale acestora, a echipamentelor de scurgere şi ventilaţie dintr-o mină, a instalaţiilor folosite pentru intrarea şi ieşirea muncitorilor din mină sau a oricărei alte infrastructuri de importanţă vitală, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 408. Construirea unei structuri care pune în pericol viaţa sau sănătatea

(1) Construirea unei structuri fără respectarea normelor şi a cerinţelor specifice prevăzute de legislaţia în domeniu, dacă astfel se pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unei persoane, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 409. Fabricarea, procesarea sau comercializarea de produse care nu respectă cerinţele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile

(1) Fabricarea, procesarea sau comercializarea unui produs care nu respectă cerinţele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unei persoane sau mediul înconjurător, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 410. Cauzarea de interferenţe radio sau transmiterea de mesaje false sau menite să inducă în eroare

(1) Cauzarea de interferenţe radio sau transmiterea de mesaje false sau menite să inducă în eroare, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane sau mediul înconjurător, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Secţiunea a 3-a

Infracţiuni legate de radiaţiile ionizante

Art. § 411. Activităţile ilegale care implică utilizarea de radiaţii ionizante

(1) Desfăşurarea de activităţi care implică utilizarea de radiaţii ionizante fără a deţine o autorizaţie în acest scop, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la unu la şapte ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 412. Nerespectarea cerinţelor referitoare la manipularea surselor de radiaţii

(1) Orice altă nerespectare a cerinţelor privind fabricarea, deţinerea, utilizarea, transportul sau manipularea unor surse de radiaţii, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unor persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 4121. Nerespectarea, din culpă, a cerinţelor referitoare la manipularea surselor de radiaţii

(1) Orice altă nerespectare a cerinţelor privind fabricarea, deţinerea, utilizarea, transportul sau manipularea unor surse de radiaţii, săvârşită din culpă, dacă astfel se pune în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane sau se generează un risc de deteriorare semnificativă a calităţii apei, solului sau aerului înconjurător sau se pun în pericol specii de animale sau soiuri de plante, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Secţiunea a 4-a

Infracţiuni legate de substanţele explozive

Art. § 413. Dispozitiv exploziv

În sensul prezentului Cod, un dispozitiv exploziv este considerat a fi un dispozitiv care conţine o substanţă explozivă şi un mecanism în măsură să creeze o explozie.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 414. Manipularea ilegală a substanţelor explozive

(1) Fabricarea, deţinerea, achiziţionarea, transferul, comercializarea sau manipularea ilegală a substanţelor explozive se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă:

1) dacă a fost săvârşită de cel puţin două ori; sau

2) dacă obiectul infracţiunii îl constituie o cantitate mare de explozivi, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(5) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate stabili, cu titlu de pedeapsă suplimentară, o amendă, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 415. Manipularea ilegală a dispozitivului exploziv sau a componentei esenţiale a acestuia

(1) Fabricarea, achiziţionarea, depozitarea, livrarea, transferul, predarea sau altă manipulare ilegală a unui dispozitiv exploziv sau a unei componente esenţiale a acestuia, cu excepţia unei substanţe explozive se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de la doi la zece ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(3) Pentru o infracţiune prevăzută în cuprinsul acestui articol:

1) instanţa poate stabili, cu titlu de pedeapsă suplimentară, o amendă, în temeiul dispoziţiilor articolului 53 din prezentul Cod; sau

2) instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod, confiscarea extinsă a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Art. § 416. Nerespectarea cerinţelor referitoare la manipularea substanţelor explozive

(1) Nerespectarea cerinţelor privind depozitarea, utilizarea, păstrarea evidenţelor, transportul sau orice altă manipulare a substanţelor explozive sau a produselor pirotehnice, în cazul în care o astfel de încălcare pune în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

(2) Aceeaşi faptă, dacă prin aceasta se pune în pericol viaţa sau sănătatea unui număr mare de persoane, din culpă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

Art. § 417. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, aplicarea măsurii de confiscare a unei substanţe sau a unui obiect care a constituit obiectul direct al unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Secţiunea a 5-a

Infracţiuni legate de armele de foc şi muniţii

Art. § 418. Manipularea ilegală a armelor de foc sau a componentelor esenţiale ale acestora sau a muniţiilor

(1) Manipularea ilegală a armelor de foc sau a componentelor esenţiale ale acestora sau a muniţiilor, cu excepţia manipulării ilegale a cantităţilor nesemnificative de muniţii se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă:

1) dacă a fost săvârşită de cel puţin două ori;

2) dacă are ca obiect cantitate mare de arme de foc, componente esenţiale ale acestora sau muniţii; sau

3) dacă este săvârşită de către un grup;

se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(3) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I 2007, 13, 69 - intrat în vigoare la 15.03.2007]

Art. § 4181. Manipularea ilegală a armelor de foc interzise pentru uz civil sau a componentelor esenţiale ale acestora sau a muniţiilor

(1) Manipularea ilegală a armelor de foc interzise pentru uz civil sau a componentelor esenţiale ale acestora sau a muniţiilor, cu excepţia manipulării ilegale a cantităţilor nesemnificative de muniţii se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(2) Aceeaşi faptă:

1) dacă a fost săvârşită de cel puţin două ori; sau

2) dacă obiectul infracţiunii îl constituie o cantitate mare de arme de foc, componente esenţiale ale acestora sau muniţii, se pedepseşte cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani.

(3) [Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

(4) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 419. Depozitarea neglijentă a armelor de foc

(1) Depozitarea neglijentă a unei arme de foc, în cazul în care acest lucru provoacă o prejudiciere a sănătăţii unei alte persoane sau are ca rezultat o infracţiune comisă prin utilizarea respectivei arme de foc se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 23.12.2014, 14 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 420. Manipularea ilegală a amortizoarelor de zgomot, a lunetelor cu laser sau a lunetelor de noapte ale armelor de foc

(1) Manipularea ilegală a unui amortizor de zgomot, a unei lunete cu laser sau a unei lunete de noapte a unei arme de foc se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

Art. § 421. Aplicarea măsurii de confiscare

Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, aplicarea măsurii de confiscare a unui obiect care a constituit obiectul direct al unei infracţiuni prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Secţiunea a 6-a

Infracţiuni legate de bunurile strategice

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 4211. Transportul ilegal de bunuri strategice sau furnizarea ilegală de servicii legate de bunurile strategice

(1) Transportul bunurilor strategice sau furnizarea de servicii legate de bunuri strategice, de dreptul de a le utiliza, de certificarea sau înregistrarea acestora, fără autorizaţia specială valabilă prevăzută de lege, precum şi traficul de bunuri strategice către persoane care nu sunt indicate sau către o destinaţie finală care nu este indicată în autorizaţia specială se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă:

1) săvârşită de către un grup; sau

2) dacă este săvârşită de cel puţin două ori,

se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

(4) Instanţa poate dispune, în temeiul dispoziţiilor articolului 83 din prezentul Cod, aplicarea măsurii de confiscare a substanţei sau a obiectului care a constituit obiectul material direct al săvârşirii infracţiunii prevăzute de prezentul articol.

(5) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 4212. Transportul de bunuri strategice interzise sau furnizarea ilegală de servicii legate de bunurile strategice interzise

(1) Transportul bunurilor strategice interzise sau furnizarea de servicii legate de bunurile strategice interzise constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la doisprezece ani.

(2) Aceeaşi faptă:

1) săvârşită de către un grup; sau

2) dacă este săvârşită de cel puţin două ori,

se pedepseşte cu închisoare de la cinci la douăzeci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

(4) Instanţa va confisca substanţa sau obiectul care a făcut obiectul direct al săvârşirii unei infracţiuni prevăzute de prezentul articol.

[RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

(5) Pentru infracţiunea prevăzută în cuprinsul acestui articol, instanţa poate dispune confiscarea extinsă a activelor sau a bunurilor dobândite ca urmare a săvârşirii infracţiunii, în temeiul dispoziţiilor articolului 832 din prezentul Cod.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 23

Infracţiuni rutiere

Art. § 422. Încălcarea cerinţelor de trafic sau a regulilor de exploatare a vehiculelor de către şofer

(1) Încălcarea cerinţelor rutiere sau a regulilor de exploatare a vehiculelor de către şoferul unui autovehicul, unei aeronave, unei ambarcaţiuni, unui tramvai sau al unui vehicul feroviar, provocând astfel un prejudiciu major sănătăţii unei persoane sau decesul unei persoane, din culpă, se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, în cazul în care provoacă decesul a două sau mai multe persoane, se pedepseşte cu închisoare de la trei la doisprezece ani.

Art. § 423. Încălcarea cerinţelor de trafic sau a regulilor de exploatare a vehiculelor, de către şofer, din culpă

(1) Încălcarea cerinţelor rutiere sau a regulilor de exploatare a vehiculelor de către şoferul unui autovehicul, unei aeronave, unei ambarcaţiuni, unui tramvai sau al unui vehicul feroviar, provocând astfel un prejudiciu major sănătăţii unei persoane sau decesul unei persoane, din culpă, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

(2) Aceeaşi faptă, în cazul în care provoacă decesul a două sau mai multe persoane, se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani.

Art. § 4231. Conducerea sistematică a vehiculului de către o persoană fără drept de conducere

Conducerea autovehiculelor, a vehiculelor de teren sau a tramvaielor de către persoane fără dreptul de a conduce autovehiculele sau tramvaiele din categoria corespunzătoare, dacă este săvârşită sistematic, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 424. Conducerea autovehiculelor, a vehiculelor de teren sau a tramvaiului în stare de intoxicare

Conducerea unui autovehicul, a unui vehicul de teren sau a unui tramvai în stare de intoxicare se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

[RT I 2010, 44, 261 - intrat în vigoare la 01.01.2011]

Art. § 4241. Conducerea autovehiculelor, a vehiculelor de teren sau a tramvaiului în stare de intoxicare, din neglijenţă

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 425. Încălcarea cerinţelor privind siguranţa traficului sau a regulilor de exploatare a vehiculelor

(1) Încălcarea cerinţelor privind siguranţa traficului sau a regulilor de exploatare a vehiculelor de către o persoană responsabilă de organizarea traficului feroviar, pe apă, aerian sau rutier, în cazul în care o astfel de încălcare pune în pericol viaţa umană sau sănătatea, bunurile sau mediul înconjurător se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, în cazul în care din culpă:

1) cauzează moartea unei persoane;

2) afectează sănătatea unei persoane; sau

3) cauzează pagube majore,

se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

(3) Faptele prevăzute la alineatul (1) sau (2) din acest articol, dacă sunt săvârşite de o persoană juridică, se pedepsesc cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 426. Utilizarea ilegală a mărcilor de identificare a vehiculelor de urgenţă

(1) Aplicarea ilegală pe un autovehicul a unei combinaţii de culori asemănătoare unei combinaţii de culori a unui vehicul de urgenţă sau instalarea ilegală a unui dispozitiv special de semnalizare pe un autovehicul sau utilizarea sau conducerea unui autovehicul cu astfel de marcaje se pedepseşte cu amendă de până la 300 de unităţi-amendă sau cu închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de către o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă de până la 3.200 de euro.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 427. Încălcarea regulilor internaţionale privind traficul aerian

(1) Intrarea sau ieşirea neautorizată din spaţiul aerian al Republicii Estonia, nerespectarea rutei, a punctului de raportare obligatorie sau a altitudinii de zbor indicate într-un permis sau altă încălcare a cerinţelor internaţionale privind traficul aerian, în cazul în care o astfel de încălcare pune în pericol viaţa umană sau sănătatea se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită de o persoană juridică, se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 428. Transportul substanţelor care pun în pericol siguranţa zborului la bordul aeronavelor

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Transportul ilegal de substanţe foarte inflamabile sau caustice la bordul unei aeronave se pedepseşte cu amendă.

[RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Art. § 429. Omisiunea, în caz de coliziune de nave, de a lua măsuri pentru a salva o altă navă

Comandantul unei nave care, în caz de coliziune de nave, nu ia măsurile necesare pentru a salva cealaltă navă, dacă este posibil să se ia astfel de măsuri fără a pune în pericol serios proprii pasageri, echipajul sau nava, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani.

Art. § 430. Oprirea neautorizată a trenului fără motiv

[Abrogat - RT I, 12.07.2014, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2015]

Capitolul 24

Infracţiuni legate de serviciul în forţele armate

[RT I 2005, 68, 529 - intrat în vigoare la 01.01.2006]

Art. § 431. Pedeapsa pentru infracţiunile prevăzute în cuprinsul acestui capitol

(1) Persoanele care servesc în cadrul Forţelor Armate se pedepsesc pentru săvârşirea de infracţiuni legate de serviciul în Forţele Armate.

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

(2) [Abrogat - RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Art. § 432. Refuzul de a respecta ordinele

(1) Refuzul de a respecta un ordin legitim legat de serviciu din partea unui comandant din partea unei persoane împotriva căreia este în vigoare o pedeapsă disciplinară pentru un astfel de act ilicit se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani.

[RT I 2002, 56, 350 - intrat în vigoare la 01.09.2002]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este comisă în public, de un grup, se pedepseşte cu până la trei ani închisoare.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Art. § 433. Nerespectarea ordinelor

(1) Nerespectarea unui ordin legitim legat de serviciu din partea unui comandant de către o persoană împotriva căreia este în vigoare o pedeapsă disciplinară pentru un astfel de act ilicit se pedepseşte cu închisoare de până la un an.

[RT I 2002, 56, 350 - intrat în vigoare la 01.09.2002]

(2) Fapta prevăzută la alineatul (1) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Art. § 434. Ameninţarea unei persoane care serveşte în cadrul Forţelor Armate

Ameninţarea cu moartea, provocarea de prejudicii asupra sănătăţii, distrugerea sau deteriorarea proprietăţii unei persoane care este în serviciu activ sau a familiei acesteia cu intenţia de a înceta îndeplinirea îndatoririlor legate de serviciul în cadrul Forţelor Armate sau de a altera natura unor astfel de îndatoriri este pedepsită cu închisoare de până la trei ani.

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Art. § 435. Violenţa împotriva unei persoane care serveşte în cadrul Forţelor Armate

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

(1) Provocarea de prejudicii grave asupra sănătăţii sau folosirea violenţei împotriva unei persoane care serveşte în cadrul Forţelor Armate sau a membrilor familiei acesteia, cu intenţia de a înceta îndeplinirea îndatoririlor legate de serviciul în cadrul Forţelor Armate sau de a altera natura unor astfel de îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la patru până la doisprezece ani.

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani.

Art. § 436. Părăsirea neautorizată a unităţii militare sau a unui alt loc de serviciu

(1) Părăsirea neautorizată a unităţii militare sau a oricărui alt loc de serviciu sau nerevenirea la serviciu în termenul specificat după o plecare autorizată, dacă absenţa neautorizată durează mai mult de trei zile, se pedepseşte cu până la un an de închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă absenţa neautorizată durează mai mult de treizeci de zile, se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, indiferent de durata absenţei neautorizate, se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

Art. § 437. Părăsirea neautorizată a unităţii militare sau a unui alt loc de serviciu, purtând o armă de serviciu

Părăsirea neautorizată a unităţii militare sau a oricărui alt loc de serviciu, purtând o armă de serviciu se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

Art. § 438. Abandonarea neautorizată a unităţii militare sau a unui alt loc de serviciu, în situaţie de luptă

Abandonarea neautorizată a unităţii militare sau a oricărui alt loc de serviciu, în situaţie de luptă, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Art. § 439. Dezertarea

(1) Părăsirea neautorizată a unităţii militare sau a oricărui alt loc de serviciu cu intenţia de a evita serviciul în cadrul Forţelor Armate se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

[RT I 2005, 68, 529 - intrat în vigoare la 01.01.2006]

(2) Dacă aceeaşi faptă este săvârşită în stare de urgenţă sau de război, se pedepseşte cu închisoarea de la doi la zece ani.

Art. § 440. Evitarea serviciului în Forţele Armate

(1) Evitarea serviciului în Forţele Armate prin provocarea unei vătămări corporale de propria persoană sau de o altă persoană sau prin simularea unei boli, falsificarea de documente sau folosirea oricărei alte fraude se pedepseşte cu unu până la cinci ani de închisoare.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită cu intenţia de a evita îndeplinirea îndatoririlor legate de serviciul în cadrul Forţelor Armate, este pedepsită cu închisoare de până la trei ani.

(3) Fapta prevăzută la alineatul (1) sau (2) din cuprinsul acestui articol, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

[RT I 2005, 68, 529 - intrat în vigoare la 01.01.2006]

Art. § 441. Nerespectarea cerinţelor referitoare la conducerea sau exploatarea utilajelor

Nerespectarea cerinţelor privind exploatarea echipamentelor de luptă sau a utilajelor speciale sau de transport, dacă, din culpă, o astfel de încălcare:

1) provoacă decesul unei persoane;

2) provoacă prejudicii grave asupra sănătăţii unei persoane; sau

3) provoacă daune majore,

se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani de închisoare.

Art. § 442. Nerespectarea cerinţelor referitoare la zboruri sau pregătirea pentru zboruri

Nerespectarea cerinţelor referitoare la zboruri sau pregătirea zborurilor, dacă, din culpă, o astfel de încălcare:

1) provoacă decesul unei persoane;

2) provoacă prejudicii grave asupra sănătăţii unei persoane; sau

3) provoacă daune majore,

se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Art. § 443. Nerespectarea cerinţelor referitoare la navigarea vaselor

Nerespectarea cerinţelor referitoare la navigarea vaselor, dacă, din culpă, o astfel de încălcare:

1) provoacă decesul unei persoane;

2) provoacă prejudicii grave asupra sănătăţii unei persoane;

3) provoacă un naufragiu; sau

4) provoacă daune majore,

se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Art. § 444. Încălcarea regulamentelor interne sau disciplinare

[Abrogat - RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Art. § 445. Raport de serviciu fals

(1) Prezentarea unui raport de serviciu fals, oral sau scris, se pedepseşte cu închisoare de până la un an.

(2) Aceeaşi faptă, dacă aceasta:

1) provoacă decesul unei persoane;

2) provoacă prejudicii asupra sănătăţii unei persoane; sau

3) provoacă daune majore,

se pedepseşte cu închisoare de la şase la cincisprezece ani.

(3) [Abrogat - RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Art. § 446. Abuzul de funcţie

(1) Un comandant care îşi foloseşte în mod excesiv autoritatea sau depăşeşte limitele autorităţii sau acţionează în exces faţă de autoritatea care decurge din funcţia sa, în timpul serviciului şi provoacă astfel prejudicii semnificative drepturilor sau intereselor unei alte persoane, care sunt protejate prin lege sau intereselor statului se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I 2010, 17, 93 - intrat în vigoare la 10.05.2010]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

Art. § 447. Neglijenţa în serviciu

1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor sale oficiale, din cauza unei atitudini inconştiente sau neatente faţă de îndatoriri, de către o persoană aflată în serviciul Forţelor Armate, provocând astfel prejudicii semnificative drepturilor sau intereselor unei persoane protejate prin lege sau intereselor statului se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani.

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

Art. § 448. Disiparea proprietăţii Forţelor Armate şi a Ligii Apărării

[RT I, 12.03.2015, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2016]

(1) Gajarea, abandonarea, pierderea, depozitarea sau distrugerea inconştientă a armelor, a tehnologiei, a echipamentelor sau a altor bunuri ale Forţelor Armate şi ale Ligii Apărării, în cazul producerii unor daune majore prin aceste fapte, se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani.

[RT I, 12.03.2015, 1 - intrat în vigoare la 01.01.2016]

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani de închisoare.

Art. § 449. Predarea unităţilor armate sau predarea proprietăţilor inamicului

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Un comandant care, fără autorizaţie, predă unitatea armată încredinţată sub responsabilitatea sa unui inamic sau predă o fortificaţie, un echipament de luptă sau o altă proprietate unui inamic, cu excepţia cazului în care este necesar într-o situaţie de luptă, constituie o infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la douăsprezece ani.

[RT I, 10.07.2012, 2 - intrat în vigoare la 01.04.2013]

Art. § 450. Abandonarea navei de război care se scufundă

(1) Abandonarea unei nave de război care se scufundă de către comandantul care nu şi-a îndeplinit complet sarcinile de serviciu sau de către un membru al echipajului, fără ordinul corespunzător al comandantului, se pedepseşte cu închisoare de la unu până la cinci ani.

(2) Aceeaşi faptă, dacă este săvârşită în timpul unei stări de urgenţă sau în stare de război, se pedepseşte cu închisoare de la doi până la zece ani.

Capitolul 25

Dispoziţie privind punerea în aplicare

Art. § 451. Punerea în aplicare a Codului Penal

Codul Penal va fi pus în aplicare printr-o Lege separată.

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (JO L 167, 22.06.2001, p. 10-19); Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.09.2005, p. 11-21); Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 06.12.2008, p. 28-37); Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea de sancţiuni pentru încălcări (JO L 280, 27.10.2009, p. 52-55); Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1-14), rectificare (JO L 18, 21.01.2012, p. 7); Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.05.2014, p. 1-8); Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sancţiunile penale pentru abuzul de piaţă (JO L 173, 12.06.2014, p. 179-189); Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.04.2014, p. 39-50). [RT I, 31.12.2016, 2 - intrat în vigoare la 10.01.2017]

Adoptat 06.06.2001

RT I 2001, 61, 364

Intrare în vigoare 01.09.2002

Modificat prin următoarele dispoziţii legale

Data adoptării

Data publicării

Data intrării în vigoare

15.05.2002

RT I 2002, 44, 284

01.09.2002

12.06.2002

RT I 2002, 56, 350

01.09.2002

19.06.2002

RT I 2002, 64, 390

01.09.2002

18.09.2002

RT I 2002, 82, 480

24.10.2002

Text consolidat în versiunea tipărită RT

RT I 2002, 86, 504

04.12.2002

RT I 2002, 105, 612

02.01.2003

18.12.2002

RT I 2003, 4, 22

23.01.2003

17.12.2003

RT I 2003, 83, 557

01.01.2004

18.12.2003

RT I 2003, 90, 601

01.01.2004

28.01.2004

RT I 2004, 7, 40

14.02.2004

19.05.2004

RT I 2004, 46, 329

01.07.2004

28.06.2004

RT I 2004, 54, 387

01.07.2004

28.06.2004

RT I 2004, 56, 401

01.08.2004

08.12.2004

RT I 2004, 88, 600

02.01.2005

23.03.2005

RT I 2005, 20, 126

01.01.2006

15.06.2005

RT I 2005, 39, 308

21.07.2005, parţial la data de 01.01.2006

16.06.2005.

RT I 2005, 40, 311

01.10.2005

28.06.2005

RT I 2005, 47, 387

18.09.2005

07.12.2005

RT I 2005, 68, 529

01.01.2006

26.01.2006

RT I 2006, 7, 42

04.02.2006

19.04.2006

RT I 2006, 21, 160

25.05.2006

07.06.2006

RT I 2006, 30, 231

14.07.2006

14.06.2006

RT I 2006, 31, 233

16.07.2006

14.06.2006

RT I 2006, 31, 234

16.07.2006

27.09.2006

RT I 2006, 46, 333

01.01.2007

13.12.2006

RT I 2007, 2, 7

01.02.2007

17.01.2007

RT I 2007, 11, 51

18.02.2007

24.01.2007

RT I 2007, 13, 69

15.03.2007

25.01.2007

RT I 2007, 16, 77

01.01.2008

15.02.2007

RT I 2007, 23, 119

02.01.2008

Text consolidat în versiunea tipărită RT

RT I 2007, 31, 187

14.06.2007

RT I 2007, 45, 320

20.07.2007

06.12.2007

RT I 2008, 1, 1

14.01.2008

19.12.2007

RT I 2008, 3, 21

28.01.2008

21.02.2008

RT I 2008, 13, 87

24.03.2008

16.04.2008

RT I 2008, 19, 132

23.05.2008

11.06.2008

RT I 2008, 28, 181

13.07.2008

19.06.2008

RT I 2008, 33, 199

28.07.2008

19.06.2008

RT I 2008, 33, 200

28.07.2008

19.11.2008

RT I 2008, 52, 288

22.12.2008

19.11.2008

RT I 2008, 52, 289

01.01.2009

19.11.2008

RT I 2008, 54, 304

27.12.2008

19.11.2008

RT I 2008, 54, 304

01.07.2009

03.12.2008

RT I 2008, 54, 305

27.12.2008

11.03.2009

RT I 2009, 19, 114

06.04.2009

07.05.2009

RT I 2009, 27, 166

30.07.2009

20.05.2009

RT I 2009, 30, 177

22.06.2009

15.06.2009

RT I 2009, 39, 261

24.07.2009

15.10.2009

RT I 2009, 51, 347

15.11.2009

15.10.2009

RT I 2009, 51, 348

15.11.2009

19.11.2009

RT I 2009, 59, 388

20.12.2009

26.11.2009

RT I 2009, 62, 405

01.01.2010

09.12.2009

RT I 2009, 68, 463

01.01.2010

20.01.2010

RT I 2010, 8, 34

27.02.2010

11.02.2010

RT I 2010, 10, 44

15.03.2010

25.02.2010

RT I 2010, 11, 54

28.03.2010

14.04.2010

RT I 2010, 17, 93

10.05.2010

22.04.2010

RT I 2010, 22, 108

01.01.2011, intră în vigoare la data stabilită

Prin Decizia Consiliului Uniunii Europene referitoare la abrogarea derogărilor instituite cu privire la Republica Estonia în baza articolului 140 (2) din

Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, Decizia Consiliului 2010/416/UE din 13.07.2010 (OJ L 196, 28.07.2010, p. 24-26).

12.05.2010

RT I 2010, 26, 129

05.10.2010

20.05.2010

RT I 2010, 29, 151

20.06.2010

16.06.2010

RT I 2010, 44, 258

01.01.2011, parţial la data de 01.01.2012

17.06.2010.

RT I 2010, 44, 261

01.01.2011

03.08.2010

RT I 2010, 56, 363

01.11.2010

28.10.2010

RT I, 12.11.2010, 1

15.11.2010

25.11.2010

RT I, 09.12.2010, 1

01.01.2011

25.11.2010

RT I, 10.12.2010, 1

01.04.2011

16.12.2010

RT I, 06.01.2011, 1

16.01.2011

27.01.2011

RT I, 23.02.2011, 1

01.09.2011

27.01.2011

RT I, 23.02.2011, 2

05.04.2011

17.02.2011

RT I, 11.03.2011, 1

21.03.2011

17.02.2011

RT I, 21.03.2011, 1

01.01.2012

23.02.2011

RT I, 25.03.2011, 1

01.01.2014; data intrării în vigoare

modificată în data de 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]

16.06.2011

RT I, 30.06.2011, 1

20.07.2011, parţial în ziua următoare publicării sale în Riigi Teataja.

21.06.2011

RT I, 30.06.2011, 6

21.06.2011, hotărâre a Curţii Supreme în sesiune plenară prin care se declară art. 87² alin. (2) al Codului Penal ca fiind neconstituţional şi acesta este abrogat în consecinţă.

15.06.2011.

RT I, 08.07.2011, 8

22.07.2011

08.12.2011

RT I, 29.12.2011, 1

01.01.2012

21.03.2012

RT I, 04.04.2012, 1

14.04.2012

30.05.2012

RT I, 15.06.2012, 2

01.06.2013

06.06.2012

RT I, 29.06.2012, 1

01.04.2013, parţial la data de 01.01.2014

13.06.2012

RT I, 10.07.2012, 2

01.04.2013

05.12.2012

RT I, 20.12.2012, 3

01.01.2013, parţial la data de 01.04.2013

27.03.2013.

RT I, 17.04.2013, 2

27.04.2013, parţial la data de 01.07 şi 02.07.2013.